Oondjila ngula nadhi taalele kUukwambi

0
574
SAMSUNG CAMERA PICTURES

KOMUTOOLINGHUNDANA

OSHAKATI – Elongekidho lyoshituthi shomagongo lyomo2017 pandondo yopaigwana olya pya ko.
Nuumvo oshituthi shomagongo osha unganekwa kelelo lyUukwambi notashi dhanenwa komukunda Onamega mUukwambi.
Uuyelele owa gandjwa kuReinhold Iita ngoka eli omupopiliko gwElelo lyUukwambi, otau ti oshituthi shika otashi tameke potundi 09h00, ongula mOlyomakaya pOnamega moshikandjogololo shaElim, pegumbo lyElenga enene lyUukwambi Herman Ndilimani Ipumbu.
Iita ta holola kutya oshikando shotango Elelo lyUukwambi olyo tali longekidha oshituthi sha simana shomagongo pamuthika gwopaigwana. tashi dhanenwa mUukwambi.
Ta gwedha po kutya, omalelo agehe gopamuthigululwakalo gaheyali gomomalelo gahetatu kuumbangalantu woshilongo oga hiywa koshituthi shika shenyanyu.
Okwa ti ishewe kutya, elalakano lyelongekidho lyiituthi yoludhi nduno, okutseyathana, okusimaneka omukalo gwokunwa omagongo pamuthigululwakalo nokulongathana nkene omagongo haga nuwa pamihoko dha yooloka.
Onkene omagongo oge na kunuwa pamuhingo guuka. Aakulu yonale oya tula po oveta kutya, pethimbo lyomagongo iihokolola yopamuthigululwakalo ohayi fudha po.
Aantu oya li yi indikwa okweenda niilwitho,ngaashi oomwele, oombele, omauta nomakatana pethimbo ndyoka.

Ngele owa dhengwa ombole pethimbo lyomagongo okwa talika kutya oshiningwanima shopethimbo lyomagongo noshikoya sholudhi nduka ihashi falwa kiihokolola.

Mboka ye na omigongo momapya oyo aanelago, pethimbo lyomagongo okutameka Febuluali-Maalitsa ohaa kolo omagongo taya nu yoo taa fala kooyene yomikunda sigo okegumbo lyelenga nenge omukwaniilwa gwoshilongo.

Pethimbo lyomagongo kehe, gumwe oha kala a nyanyukwa oshoka omagongo pamuthigululwakalo ihaga nuwa komuntu oye awike na ishewe ohaga nuwa aantu taya li onyama.

Nande haga kolwa kaakulukadhi, unene ohaga nuwa kaasamane omanga aakulukadhi nuunona haya nu oshinwa.
Oshilyo shelelo lyopamuthigululwakalo lyUukwambi osha fatulula kutya, limwe lyomalalakano gomalelo gopamithigululwakalo okukwatela po omithigululwakalo sigo okomapipi nomapipi.

Onkene elelo lyoshilongo shUukwambi olya hiya ayehe ya ye ya kanwe omagongo, mwa kwatelwa aagundjuka yomihoko dha yooloka.
Aatetekeli oya tula po omukalo gwokusimaneka oshituhti shomagongo ongomukalo gwokwiinyanyudha. Onkee Iita okwa kumike aagundjuka ayehe ya ye koshituthi kOnamega.

Iita okwa holola kutya nomalelo gopamithigululwakalo kiitopolwa yilwe moNamibia nago oga hiywa okuza kiitopolwa ngaashi koKaras, kOtjozondjupa, Kunene nayilwe. Oongongo iiyimati hayi imi komigongo omuti gwa simanekwa kAawambo. Moongongo ohamu zi omahuku haga ningwa omagadhi gokulya ge na uukolele molutu lwomuntu kehe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here