Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Iikulya yopamuthigululwakalo nepalutho lyaantu monale

0
136

Mokuputuka kwandje onda koneke iinima oyindji hayi imemehitha omuntu, na ishewe onda koneke mbyoka hayi nikitha omuntu oluhodhi. Onkalathano oya li ya longekidhwa nawa.

Aantu oya li haya longo iilonga yawo neitulomo.
Ethimbo tandi putuka kakwa li haku kala aanona ye na omukithi gwondjala, ano omanyutu.
Okudhiginina iikulya yopashigwana noku yi simaneka, osha li tashi uvitha omuntu uuntsa nokumwiimemehitha, oshoka oshigwana moka omuntu wa valwa kasha li shi na ondjala nenge uunkundi, ndele osha li sha paluka nawa nosha li shi na uukolele wi ihwa po.
Aanona oya li haya paluthwa nawa niikulya yopashigwana, mbyoka epipi lyongashingeyi lye yi tala kutya itayi tulwa poshiyalo shimwe niikulya yopashingolo, ano oyi li konima.

Shika otashi ulike okwaahatseya sha kwaagundjuka yetu oyendji yongashingeyi. Kaye shi ashike aanona taya si komukithi gwokwaalya iikulya yaahe na iitungithi ya gwana, ihe naakulupe wo ihaya mono we esiloshimpwiyu li li nawa.
Uuyuni tu li muwo ngashingeyi, mbela ando kawu na we iipwe.

Owe shi uvile peni omvula tayi loko, ihe aantu oya ngundumanena owala uundingosho?
Shivalelwe, shoka oshinima sha li ihaashi monika nale moshigwana shetu, notashi vulu okunikitha omuntu oluhodhi . Epipi lyokomeho otali ka kala lya hala okutseya kutya oshike naanaa sha li hashi longwa momapya, nenge hashi liwa hashi zi momalundu. Shoka unene sha li sha simana hashi zi momapya , osho iilya yomahangu taku landula iilya yomushokolo/iilyaalyaka. Iikunwa iikwawo oya li nduno: omakunde, oofukwa, omatanga gomanuwa, omatanga gomaliwa, omatanga gomanyangwa, omangongoshwa, omidhika nosho wo iikwawo yilwe.
Iikunwa mbyoka nando oya li hayi kunwa, kaya li hayi kala oyindji yi thike piilya.Iikulya yomomalundu ongaashi: oonyandi,oonshenshete, niikwawo yilwe.

Oonshenshete odha li hadhi longithwa okuninga olambika nenge ombike.
Opwa li wo oombutu dhooNuuho dhooNamakutu nooNamasholwa, oombeke, dhimwe oondulu dhimwe oontoye noowowa. Okwa li wo ku na uutindi hawu ithanwa kutya uundikumwashe, uutindi uushona wo uuwanawa mokuliwa.
Okwa li oondago noongungu hadhi kala miishana, oonangombekomotolo, ano oongehu, oondapandapa, oothegwathegwa, omavo niikwawo oyindji.

Ethimbo ndyoka kakwa li aantu ya vuka ye na omikithi dhosuuka nenge dhokankela ihe odhi itsuwa oolumwelumwe.
Uuna kuna omuloka omuwanawa, oshigwana osha li wo hashi kala sha paluka nawa, onkene omanyutu kaga li ge shiwike. Aantu oya li owala haya si kondjala uuna omvula inaayi loka, nenge inaayi loka nawa uule womimvo dhontumba dha landulathana. Ngashingeyi otu na aanona naakulupe taya si komanyutu, nando iikulya opo yi li, kape na ngoka e na ethimbo oku yi longekidha, oshoka aantu oto ya adha owala ye li puundingosho.

Olwindji oto adha omvula tayi loko, ihe aantu oya ngundumanena ashike uundingosho, pehala lyokukala taya longo omapya.
Aakulupe yamwe openzela yawo, opo haye yi manene puundingosho mpoka, komagumbo ohaya ka thika ko ye li iikaha yowala , oshoka iimaliwa ye yi tula mokulanda uunyama niikunuwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here