Aalongwa yaUnam kuumbangalantu taya hepa

0
138

NUUSITA ASHIPALA

Oshakati- Aalongwa mboka taya ilongo mo Universiti ya Namibia (Unam) mOshakati ka ye li monkalo yi nyanyudha okuyeleka naalongwa ooyakwawo miiputudhilo ngaa mbika palwe muka nopondje yevi ndika.Mbaka itaya tyapula onkalo yeilongo ewanawa nolya gundjila molwashoka oye na eshongo lyomahala gokukala geli nawa.

Oyendji yomaalongwa penongelo ndika oya za komikunda dhokokule okukonga uunongo mOshakati.

Oyendji oya thiminikwa konkalo opo ya kale haya zi moondunda dhiipeleki unene tuu momalukanda ngoka inaa ga tungwa po pamulandu. Mo moondunda ndhoka kamuna omeya nolusheno. Oshikwawo oondunda dhiipeleki ndhoka nando kadhina iipumbiwa ayihe, ondando yadho komwedhi kayi shi ontshona nando.Aailongi mboka ye li moondunda ndhoka momalukanda inaaga dhikwa pambelewa olundji ohaya futu ooN$500 komwedhi, omwaalu nguka inagu kwatelamo elongitho lyomeya nolusheno mpoka pe na iipumbiwa mbyoka. Ooyene yomahala yamwe mboka yeli popepi nenongelo ohaya futitha aanasikola iifuta ya za pooN$800 sigo ooN$2 000.

Eshongo noluhepo nduka lwokwaana omuhandjo penongelo lyawo, olwa thiminike noku hongolola aalongwa yamwe aakiintu ya dhiladhile okwi ilanditha kaalumentu opo ya mone oshimaliwa. “Osho shili yamwe yomutse otwa dhiladhila okuya mohole naahingi yootaxi opo mbaka ya kale ha ye tu eta kosikola, ndele mekwatathano ndika otandi kala mo ashike omolwoshimaliwa, na otandi ya etha noku ya henga ngele nda mana osikola yandje, ihe shika kashili nawa oku ya ningila ngaaka,” omunasikola gumwe a ti. Oya ti aahingitaxi ohaya kala noku ya pula oonomola dhoongodhi dhawo naashika otashi hongolola nomuntu oho hala okuyi gandja.

Oshifo oshimwayina sha Kundana, New Era osha talele po enongelo lyaUnam kuumbangalantu omasiku ga zi ko nokukundathana naalongwa kombinga yonkalo ndjika yokwaana omuhandjo nenge omahala gokukala geli nawa. Mbaka oya li ya nyanyukwa okuhokolola oonkalo dhawo.
Mboka ya ningi elago sho ye edhililwa momagumbo gaakwawo mondoolopa dhopopepi na yo otaya nyenyeta kutya ohaya ningwa nayi.Eningo nayi ndyoka olya kwatelamo okukala inaa ya taambwako nawa momagumbo ngoka nenge ehepeko lyu ukilila naashika ohashi ya thiminike ya kale ihaa li nawa molwashoka aakwawo mbaka ohaya nyenyeta kutya mbaka otaya mana po iikulya yawo na oye li omutenge moku ya palutha.
Aalongwa mboka haya zi muumbashu wiipeleki momalukanda gaashi gopambelewa oye li wo muupyakadhi wesiku kehe ngaashi mboka woku yugwa ookompiuta dhawo dhopeke ndhoka dha simana unene meilongo lyawo. Ohaya yugwa wo oongodhi dhopomake. Ohaya ponokelwa wo koothondolo ndhoka hadhi kala noku ya langela momapandaanda uuna mbaka taya ende okuza kenongelo okushuna komagumbo.

Otaya nyenyeta wo kutya kakele kiinano mbyoka haya ende okukatala omeya kopomba pondje, mbaka ihaya vulu okuilonga nawa uusiku nenge ethimbo limwe omutenya omolwekudhilo lyaashi ku tumbulwa ndyoka lili momalukanda ngoka okuza kuundingosho womalovu mboka wi ihanena omalukanda giipeleki.

