Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Okupewa uusita wiimuna

0
138

Aawambo oya kala wo noshinima shika kutya ngoka kee na uuyamba wiimuna, ano aashiwikile ye nenge oku na ngaa iimuna iishona ihe okuli pehala ewanawa nuulithilo, aaniimuna ohaye ya ngaa puye taye mu pula taya ti; ‘ Onda hala ndi ku pe uutana wandje wu ka lithile ndje ko’.

Pokuputuka kwetu, oongombe ndhoka dha kala momagumbo ogendji kadhi shi naanaa dhooyene yomagumbo omuliko, ihe odhindji odha li ngaa “dhookapushu nookaguwo’, ngaashi hashi popiwa.

Aantu yamwe oya li haya ka indila kaasamane yamwe taya ti : “Oh tatekulu, nda hala ngaa wu pendje wo uutana woye ndi ke wu takamithe wo wu lyatekele ndje epya lyandje” Owu shi kutya omauhoho gopethimbo lyetu kaga li haga tutwa, ihe okwa li haku ningwa “iihambo,’ano omuntu ta gumbu oshigunda nomano, moka oongombe tadhi kala po owala oomwedhi dhontumba tadhi sitamene po nokunina po, opo oshihambo shoka tashi tembudhwa po nokutulwa palwe. Oho adha pehala limwe pwa nika iihenene, ihe shampa pwa tulwa oshihambo, konima yethimbo efupi opwa ninga puuwanawa, notapu zi iilya oyindji yomitse ominene.

Ondunge onkwawo yomuule yoongombe dhuusita odha li hadhi pewa omutungagumbo, opo kaa dhinike nokumonika omukwanaluhepo moshigwana. Muusita watya ngaaka omutungagumbo ngoka otamu mu zile omauwanawa taga landula: omagadhi gokulya nogokugwaya, omahini nuuhoho. Omagadhi gokulya omukulukadhi te ga longitha mokunikitha nawa omweelelo.

Omagadhi gokugwaya omukulukadhi te ga gwaya, opo a kale ta nika oongombe ngaashi aakiintu aakwawo. Noshikwawo omagadhi ogo tuu ngoka ogo haga tulwa molukwe okutula aanona, molukwe moka omo tuu hamu gwaywa kaayenda yaakiintu, mo omo ishewe tuu moka hamu kwatelwa omagadhi goohango. Oongombe tadhi gandja omahini gokuliwa kaanona, opo ya koke nomalutu ga paluka nawa.Uuhoho tawu tutilwa mepya, nepya tali gandja iilya oyindji nomuntu nguka ta longitha iilya opo a wape okulanda oongombe. Nohugunina omutungagumbo ngoka ota ningi omulikoli gwoongombe, ngaashi naanaa aalumentu ooyakwawo. Otashi vulika omadhina goongombe ngaashi Niilya nooKalya, ogo omadhina goongombe ndhoka dha landwa iilya momukalo ngoka nda zi nokuhokolola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here