Aanamapya mOnyaanya ya ndungikathana

0
443

MARIA NAMUPALA

ONANKALI – Aanamapya ya za momikunda dhi ili nodhi ili moshikandjohogololo Onyaanya oya gongalele oshiwike sha zi ko, nelalakano lyokukundathana iipambele yuunamapya.

Oshiithanene shika shuunamapya osha ningilwa pOkatundu pegumbo lya tatekulu Mateus Shipanga, mpoka aanamapya ya holoka nokukundathana nkene ye na okulonga, ya vule okumona eteyo tali shambula pehulilo.

Shika osha li sha longekidhwa mekwatelokomeho lyoshikondo shuunamapya kohi yuuministeli wUunamapya, Omeya nOmithitu. Aanambelewa moshikondo shoka nayo oyali ya gongala pamwe naalongimapya noku ya pa uuyelele.

Omunambelewa pombelewa yuunamapya pOnankali Lucia Shiimi okwa yelitha kutya esiku lyuunafaalama ohali kalako omumvo kehe, mono haya tsakanene pegumbo lyomunafaalama gwontumba nokupaathana uuyelele. “Esiku ndika lyonena olyuuthilwa aanamapya taya pewa uuyelele yo taya ndungikathana, nkene yena okulonga ya vule okumona eteyo lya kola pehulilo, nuumvo otwa tala unene kokugandja uuyelele nomapukululo kombinga yuunamapya wa gamenwa, nokupaathana omikalo dhokuulika iilikolomwa yomomapya,” Shiimi ta ti.

Kansela goshikandjohogololo shoka Petrus Kambala ngoka naye a kuthombinga mesiku ndyoka okwa kumike aanafaalama ya longe nuudhiginini, yo ya tseye kutya aluhe omuntu oho teya shoka wa kuna, neteyo ewanawa ohali zi miilonga yuudhiginini.Okwa pula aanamapya ya kale aluhe taya longele kumwe, yo taya paathana omauyelele mpoka sha pumbiwa. Ta ti konyala aantu ayehe, iikulya mbyoka haya li momagumbo gawo ohayi longwa momapya, onkene ina hala moshikandjohogololo she mu kale aananyalo.

“Iilikolomwa yomomapya oyina ongushu moshigwana, uuna aantu ya mona eteyo ewanawa ohaya vulu okulanditha po yimwe yomiilikolomwa yawo yo taya imonene iiyemo komukalo ngoka. Otatu pandula ombelewa yuunampya sho aluhe hayi longekidha oshinyangadhalwa shika nelalakano lyoku andjaganeka uuyelele nkene uunamapya wuna okukala wa gamenwa,” Kambala ta ti ngaaka.

Ooyene yepya ndyoka nayo oyali woo ya mono ompito opo ya tye ko sha, kuku Selma David okwa ti otaya pandula molwaashoka nuumvo oya mona omuloka omwaanawa, naanamapya oyendji nuumvo oya longa nuudhiginini, no taya ka teya oshindji. Ta ti mepya lyawo oya monamo iilikolomwa oyindji, noya nyanyukilwa eteyo lyonuumvo. Ihe nande ya mona eteyo ewanawa omapya gawo ohaga adhika komashongo ogendji ngaashi uupuka mboka hawu yonagula iilya nomakunde, na yilwe mbyoka hayi imbi iimeno yawo yi mene nawa.

Konima yoshiithanene aanamapya naayehe oya li ye ende nepya ndyoka, yo taya tala nkene aanegumbo mboka ya longa naashoka ya likola mo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here