Kotokeni ope na eetaxi doikengelela

0
1080

Komutoolinghundana

Eenhana -Opolifi yoshitukulwa shaHangwena oya pula ovatwaalelwa va tale nawa, nova kale tava londo meetaxi odo di na oufemba wokuhumbata ovanhu.

Ekunghililo eli ola yandjwa komupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Shisande Kaume Itumba, oo ta londwele oshiwana omolwa oiningwanima ihapu yominyonena tai popilwa eetaxi doikengelela.

Itumba okwa yelifa kutya, opolifi oya didilika omatuwa mahapu haa twaalele ovakwashiwana e li ninga eetaxi oo inaa shangifwa noveta omanga ava ve lishangifa ohava futu va dule kuumbata oshiwana. Ota ti, otaxi i na oufemba wokuumbata ovatwaalelwa oi na okalamba pombada, oi na ondjukifi yamwene wayo, onomola yongodi yamwene, oi na ombapila youfemba wokuyeendifa kopate ya umbata ovanhu.

Omunambelewa wopolifi yoshitukulwa shaHangwena okwa weda po kutya, luhapu ovakwashiwana ohave ya kulopota kopolifi va kanifila oinima momatuwa e li ninga eetaxi,onghee opolifi oya lopotelwa yoo ovanhu va ningilwa owii keetaxi doipupulu. Ta kunghilile oshiwana kutya, otaxi yoshili oi na eembapila da yela noya futa okweenda koshitauwa nokututa oshiwana.

Itumba okwa weda po kutya, opolifi otai findana ashike moilonga yayo ngeenge ovakwashiwana tava lopota eetaxi doinheya kopolifi.Ta yandje oshihopaenenwa shomushingi wokatuwa ke li ninga okataxi ka lyata omunhu a hanga a fya pOnakatumbe moshitukulwa shaHangwena omafiku aa. Okatuwa koluvala la fa exuli oka li ka tulika ovatwaalelwa vane taka di kOshigambo ka finda kEenhana. Itumba ta weda po kutya, ngeno oka li ke na eembapila, ngeno opolifi itai mono oixuna nokuka konga etuwa li na eembapila da yela.

Omupopiliko wopolifi yoshitukulwa shaHangwena okwa weda po kutya, oshiwana osho hashi nofwele ko ovashingi vomatuwa kutya omakondeka opolifi meendjila okwa ama peni novashingi voludi eli ohava hondama. Oiponga ine ya ningwa moitauwa moshitukulwa shaHangwena moshivike shaxuuninwa shaMai, omwa kwatelwa eetaxi. Ta fatulula kutya, vamwe vomoutuwa voludi eli ovo hava faduka po novatwaalelwa ilo noinima yovatwaalelwa. Okwa pula oshiwana shi longele kumwe nopolifi opo oilonga yopolifi i dule okufindana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here