Ototem inayi endela aalandithi nawa nuumvo

0
99

LOIDE JASON

OSHAKATI- Aalandithi mboka ya kutha ombinga momaulikilo gomazimo mOshakati nuumvo, oya ti iipindi mbika oya nkundipala oshoka aalandi otaya ende okanamundonda, ndele ha ngaashi omimvo dha piti.

Aalandithi oya ti nuumvo inaya nyanyukwa oshoka elelo lyondoolopa yOshakati olya fa inaali tula iinima melandulatho ngaashi hali shi ningi shito.

Oya ti oya geya noonkondo molwashoka aakuthimbinga mosheendo shomazimo oya lalekwa mbala ya shune kooyaandjawo omanga aalandithi ya kala mo oyo ayeke pwaana ngoka te ya yambidhidha mokulanda iinima.

“Ngashingeyi nduno sho ya laleke omazimo ngoka ga kala mo ashike omasiku gaali, go ogo gena oshilonga taga nana aalandi naatali nena tse otatu landwa koolye?” osho aalandithi ya pula ngaaka.

Oya tsikileko ya ti aaniilonga yomelelo lyondoolopa ndjoka anuwa kaye na ohokwe naantu na ita ya uvu uululume wiinima yaantu unene tuu iikulya mbyoka tayi yonuka sho kaa pe na aalandi.

Yamwe oya nyenyeta wo kutya, ngashingeyi oya mona mo iimaliwa iishona nayi, mbyoka kaa yi thike nando opiimaliwa mbyoka ya futile omahala ngoka taa longitha mokuulika iipindi yawo.

Oye wete wo omwaalu gwoshimaliwa shoka tashi futwa posheelo kutya ogundji uunene no tagu imbi aalandi ya kale inaa ye ya meni moka.
“Shika otashi yemateke oshoka ngele owa landitha nale uule womasiku ge vulithe pu gatano ndele ino mona mo shoka wa futa , nena ino fa weya oku landitha oto kanitha oshindji,” osho ya ti ngaaka.

Oya hokolola wo kutya aniwa ngashingeyi sho omazimo ga lalekwa aantu mo kapale moka ohaye ya mo ashike kongulohi omanga yo ya pata nale opo ye ye komainyanyudho ngoka geli ko uusiku.

“ Tse ootenda dhetu ohadhi pata kuyele potundi ontimugoyi go omainyanyudho ohaga tameke pomugoyi oku uka kootundi dho komeho nena itatu landwa nuupu,” osho ya tsikile ko ngaaka.

Oya hokolola kutya ngashingeyi ngoka ta mono mo sha miipindi mbika elelo ashike lyondoolopa omanga yo aalandithi ya patelwa pondje.
Sho omupopiliko gwelelo ndika a pulwa, Katalina Kamari okwa ti kutya omazimo ogali ga lalekwa mbala oshoka elelo lyondoolopa ka li na iimaliwa yoku ya langitha nokuya pa iikulya.

Kamari okwa ti uuministeli mboka hau ya yambidhidha noshimaliwa nuumvo ina wu ya pa sha onkee shoka osho sha etitha opo mbaka ya lalekwe kuyele ya shune komahala gawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here