‘Oya panga uukuume nangaye ya yuge ndje’ Mwaalwa

0
3187

MARIA NAMUPALA

ONANKALI – “Oya kala yi ininga ookuume kandje, taya landele ndje uushikependjewo noku wu tumina ndje kegumbo nani otaya li po owala iimaliwa yandje”.

Ngaka ogo omatumbulo gomukulupe goomvula 67, kuku Hileni Mwaalwa ngoka anuwa a lilwa iimaliwa kaakiintu yatatu mboka yeli aaniilonga mombaanga yaNampost pOnankali.

Aafekelwa yatatu, Hileni Ekaku gomimvo 28, Toini Hamunyela gomimvo 33 na Priskilla Amunyela gomimvo dhopokati, oya holoka nale mompangulilo yaMangestalata mOndangwa, konima sho ya mangwa po.
Mbaka otaya tamanekelwa uufuthi nekengelelo lyoshimaliwa shooN$38 500, sha ningwa pokati kaFebruali naMaalitsa nuumvo noya holoka lwotango mompangu ya Mangestalata gwOndangwa Omaandaha.

Puuyelele mboka twa mono po otawu ulike kutya Ekaku, Hamunyela naAmunyela, lwiikando ya yooloka oya kuthako oshimaliwa shomukokele Hileni Mwaalwa komayalulo ge gombaanga goNampost moka haya longele. “Oshinima shika osha yemateka ndje noonkondo, molwaashoka aaniilonga mbaka oya kala yi ininga ookuuume kandje nolundji oya kala haya landele ndje uushikependjewo yo taya tumine ndje kegumbo. Ashike nani otaya li po owala iimaliwa yandje nomukalo guufuthi. Ito tseya nee kutya pamwe oshinima shika ongame owala ndeshi ningilwa, nenge naakulupe ooyakwetu taya kengelelwa owala kaaniilonga yomoopoosa mboka twi inekela,” Kuku Mwaalwa ta gwedha ko ngaaka.

Omukokele nguka okwa yelitha kutya okwali eshi dhimbulula omwedhi nguka, konima sho ali a ka tala oN$600 kokambo ke kopoosa hoka, opo a lande iipumbiwa ye yomegumbo.
“Ondali nda mono kutya oshimaliwa shandje shoka nda thigi le ko oshikando sha zi ko hasho nda adha ko. Ondali nda pula [kutya iimaliwa yandje oya yi peni] ashike inadi mona uuyelele esiku ndyoka. Onda tseyithile aamwandje mboka twa landula nayo oshininma shoka,” Kuku Mwaalwa ta ti ngaaka. Okwa ningwa omakonakono gomuule etine ndyoka, nomakonakono ngoka oge keeta puuyelele kutya aaniilonga mboka yatatu oyo ya kutha ko oshimaliwa shoka shomukulupe nomukalo gokukengelela nuufuthi.

Omishangwa ndhoka dhi li po otadhi ulike kutya esiku limwe omukulupe nguka okwali ayi kombaanga aka kuthe komayalulo ge oshimaliwa shooN$1 000, ashike gumwe gwomaaniilonga yokoNampost ngoka emu kwathela esiku ndyoka okwa kutha ko tango N$9 000 muulunga e teyi ikalekele, opo nee a lombwele omukulupe kutya onyala ye ina yi kwata, na tule ishewe oonyala dhe keshina opo a vule oku kutha ko N$1 000 ndyoka ta pula.

Kuku Mwaalwa ta hokolola ishewe kutya muMaalitsa okwali aka tula komayalulo ge oshimaliwa shooN$2200, ashike nani lwanima sho eshi tula ko aaniilonga mboka oya monene ko ishewe ompito e ta ya kuthako oshimaliwa oN$18 000, nolwahugununwa okwa yakwa oN$11 500. Shika osheeta opo iimaliwa kumwe ayihe mbyo ya kana yi thike pooN$38 500.
Aafekelwa mboka oya holoka komeho ga Mangestalata Peter Nangula Omaandaha goshiwike shika nomuetigwiihokolola gwepangelo Bruna Muterembi, noya fatululilwa uuthemba wawo. Oya pewa kehe gumwe obooloha oshimaliwa shooN$1000 noya londodhwa kaa yaye nande omakonakono gopolisi moshipala manga geli petameko, yo kaaya hedhe popepi niitaasi yopoosa mpoka yali haya longele. No yiiyageke okuya popepi naatulimo yoshipotha.
Oshipotha shawo oshuundulilwa komasiku 20 Juli nuumvo, shi gandje ompito kopolisi yi manithe omakonakono, yo aatamanekwa ya pewe ompito ya tulemo omaindilo gawo goohahende.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here