Omunamimvo -22 Indileni Hamukoto, omwiilongi montseyo yuundjolowele wa ayehe momumvo omutiyali okwa hupu moshiponga konyala shoku yugwa, shalongo a longithile omutse gwe mbala opo a fadhukepo aayugi ye mboka konyala ye shi pondola oku mu yuga.Manga ootjotji inaadhi shi pondola ye okwa indile otaxi ya li tayi piti po, opo yi mu fale kegumbo ndyoka kaali li unene kokule nenongelo. Olundji oshinano shoka oheshi katuka ashike koompadhi okuza kenongelo okuya kondunda ye pwaana mbudhi.

Hamukoto, ngaashi ashike aalongwa ooyakwawo okwa kanithile iinima ye ya simana oyindji sho mondunda ye mwa li mwi iteyele aafuthi.
Hamukoto, othigwa ya za kOkongo moshitopolwa shaHangwena okwa ti oha hupu miimaliwa ha pewa kooyinakulu mboka haya kwata openzela.
“Ihe oshishona shoka handi mono inashi gwana okuhupitha ndje esiku kehe. Onkene uuna nda futwa iimaliwa yandje okuza kenongelo ohandi soshimpwiyu kutya onda futila ondunda yandje noshimaliwa shoka , handi shi ningi nda futa nookuli oomwedhi odhindji komeho,” osho Hamukoto a ulike. Pulakena kehokololo lya Secilia Tjaendombinda omunamimvo -21 omvalele yaPuwo moshitopolwa Kunene ngoka a kala ta sikola poUnam mOshakati ndele ondunda ye moka ha zi uule womimvo mbali dha piti kehe omumvo ohayi yelulwa komeya uuna omvula tayi loko. Esiku limwe okwa li a ka talela po kOpuwo nomo ku galuka kwe okwa adha ondunda ye niinima ye ya kaama kombanda yomeya. Okwa lala momeya esiku ndyoka, ihe nando ongaaka ye okwa tokola okumanitha ootundi dhe. Tegelela u pulakene sho ta tsikile nomashongo.

“Omasiku hamale unene sho omulumentu gumwe eya pondunda yandje, noku ithana ndje eli pondje, naasho nde egulula omweelo, omuntu nguka okwa yugu ndje okompiuta yandje ndjoka nda adhika ndina meke noku fadhuka po nayo,” Tjaendombinda osho a hokolola, nguka oha kwathelwa ku yinagona omunduluki gwiizalomwa mOpuwo.
Omolwashike mOshakati mwaana omuhandjo gwaUnam?

Konyala opwa pita ngashingeyi omimvo 20 sho Unam a egulula omiyelo dhe kuumbangalantu woshilongo momumvo 1998, ihe sigo oompaka ina tunga po omuhandjo gwaanasikola ye mboka haya zi komikunda nokoondoolopa dhilwe kokule nOshakati. Aalongwa mbaka ngashingeyi oya vulwa konkalo ndjika.Iiwike ya piti mbaka oya li ya dhengele okambashu komalolelo molugumbo lwaUnam mOshakati nokuka luka ‘Lazarus Hangula’, ngoka oye Omupevi-Kanselili gwaUnam. Monakuziwa aalongwa mbaka oya ningile omahololodhiladhilo, ya ti Unam gwomOshakati oye awike keena omuhandjo goku edhilila aalongwa.

Shoshene osha puka okutya Unam kuumbangalantu kakalele nomuhandjo gwaalongwa. Petameko lyaUnam momumvo 1998 aalongwa ya Unam okwa li haya kala momuhandjo gwomoshipangelo shaShakati , nelongekidho ndika olya li lya hulile momumvo 2013.Oshipangelo shika oshina osikola yuupangi onkene ompumbwe yomuhandjo gwaalongwapangi oya ningi onene naashika osha thiminike Oshikondo shUundjolowele opo shi edhilile ashike aalongwa mboka taya ilongele uupangi okuyeleka noku gandja omahala ngaka kaalongwa yalwe mboka yaashi aailongi yuupangi.

