Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Iipindi kontu

0
116

Afrika okwa kala nale nondjokonona ye yomapindiko, omanga aakolonyeki ya li inaye ya mo. MOwambo yetu , uuna tatu popi iipindi, otatu popi iinima oyindji, okulanda nenge okulanditha. Epindikathano kali shi oshinima twe shi longwa kAaeuropa, ihe otwa kala nale hatu shi ningi. Mowambo aantu yopehala limwe ohaya pindikathana mokati kawo yene, osho wo naakwashigwana ooyakwawo yomiitopolwa yilwe yaNamibia.

Epindikathano lya tya ngawo , olya ningwa wo naamboka yiilongo yopuushiinda.
“Iipindi kontu” nenge Iipindi komutenge” osho aashingithi ya kala haya uvika taya igidha, ngele ya thiki koontu dhomagumbo gaantu, niishingithomwa yawo.

Shampa taku tiwa: Iipindi kontu’ nena osha yela kutya omuntu ngoka oku na oshinima te shi landitha. Aanegumbo ohaya zi mo nduno megumbo ya ka tale iipindi kontu, oshoka iipindi omomeho sho ishewe oshiwanawa ihaku tiwa landa.

Aashingithi/aahalithi oya li haa landitha omayego goondjamba ga hongwa nawa. Omasipa gamwe ohaga tulwa kiimona yomoothingo dhoomeme, omanga gamwe ohaga tulwa komihanga dhawo dhomiiya, noga li haga monika ga fa oomba. Omasipa oga li haga hongwa kaalumentu, yo oyo ngaa ya li haa ende taye ga shingitha. Aashingithi yamwe oya li haya shingitha omayenge, ngoka haga longithwa mokuninga omihanga, ndhoka hadhi zalwa miiya yoomeme.

Omayenge ogo iipeta yomayi goompo. Aashingithi oya li wo haya shingitha iikulumona.
Aahambudhi/ aakwaanga oya li haya hambula iiyela taya longitha omipepo, e taye yi shingitha. Iiyela oyo yimwe yomiipako yaakulukadhi Aawambo ya simana, noya kala ha ye yi zala poompando nopiikesho.

Aashingithi yamwe oya li haya shingitha oomba, Omba oyo oshipako sha simana noshi na ondilo. Oomba dho dhene kadha li hadhi ningwa moshilongo shetu, onkene aashingithi oya li haye kedhi landa, e taye ya ye dhi pingakanithe noongombe.

Omuntu oto koneke nawa kutya omikalo dhokushingitha odha li dha faathana. Mepindikathano ndyoka tandi hokolola omwa li muna oshitya oshoshela., shoka tashi ti gwedha ko. Oshoshela ihayi pulwa omuntu nethiminiko andola kutya na gwedhe ko, ihe oya li hayi pulwa momukalo omwaanawa nogwopambili yopaipindi.

Omulandi ohe shi ningi ti indile neifupipiko kutya, a pewe ofelefenda nenge a pewe omagano, nenge a gwedhelwe ko. Miipindi yongashingeyi, omukalo ngoka namo omo gu li. Omuntu ngele owa adha e ku landa nawanawa, oha vulu kutya memukwetu kuthila ndje ko. Natu tye nduno oshinima otashi kotha ooN$100.00, ndele sho e ku hehela wu kuthe ko owe shi mu landitha kooN$90.00, nena otashi ti owe mu pa ofelefenda yooN$10.00.

Ofelefenda oho vulu wo oku yi ninga momukalo gwi ili, kutya konima omulandi ngele a landa oshinima she kondando ndjoka yooN$ 100.00, oho vulu oku mu pandula nasha shimwe sha gwedhwa po, sha kotha ooN$10.00. Osha yela kutya ooN$10.00, owe dhi mu pe omagano, ano we mu shoshela ko kwaashoka a landa. Oshoshela omulandu gwokunyanyudha okasitoma yoye, opo yi galuke ishewe natango. Okasitoma ndjoka ohayi ka lombwela wo nayakwawo kutya; Aawe, kongeshefa yanima nenge megumbo lya nima shampa wa landa mo ongombe, oho gwedhelwa ko sha.

Aantu oyendji ngele oyu uvu nduno oshinima sha tya ngaaka, uuna ye ku uvu wu na ongombe ya hala iilya, nena otaa ya kungoye, hoka mukwawo a li a gwedhelwa ko. Nguka naye sho ta zi ko a gwedhelwa ko ota ti wo kutya: ‘Aawe mpaka opu shi okulandithwa ongombe yomuntu nenge oshikombo molwashoka oho gwedhelwa ko oshoshela”

Omukulugwonale okwa tumbulile ta ti; Okugandja okutsilika”.Dhomukulugwonale ndhoka odha tsa.
Ngame pethimbo lyopetameko lyongeshefa yandje onda li ndi na uuleke owindji wokugandja oshoshela nenge ofelefenda kookasitoma dhandje.

Konyala omuntu kehe te ya okulanda oshinima mositola yandje, okwa li e na okupewa uuleke. Mokuninga ngaaka, onda koneke kutya oshinima shoka osha li she eta aalandi oyendji mongeshefa ndjoka ndali tandi wilike.

Odhoshili kutya, aantu mboka wa pe oshoshela/ omagano ohaa galuka ishewe, taye etelele ooyakwawo, oshoka otashi vulika ya tsakanene mondjila , nenge ye na ngaa mpoka ya tsakanene ye li taa popi: Aawe ngula onda hala ndi ye kositola yaandjaAupa nenge yanima” :
“Aawe natu ye koyaandjaAupa, oshoka ngele owa landa ko sha, oho pewa uuleke”.
Komukalo gwatya ngaaka ohaya galuka taya etelele ooyakwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here