Oongundu yambidhidhi dha kumikwa

0
73

LOIDE JASON

UUTSATHIMA -Iilyo yongundu yambidhidhi yaamboka taya lumbu nombuto naamboka ya gumwa kombuto yoHIV mUutsathima noKeeholongo moshikandjohogololo shaKahao oya kumikwa opo ya longe neitulomo ya wape okuhuma komeho.

Ekumiko ndika olya gandjwa kuSilas Shoolongela omunambelewa omukonaakoni nomunongononi gwoongundu ndhika mehangano Tonata, pethimbo a li ta popitha iilyo yongundu ndjika. Shoolongela okwa lombwele oongundu ndhika mbali ndhoka dhina oyendji yomuyo aayelele, opo dhi katuke onkatu yokulonga nuudhiginini dhi vule okwaadha pomuthika mpoka puna oongundu dhilwe miitopolwa yilwe.

“Ngashingeyi oongundu odhindji odhina ooprojeka moka hadhi mono iiyemo yadho opo dhi vule okwiikwatha. Oyendji yomiilyo ngashingeyi ohaya futile aanona yawo oosikola niimaliwa tayi zi moompungulilo dhoongundu ndhoka. Onkene longeni nuudhiginini tamu yambidhidhathana,” osho Shoolongela e ya kumike. Okwa dhenge omuthindo mpoka kutya Tonata ngashingeyi okwa tula miilonga omalongekidho okudheula aagundjuka mboka yeli moongundu ndhoka ya vule okudheula ya kwawo miinakugwanithwa mbyoka hayi longwa koongundu ndhoka.

Okwa kumike oongundu ndhika opo dhi kale dhi itula miilonga yadho dho ishewe dhi tameke oku ka talela po oongundu oonkwawo opo dhi mone iiholelwa iiwanawa mbyoka tayi vulu okudhi humitha komeho.

Okwa hokolola wo kutya ngashingeyi Tonata okuna ethaneko opo omiti ndhoka hadhi pewa aapangwa mboka taya lumbu nombuto dhi kale hadhi topolwa koongundu yambidhidhi ndhoka.

“ Ano konakuyiwa otamu ka mona ashike tamu hogolola aantu yeni ye li yaali mboka taya kala haya gongele uukalata weni eta ya yi koshipangelo hoka taya ka tala omiti dheni. Nena ota mu tulwa mesiku limwe amuhe koshipangelo opo omiti dheni dhi kale dha gandjwa lumwe ashike.

Onkee nduno shika otashi ka shunitha omikweyo omile pevi na ishewe otashi kwathele oku shunitha pevi okweenda oondjila oonde okuya kiipangelo oku katala omiti dheni,” Shoolongela osho a popi ngaaka.

Aakwashigwana yomomikunda ndhoka ohaya ende oshinano shi vulithe ookilomita omilongo 90 okuya koshipangelo hoka oku ka tala omiti dhawo.

Ihe Shoolongela okwa uvaneke kutya ngashingeyi shika otashi ka mona ehulilo konakuyiwa.
Tonata Ongongahanano ndjoka tayi kondjitha ombuto yoHIV na oha longo kohi yUuministeli wUundjolowele nUukalinawa .
Ngashingeyi ehangano ndika olina oongundu yambidhidhi dhili omathele 554 naantu yeli omayovi 16 504.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here