Onkene momumvo 2014 oshikondo shika osha tidha mo aalongwa mbaka itaa ilongele uupangi momihandjo dhasho. Pethimbo olyo tuu ndyoka Unam okwa tameke okugandja iilongwa yilwe ya gwedhwa po penongelo lyomOshakati, ngaashi odiploma mokompiuta nonkatu yuulongelwe montseyo yuundjolowele woshigwana. Omwaalu gwaalongwa mboka itaa ya ilongele uunamiti onkene ogwa indjipala.

Omupopiliko gwokampus yaUnam kuumbangalantu, Linus Hamunyela, okwa fatulula kutya eyokomeho momalongekidho gokutunga oohostela yaalongwa otaga katekwa koveta ompe yegandjo lyiilonga yepangelo ndjoka opo ya tulwa miilonga, unene tuu sho Unam a li moonkundathana nomahangano omatungi opo andola ya longele kumwe okutunga omihandjo dhaanasikola. “Oshinima oveta ndjoka hayi ithanwa Procurement Act oya lundulula iinima ayihe mbyoka twa adhika tatu kundathana nongashingeyi otwa tegelelwa okulandula omautho gayo miilonga kehe yomatungo.Mpoka opo ponkatu twa thikama sigo oompaka kombinga yoshinima shika. Nonando otwa ulika aatungi mboka andola taya longo iilonga mbika sigo oompaka kape na euvathano lya shainwa andola. Mpoka opo twa thikama sigo oompaka, oshoka ayihe oyina okulongwa pautho lyo Procurement Act,” Hamunyela a ti.

Pahapu dhe , aatungi yomatungo oyendji oya li yu ulike eitulemo lyawo komathaneko ngaka. “Tse pokampusa otwa tegelela opo iilonga mbika yi tameke.Otuna nale ehala mpoka tatu tungu omihandjo na otuna eyambidhidho lyelelo lyOshakati okutunga omihandjo dhaalongwa,” Hamunyela a koleke. Okwa ti ewiliko lyokampusa olya tula po ongundu yiilonga okulonga kethaneko lyomihandjo dhaalongwa.Okwa ti ongo omuntu a hala okwiipopila kutya nando aalongwa otaya nyenyeta omihandjo epangelo olya kambadhala mpoka tali vulu oku eta elongo kaalongwa nokoshigwana unene tuu kombinga ndjika yokonooli.Ihe yo alongwa inaya tala oshinima shika neho ngaashi ndyoka lyoholomende. Aalongwa ayehe mboka ya popi na New Era oyuulike okuuva nayi kwawo sho pwaana omihandjo noya ti ngele andola omihandjo odha li po andola shika otashi ka hwepopeka eilongo lyawo.

Oya ti ongulumambo yosikola ohayi longo sigo okongulohi, ihe ndjika ihayi longithwa unene kuyo molwashoka aalongwa oya thiminikwa okuya komagumbo kuyele momalukanda opo kaa ya ka ponokelwe kootjotji omausiku.

Aalongwa oya mono eyambidhidho ku gumwe gwaantu mboka haya edhilile yamwe yomuyo.Gumwe gwaambaka o Tuyenikelao Shoongeleni ngoka ena oondunda dhiipeleki konima yegumbo lye. Shoongeleni okwa ti onkalo kayi shi ombwanawa nokwiilonga kwaanasikola. Okwa ti oondunda ndhika ooshona no inadhi opalela nando eilongo odha gwana ashike okulala ndele mudho “ihamu gwana nando oshitaafula’ Shoongeleni ati.

Oshikwawo mokuma kamuna olusheno. “Uupyakadhi kawu shi ashike okwaana olusheno, ehala lyolyene nalyo olya kaka molwashoka ewiliko lyoshilando ihali kutha po iiyagaya,”Shoongeleni a ti, a tsikile noku ulika ondjuulukwe ye okumona aalongwa mbaka ye li momuhandjo guli nawa.

Caption (Pic: Room Unam.jpg): Making do… Selma Shilongo na Given Santiago ya thikama komeho gokambashu moka haya zi uuna ye li koUnam mOshakati.

Caption (Pic: Food Unam.jpg):

Omathano: Nuusita Ashipala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here