Okanona kali taka hepeke yinakulu ka kumagidhwa

0
4633

MARIA NAMUPALA

AMILEMA – Ombelewa yuukalinawa nombelewa yaKansela mOmuthiya oya longele kumwe mokutumba uuyenda nokuya kegumbo hoka anuwa okanona kokakadhona komimvo 15 ka kala nokuhepeka yinakula, okuendagula, okuthiga po osikola nokulya oondjuhwa megumbo.

Kansela goshikandjohogololo Omuthiya ngoka a kundathana naKundana okwa holola kutya shika oshi li shimwe shomiiningwanima yoludhi nduka tayi inyenge moshigwana, ta ti aanona oyendji oyena omaihumbato ga vuka, nolundji inaya hala okuvulika kaakuluntu ya wo momagumbo.

Otaku hokololwa okanona kokakadhona komimvo 15, taka hepeke aavali ya ko. Okanona haka nando ha ka yi kenongelo olundji oka konekwa taka etha osikola omolwomaihumbato gako ngoka ga vuka.

Omukulupe gomomukunda Amilema B ngoka eli yinakulu nomutekuli gwokanona haka okwa holola uudhigu we, ta ti okuli muupyakadhi sho ta hepekwa komutekulu nguka. Omukulupe nguka ta ti nonande okanona hoka, oye eka putudha, sho ta ka koko oka tameke ta kiihumbata nayi nolundji inaka hala okuvulika megumbo, oshowo okulandula osikola.

Ta ti olundji megumbo ihaka kala mo ohaka endagula. “Onda ka lulilwa molwaashoka oka tameke ta ka li mo oondjuhwa megumbo nopethimbo ndika, oondjuhwa dhandje okedhi manamo ihe ihandi popi ko sha, ngele nda popi ngame onda ningwa omwiinayi,’ ta hokolola ngaaka.
Okanona haka sho ka monika keli mehalakano aavali pamwe nooyinakulu oya li ya kambadhala opo ando ya popye nako, nokukapa omapukululo, ashike oka tameke ihe taka ende oondjenda inaadhi ukilako, naashika osheeta ya nyengwe ku ko.

Oyali ya lopotele ombelewa ya kansela goshikandjohogololo oshowo ombelewa yonkalo nawa moshipangelo mOmuthiya, mbono ayehe ya talele po egumbo lyomukulupe nokutula okanona hoka pokati. Okanona okiitaale kutya ohaka longo iilonga iiwinayi, noku uvaneke taka lundulula okukala kwako, ko taka kala ha kayi kosikola omasiku agehe. Taka ti ngaashingeyi oka dhimbulula kutya ihaka uvuko noka hala ka kale taka vulika kaavali yako.

Omunashipundi gwelelo lyoshitopolwa Oshikoto okwe ya kumagidha ya simaneke aavali yawo yo ya kale ya nongela kutya onkalamwenyo oyi li momake gawo, nongele oyi iningi kakombo ilitha kanzi igalula otaye kiiyadha yeli momapuko yo ya kale yaana nkene taya zi mo.
Ta pula aavali ya kale taya pukulula aanona nongele ya nyengwa naya tseyithile oombelewa dhookansela noombelewa dhonkalo nawa miipangelo, yo kaaya ningile aanona omatilitho ga puka.

Shivute ta ti na ya kale yena omikalo ndhoka taya pukulula nokukumagidha nadho aanona opo kaaya kale ya nika uuhanyukedhi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here