Indongo ota etha epaya lyoIBF a kondjithe Crawford

0
274

OTNIEL HEMBAPU

Windhoek- Iikundaneki muuyuni otayi ti enyakwa lyaNamibia mokudhenga oongonyo Julius “Blue Machine” Indongo ngoka ena omapaya gatatu mondjundo yoSuperbantam ota thigi po epaya lyuunyakwa lyoIBF. Indongo okwa tokola okuthiga po ndika opo kaa ka kondje nomudhengingonyo omuRussia, Sergey Lipinets ngoka kee shiwike naanaa nawa.

Ngele a thigi po epaya ndika Indongo ote ki ipyakidhila nomailongekidho ge okutala ngele otaka kondja nomudhengingonyo omuAmerika Terence Crawford mokuhanganitha omapaya guudhengingonyo geli gane. Crawford okuna omapaya gaali lyoWBO noWBC, ye Indongo okuna WBA noIBO.

Ngaashi sha kundanekwa pepandja lyomointaneta hali ithanwa boxing scence.com, omudheuli gwaLipnets, Alex Vaysfeld okwa ti omudheulwa gwe ita ka kondjitha we omuNamibia, konima sho ongundu yiIndongo ya ethapo epaya lyoIBF opo yi palamene nokwiilongekidhila olugodhi ndoka luna oshindji pokati kiIndongo na Crawford.

Lipnets oye omushongi gwotango ngoka oye ena okukondjitha Indongo okukondjela epaya lyoIBF pamautho gehangano ndyoka, ngoka taga ti nguka okuna okugamena epaya lye mokukondja nomuRussia.

Pethimbo ndika Indongo okwa halika ku shaangoka moshimpungu shuudhengingonyo oku za tuu nkene a monene omasindano muudhengingonyo. Tango okwa sho a dhenge omuRussia Eduard Troyanovsky medhingoloko lyotango muDesemba 2016, noku kuthako epaya lyo IBF.

MuApiilili nuumvo ta dhenge Ricky Burns niitsa noku mu yuga epaya lyoWBA. Onkene okwa li ena omapaya gatatu mondjundo ndjoka.
Ehangano ekundaneki lyomaudhano ESPN olya ti omulongekidhi guudhano wombokisa omunedhina muuyuni, Bob Arum okwi ipyakidhila lela niilonga opo olugodhi pokati kIindongo na Crawford lu ninge lwoshili.

Petameko lyomwedhi gwayi Crawford okwa li a tsakanene na Felix Diaz molugodhi poMadison Square Gardens moNew York, moka a sindana sho a dhenge mo omukondjithi gwe nguka nongonyo yimwe nopevi medhingoloko etimulongo lyomomadhingoloko omulongo nagaali. Esindano ndika olya kaleke Crawford oye natango enyakwa mondjundo ndjika ena omapaya gaali limwe olyo WBO nekwawo olyo WBC mondjundo yoSuperbantam weight.

Konima yolugodhi nduka okwa li a popi kutya ngiika ota ka tsakanena nIindongo molugodhi talu landula opo mbaka ya ka kondjele omapaya gane.Indongo okuna omapaya gaali ngoka Crawford a hala a gwedhe kuge gaali ngoka e na kokutya WBA no IBO.
Crawford okwa ulike kutya okwa hala shili omapaya ngaka sho a li a shongo Indongo konima ye sindano lye molugodhi lwe na Felix Diaz. Indongo naye okwa li a ka tala olugodhi ndoka pamwe nomudheuli gwe Nestor Tobias.

Tobias okwa ti Indongo okwa hala olugodhi nduka na ‘otatu longo nuudhiginini opo nduka lu ninge lwoshili”, osho Tobias a ti. Bob Arum okwa ti ngele omalongekidho golugodhi nduka oga sindana, keshi naanaa kutya nduka otalu ningilwa peni
“Tango otatu longo manga kombinga yoku uvathana ngele mbaka yaali otaya vulu okukondjithathana nokonima ngele shika osha piti nena opo ihe tatu tala kutya olugodhi otalu ka kondjelwa poshinyanga shomoshilando shini.

Otwa thaneka ando olugodhi nduka lu kaleko mu Juli nenge petameko lyAuguste” osho a ti.
Pethimbo ndika Indongo okuna uwehame kashona koshikaha she shimwe mboka wa holoka pethimbo lyolugodhi lwe na Burns muApiilili nuumvo.

Arum oku na etegameno kutya Indongo na Crawford otaya ka tsakanena nokukondjela omapaya ngoka gane.
Pethimbo ndika omumbokisi ngoka a kondjelele tango omapaya gane mondjundo ye oye Bernard Hopkins sho a dhengele Oscar De La Hoya momumvo 2004 nokwiimonena omapaya gane mondjundo yomiddleweight.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here