OOCT ya yambidhidha okapangelo

0
35

MARIA NAMUPALA

ONDANGWA – Oshiketha shokukwathela shedhina Ohorongo Otavi Community Trust Fund hashi fupipikwa (OOCT) natango onkene tashi tsikile noku gandja omakwatho nomayambidhidho kwaamboka yeli mompumbwe. OOCT ngoka a dhikwa po kehangano lyOhorongo Cement, Olyomakaya ga zi ko melongelo kumwe nehangano lyo Ulm E.V lyo koNdowishi oya gandja omakwatho gopaunamiti pamwe niikwathitho kokapangelo ko pofaalama Etunda, iilongitho mbyoka ayihe kumwe oyi na ongushu yooN$ 600 000.00.

Omupopiliko gwehangano ndika Carina Sowden okwa ti egandjo lyiilongitho mbika kokapangelo hoka ka tungwa pofaalama yOmukukoli Persidente olyo oshitopolwa sheuvathano ndyoka Ohorongo Cement ya tula po noSam Nujoma Foundation momumvo 2014.
Sowden okwa ti ehangano olyali lya pulwa omakwatho omvo ngoka, no ya kwathela moku tunga po okapangelo osho wo osikola yopevi omolwomayambule po mofaalama ndjoka, no lya uvaneke tali kala noku gandja omayambidhidho mpoka sha pumbiwa.

Omukuluntuwiliki gwOhorongo Cement Wilhelm Schutte ngoka naye ali pegandjo lyomagano ngoka, okwa ti otaya lalakanene okugandja nokupungula moshigwana shoka hashi ya yambidhidha aluhe, ta ti oya kwashilipaleke wo kutya iilongitho mbyoka oya tulwa mo naanaa ngaashi shu uthwa naashika otashi ka longa mekwathelo lyuuministeli wuundjolowele nonkalo nawa.

“Iilongitho mbyoka otayi ka longithwa wo okudheula aaniilonga mokapangelo hoka, ko ku kwashilipalekwe kutya oya pyokoka mwa ayihe noyi ilongekidha okuyakula oshigwana shoka sha pumbwa omayakulo guunamiti, aaniilonga mboka oyu ulikwa nale noyendji oyulike eitulemo lyawo miilonga” Schutte ta ti ngaaka.

Ohorongo Cement oya gandja oosamende 34 ndhoka dha kwathele mokuthikamithapo okapangelo hoka, noosamende 36 dha kwathele okutunga osikola ndjoka yopevi mwa kwatelwa nomuhandjo gwayo.

Okwa gwedha po kutya otaya kwathele epangelo moku adha iilalakanenwa yondjodhi 2030, yo ya kwashilipaleke kutya okuthika hoka omayakulo oga falwa popepi noshigwana, yo iinano yaanona okuya komanongelo osho wo kiipangelo oya tetulwa.

Ohorongo Cement melongelokumwe nOhorongo Otavi Community Trust oyi ilongekidha okugandja omakwatho nomayambidhidho moshigwana, no ya ti otaya tala unene koshikondo shElongo nosho wo shuundjolowele shoka, mbyoka oyo ya pumbwa omayakulo nomakwatho gomeendelelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here