Omakanda otaga kondjitha omahepeko gomomagumbo

0
133

SHIPI ELAGO

OLUTEYI-Ongundu yaalumentu yaza momagongalo gaELCIN naKatoolika oya li ya talele po egongalo Oluteyi Osoondaha ya zi ko nelalakano okusikumudha aalumentu opo ya ethe po okuhepeka aakiintu naanona. Etalelo po ndika olya shongo wo aalumentu mboka oyendji ya fa ya pilamena oohapu dhaKalunga neuvitho lyadho opo ya galukile kuKalunga nokoohapu dhe. Ongundu ndjoka ya tseyika nawa Omakanda komagongalo ngoka yatalele po monakuziwa, Osoondaha ya yi oya li ya talele po egongalo Oluteyi moka mwa za oshilyo shayo shimwe tate Hermuth Shoombe Uugwanga.

Pethimbo a popitha egongalo Oluteyi Nestor “Mamba “ Shaanika okwa li eli hololele nkene aalumentu monakuziwa ya li ya talikako onga-agameni yomagumbo naakulukadhi yawo, ashike monena mbaka oya ninga iilikama momagumbo gawo nomomidhingoloko dhawo. Okwa ti aakiintu oyendji oya thiga po uuyuni mbuka okupitila momadhipago gaanohenda ngoka ye ga ningilwa kaalumentu yoshilongo shika omolwomatompelo gontumba nenge gongandi gamwe oga nika uukatalume nookuli. Shaanika okwa ti omolwomiyonena ndhika tadhi tsikile komeho omwaalu omushona gwaalumentu mOshakati ogwi imanga kumwe nokutota po ongundu yOmakanda ndjoka ngashiingeyi ya koka ya thikama po miilyo yaza momagongalo ga yooloka no hayi talele po omagongalo hoka kwaza iilyo yayo opo yi ka hwahwameke aalumentu ooyakwawo opo ye ethepo okuhepeka nokudhipaga aakiintu naanona.

Okwa li a indile aalumentu opo ya galukile nokuhedha puKalunga nopoohapu dhe oshoka ngele oye na oohapu dhaKalunga nena nesimaneko lyuuntu otali kala muyo. Okwa ti ongundu yawo otayi kambadhala yi ninge ta shi tuli nashi tu mane po okukondjitha iilonga iiwinayi tayi ningilwa aakiintu yoshilongo shika kaalumentu yawo, onkene otaya keenda nomagongalo gayooloka moshilongo opo yasikumudhe aalumentu ya kale poohapu dhaKalunga, oshoka oyi itaala kutya omulumentu omutiliKalunga ita vulu okulongela omukiintu gwe iinima yaana mutse nandungu.
Egongalo Oluteyi siku ndyoka olya li lya ningi okathimbo yimweneneno okudhimbulukwa aakiintu yoshilongo shetu mboka ya kanitha oomwenyo dhawo okupitila momadhipago ye ga ningilwa kaalumentu yoshilongo shika, nokugalikanena wo mboka ye shi ningi opo Kalunga eya pe ombepo yeitedhululo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here