Tonata a pe Aayelele iikulya

0
88

LOIDE JASON

OKEEHOLONGO- Ehangano ndjoka hali kondjitha etaandelo lyombuto yoHIV, lyedhina Tonata olya gandja iikulya kaantu mboka taya lumbu nombuto uunene yoludhi lwAayelele moshikandjohogololo shaKahao moshitopolwa shaMusati.

Iikulya mbika oya gandjwa Omaandaha oshiwike shika pOkeeholongo noshowo kUutsimako moka muna aayelele oyendji mboka yeli moongundu yambidhidhi (Support Group).

Iilyo yoongundu ndhika oyali ya yolele ketayego sho ya pewa iikulya ngaashi, oondooha dhoohi, oondooha dhonyama ya kwewa, omagadhi gokulya, omalwishi nosho wo uusila wepungu.

Kehe ongundu oyali ya pewelwa pehala lyawo lyokugongalela mpoka ya adhika ya gongala nale.
Omunawino kombinga yoongundu yambidhidhi mehangano ndyoka Silas Shoolongela okwa lombwele iilyo yoongundu ndhika kutya osha simana oku kaleka po uundjolowele wawo unene tuu waamboka taya lumbu nombuto ndjoka.

Shoolongela okwa ti yo ina ya hala aantu taya nu omiti dhawo nondjala onkee ya tokola opo ya gandje okashona hoka ehangano li na po.
Onkee okwa kumagidha mboka opo ya dhiginine omiti dhawo yo ya longe woo aapambele momagumbo nkene aantu yena oku keelela eetaandelo lyombuto ndjoka.

“ Otuna aagundjuka mboka yeli pethimbo lyokumona uunona. Oya pumbwa okutseya oshindji unene ngaa kutya uunona ngashingeyi otawu vulu oku monika inaa wu kwatwa nande okombuto,” osho Shoolongela a popi ngaaka.
Okwa ti aakwashigwana mbaka nay a kale ye na omukumo mokugongala opo ya vule okuninga omakwatathano niikondo mbyoka ya hala yi ya etele omauyelele.

Ihe gumwe gwoomaunganeki yoongundu ndhoka ngoka a popileko ya kwawo, Menette Egumbo okwa ti kutya oya pandula noonkondo kwaashoka ya pewa notashi ka kwathela unene.

“ Tse ka tuna iitya nomatumbulo ihe omukulu gwonale okwa tile Ekupa okashona okwe ku hunga omwenyo. Ihe shika otwe shi pandula noonkondo adhihe,” Osho a ti ngaaka omanga ta dhenge ondigolo. Ashike kansela gwoshikandjohogololo shoka Leonard Shikulo okwa ti kutya omahala ngaka oga pumbwa uuyelele okuza kiikondo ya yooloka moshilongo.

Okwa kumike aakwashigwana ya kale yi itula mo mu kehe shoka haya vulu okulonga opo ya vule oku huma komeho ngaashi oongundu yambidhidi oonkwawo miitopolwa yilwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here