Enyokomo nethindilokongudhi lyaakiintu

0
129

Monkalo yetu yAawambo omwa kala omaunkulungu gi ili nogi ili ngoka ge li uuyamba womuthigululwakalo gwetu, ano euliko lyontseyo yetu. Aawambo otwa kala tu na euvoko lyomuule mokulonga omapya.Oshiholelwa, iimuna mbyoka twa li tu na kaya li owala yi lile po okugandja onyama nenge omahini, ihe oya li wo ya longithwa okugandja uuhoho komapya, opo ga vule okweeta iikulya ya gwana. Omauhoho, kutya ogoshinamwenyo shini, oga li ga longithwa, unene tuu uuhoho woongombe, ndhoka pethimbo ndiyaka odho dha li odhindji. Epya ngele olya tulwa uuhoho kombinga yimwe omumvo nguka, nena omumvo omukwawo otawu tulwa kombinga onkwawo.

Tse mboka twa kala momagumbo gena aakulukadhi oyendji osha li ngeyi kutya, epya olya li lya topolwa moombinga odhindji, ombinga yimwe yi ikalekelwa, oya li yomusamane. Omusamane okwa li oye ha kala ena ombinga ombwaanawa yepya, yi li pomutunda mpoka puuwanawa ihaapu udha omeya. Oomeme oya li ye na uupya wu li kohulo, hoka haku udha omeya. Uuhoho ngele otawu tutilwa mepya, ohawu tutilwa nduno kombinga yomusamane. Ootate oya li haya kala ye na omashisha gawo moka hamu pungulwa iilya mbyoka tayi zi momapya gawo kiitopolwa yawo. Omvula shampa ya tameke okuloka, tate opo nduno ta matula omashisha ge. Ngele okwa maniwa okuhwa niilya tayi kolongelwa mo, opo yaa kuthwe mo.

Pethimbo lyoondima oomeme oya li haya limi tango epya lyomusamane, opo nduno ngele ya mana taya ka lima kuupya wawo mboka wa nathangwa nowa kwayala, ihaawu yi nando uuhoho. Eshisha lyatate ngele olya yi olukolongo, nena aanegumbo ayehe mwa kwatelwa natate mwene, otaya tameke nduno okulya po uulya woomeme, mboka wa limwa wa tokelwa, wo inaawu za mepya li na oonkondo. Iilya ngele ya pupo, nena oomeme ohaya yi ya ka hehele kaakwawo, ano taya ka hehela iilya mbyoka ya limwa kaakulukadhi ooyakwawo, mboka ya hokanwa kaasamane yomazimo gawo. Iilya ngele oye ya megumbo, nena nootate oyo taa li, omanga omashisha gawo gu udha.

Momuthigululwakalo gwetu, tse Aawambo miinima ya pambathana nomazimo, otwa kala noshitumbula hashi ti:”Omulumentu ke na ezimo, oshoka ye ehamuvalelanganda lyowala.’ Otwa li hatu kala twa kuminwa tate, sho osho ngaa sha li momagumbo galwe pethimbo ndiyaka.
Tate okwa li ha vulu okulombwela oomeme natse oyana ta ti.:Yakulukadhi yandje, nane aamwandje, shampa ngaa mwa adha ndele nda sa, epya ndika olyomutekulu gwandje, nima, e li kOndonga. Oomeme oya li haye shi taamba ko ngaashi shi li, nokulombwela ookuume kawo taya ti: ‘ Oh omusamane gwaandjetu osho nduno e tu lombwele kutya ngele okwa si, epya aniwa olyomutekulu gwe ngoka e li kOndonga. Oye ngaa e holike” Tse aanona otwa li tu wete kutya oshinima sha yela, noshiwanawa.

Omukulogwonale okwa tumbulile ta ti:” Amakali olufo” Tse aanona pamalufo getu otwa li wo nduno hatu kala ngaa twa tegelela ootatekulu yetu ye tu lombwele kutya, ngele oya si nena otse tatu ka lala omagumbo gawo.
Oshinima shika osha li ngeyi kutya oongombe odha li hadhi takamithwa kaakulukadhi naanona, yo oyo wo aalimi yiilya mbyoka ya pungulwa megumbo.

Omusamane ngele okwa si , aakwanezimo lye ohaye ya taya hingi mo iimuna ayihe nokufaalela wo niilya.
Aalongi yomapya naatonateli yiimuna oya li haya thigwa pomutenya. Aaselekadhi momagumbo nomomapya gaasamane yawo oya li haya zi mo nduno ya lambathana noyana yu uka koohekulu, opo ku talike kutya otaya kwathelwa ngiini. Ngiika onkalo ya tya ngeyi ihayi monika mo we ngashingeyi moshigwana shetu, nongele omo yi li ohayi monika shila omalupita.
Ethimbo ndyoka omuntu owa li ngaa wa tala kutya oshinima shi li mondjila, molwaasho tate oye mwene gwegumbo, ihe ngashingeyi omuntu moku shi dhiladhila oto mono lela kutya osha li omahepekathano, kaage shi okwiidhidhimikilwa nenge okupopilwa.
Pethimbo ndika ngele opu na aantu taya ningi ngaaka, nena otaya ningi oshinima shiihuna noshomamonithathano giihuna , omanyokomo nomathindilikongudhi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here