Kambwa a twala Shinime kOnakupila – ashike epangelo inali hafa

0
730

OMUTOOLINGHUNDANA

OKELINA – Omunangeshefa David Sheehama umwe womovanafaalama va dipaa eenghoshi konima eshi vati da lya po eengobe davo okwa ti ova ninga oule wefimbo tava ifana ovanambelewa vaNatiili ngeno ve uye va shingile eenghosi mEtosha ashike eshi ina ve shi ninga.

Sheehama meenghundafana naKundana okwa ti omuvalu weengobe dambulavo odo da lika po keenghoshi okudja mo 2009 ouli 21.
“Tate okwa kanifile eengobe 19 mo2009, paife ngaha eengobe dange mwene dili mbali oda lika po,” Sheehama ta ti ngaho.

Sheehama ta yelifa kutya moule weemwedi mbali adike ovanafaalama ponhele opo veli ova kanifa eengobe 21, ashike omwaalu ou otashi dulika u dule po po21 shaashi ovanhu ina va ya natango pamwe opo va tale lela osho va kanifa. Kakele ka Sheehama, omunafaalama umwe okwa nyeyetela epangelo ta ti ola fa ashike lina neemwenyo doinamwenyo ashike itali dilaadila eemwenyo dovanhu odo nomaliko ovanhu oo tava kanifa efiku nefiku. “Ovanahambo vetu vamwe oveli keehambo ovo aveke, omunhu ngeenge okwa hangwa ke wete ngoo naashi ta ningi. Efimbo limwe ohava ningi omafiku oimuna ina ve i pitifa shaashi ota i ka lika po. Ohave ke lihanga ashike tava pitifa oimuna, yo tai lika po. Omunhu umwe ouna omhedi yoye we i landa nande okoN$40 000, ndee paife ngee oya lika po vati oto pewa N$1500. Eshi to dengele ovanambelewa ita ve ya, eshi ovanafaalama tava dipaya eenghoshi natango eendaka vali, hano natu ninge ngaipi,” omunafaalama oo ta ti oye Ipinge ta ti.

Ashike Minista womidingonoko nOmapashiyono moshilongo Pohamba Shifeta okwa ekelashi omapopyo ovanafalama vokoKelina ta ti, ovanambelewa voushitwe neameno loifitukuti oko va kala konhele oyo tava kongo eenghoshi. Ta ti oshinima ponhele yoku dipaa, ovanafaalama ovo okwali vena okudengela ovanambelewa pefimbo ve wete eenghoshi koo ku talike kutya otadi kufwa mo ngahelipi mokati koshiwana.

Ta ti otashi dulika ku ka paputululiwe oshibofa oonakudipaa eenghoshi ngheenge omakonaakono opolifi oo eli metifa okwa mono kutya ovanafaalama kavali shili tave li amene eshi va dipaa eenghoshi odo.

Ouyelele owa yandjwa koshilyo shewiliko lopamufyuululwakalo moshitukulwa shaNgandjera John Kandombo owa yelifa kutya, Osoondaxa omakasha eenghoshi nhee okwa monika pohambo yaKambwa Naatanale David, noda dipaa mo eengobe mbali.

Mupya wado, efiku olo Kambwa okwa enda pooxe, opo a lombwelwa ehokololo olo. Osho osha eta a ninge umwe womwaavo va tokola va shikule omakasha eenghoshi odo kwali kwa itavelwa kutya natango otadi dulu okualuka. Eshi vedi hanga vati oda faduka po de lihana, ashike okweshi pondola okuyasha nokudipaa po imwe. Efiku la landula onghoshi oya etwa kouhamba noshiwana osha shivwa shi i tale manga inai yuvwa. Ombelela oya tukaulilwa ovakwashiwana, nekolotwe ola pewa omuyashi manga oshikafa sha fyaala mouhamba. Petameko lomwedi ou omunangeshefa omunafaalama Andreas Ndakumamo moshitukulwa shaMutambomawe, moshikandjohoololo shaTamanzi, okwa likila eengobe 16 keenghoshi da puma mOkashana, noufita weengobe aushe wa lika po keenghoshi okudja Apiilili, 2017 moshikandjohoololo shaTamanzi odi li 28.

Kandombo ta weda po kutya, petameko lohani ei ohamba yaNgandjera Johannes Mupiya, nayo oya likila eengobe nhatu keenghoshi, neengobe hetatu odovanafaalama vakwao momudingonoko, molwekanifo li fike apa oshiwana osha tokola kwaamena oimuna yasho.
Oministeli yoshikondo shefiloshisho lomidingonoko Pohamba Shifeta oya kunghiila oshiwana moTV yaNBC shiha dipae oifitukuti. Edi, ominsiteli Shifeta oye di tumbula eshi okudja muApiilili kwa didilikwa eenghoshi ne da kala tadi lyaalyaa eengobe dovakwashiwana pOmusati waShiningu moshitukulwa shaNgandjera.

Shifeta ta tumbula kutya, epangelo otali kendabala ngaashi tali dulu li kondolole oifitukuti unene eenghoshi da puma mo eshi oifitukuti ihapu itadi ihange vali eshi odula ya loka nawa noya kuta. Omapekaapeko a ningilwe tete okwa yelifa kutya, moshikunino shEtosha otamu wana ashike oufita weenghoshi domwaalu u li pokati 300 -400 ashike paife omu na eenghoshi da koya 600, osho sha eta opo dimwe di tauke mo.

Oministeli oya yelifa kutya, epangelo otali tula odalate koluumbo loshikunino shEtosha oshinano sheekilometa 824 notashi pula oshimaliwa shihapu mondjato yepangelo. Kombinga yofuto yopaife komunafaalama a likila ongobe, epangelo ola ufa N$1500.00 mongobe keshe, noshiwana osha nyemata kokafuto kanini okufuta omunafaalama a dipaelwa oimuna koifitukuti. Ovanamapya koshitukulwa shaMutambomawe vahapu navo ova tanguna eshi omapya avo a tyanghaulwa po keendjaba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here