Aalongwa pEngoyi ya talele po moVenduka

0
99

MARIA NAMUPALA

ENGOYI – Aluhe pethimbo lyefudho lyoskola oosikola odhindji ohadhi tumu aalongwa yadho komalongo talelopo, mono haya talele po omahala ga yooloka moshilongo ongoshitopolwa sheilongo lyawo.

Momwedhi gwayi aalongwa omilongo 32 ya za posikola pEngoyi moshitopolwa Oshikoto oya kuthile olweendo lwowina noku ka talela po moVenduka. Shika oshikando oshititano konima sho osikola ndjika ya tamekitha olweendo lwaanaskola momumvo 2013, okutalelapo omahala gi ili nogi ili.

Omalweendo ngaka ohaga longekidhwa aluhe komulongiskola Phelep Nembungu ngoka ha longo uudhindoli nuunongononi. Nembungu okwa ti elalakano lyomalweendo ilongo ngaka gaanaskola okutalela po omahala ngoka haya longwa moosikola opo ya kale yeshi kutya nani iinima mbyoka taya longwa oyoshili.

“Esimano lyaalongwa okutalelapo omahala pethimbo lyomafudho olundji ohashi gandja ontseyo, naalongwa mboka ohayi ilongo oshindji ngele taya faathanitha shoka haya longwa mongulu yoskola naashoka ya tala, nokutala iinyangadhalwa mbyoka haya longwa mootundi nolundji ohaye yi uvu owala,” Nembungu ta ti.

Olweendo lwaalongwa mbaka olwa tamekele pOthithiya mOmuthiya, taya tala moshikunino shiinamwenyo mEtosha noNamutoni mono ya yi moNamutoni Museum nokutala iihongomwa yopandjokonona, oshowo pehala mpoka pwa ningilwa iita yokoNamutuni mewiliko lyoondjayi dha Nehale Lya Mpingana.

“Okuza mEtosha otwa tsikile nolweendo lwetu sigo omoshilandopangelo mono twa mono ompito yokutalela po omahala ogendji ngaashi egumbo lyopashigwana, iiputudhilo yopombanda yelongo omahala gomalukalwa na galwe woo,” ta popi ngaaka.

Gumwe gomaalongwa mboka ya talele po oshilandopangelo Johanna Lazarus okwa ti okwi ilonga mo oshindji lela molweendo nduka, ta yelitha kutya shika oshikando she shotango ta talelepo omahala ngoka.

“Otwi ilongamo oshindji notu wete kutya uunongo nontseyo ndjoka twa likola mo otayi tu kwathele mokwiilonga kwetu, nokuli ngashingeyi omahala ogendji itatu kala owala tatu ga uvu nokuga tala momathano, ngele omuntu ta popi ehala lyontumba otushi kutya olya tya ngiini molwaashoka otwa mona ompito okutalelapo omahala ogendji pethimbo lyefudho lyetu,” Lazarus ta ti.
Okwa ti shika otashi ya kwathele wo meilongo lyawo, nomekonakono lyawo lya hugunina lyokomumvo.

Ta ti osha pumbiwa molwaashoka aalongwa oyendji oyaza momikunda ihaya mono ompito okutalela po omahala giihongomwa nogopandjokonona. Lazarus ta popi kutya oosikola nadhi kutheko iiholelwa opo dhi kale tadhi tumu aalongwa komahala ga yooloka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here