Omunona a sile montaku

0
2220

MARIA NAMUPALA

UUYOKA – Omunona gomvula yimwe nomasiku omashona okwa mana oondjenda Etitano lya zi ko, sho a gwile meyele lyontaku.
Oshiningwanima shika osha ningilwa momukunda Uuyoka moshikandjohogololo Onayena moshitopolwa Oshikoto. Otaku hokololwa Lucky Tangi Nadhipite aadhika megumbo nokanona okakwawo manga yinakulu eli mepya ta toola omakunde.

Yinakulu yomunona nguka, Fiina Namwiha okwa yelitha kutya omunona okwali ta dhana namukwawo megumbo, manga ye aadhika mepya iipyakidhila. “Sho nda mana iilonga yandje onde ya megumbo ngame ndi pendule aatekulu yandje ashike sho nda yi kondunda yokupungula onde ki itsa owala momutekulu gwandje eli meyemele lyontaku a hulitha nale,” Namwiha ta ti ngaaka.

Ta gwedha po kutya okwa dhimbulula kutya molwaashoka mukwawo ngono a li na ye megumbo okwa koka, oye ena okukala eegulula po pondunda yo ayehe taya yimo, noku wete kutya nakusa okwali ta kambadhala okunwa ontaku, nonkambadhala ndjoka oyo ye mu gwithile meyemele ndyoka.

Namwiha ta ti okwa nyengwa okushi itaala kutya shika osha ningwa ngiini unene tuu sho meyemele ndyoka mwali owala muna ehete.
Okwa ti shika oshikumitha ku yo sho aadha omunona a sila meyemele lyo inaali tenguka nenge li tike.

“ Moku tala tango onda li tandi ti okuna omwenyo ashike sho nda hedha popepi neyemele onda mono kutya nani ehalo lya Kalunga halyo lyetu okatekulu kandje oka hulitha nale, nondeka kutha mo noku tseyithila opolisi ndjoka yeya meendelelo,” Yinakulu ta ti ngaaka.

GwaNamwiha okwa tsikileko a ti oshiningwanima shika shombaadhilila osheya halutha, unene noonkondo oshoka ka yali yeshi tegelela, oshiponga ngaa sho haluka. “ Nonande twa haluthwa koshinima shika, katu na we shoka tuna okuninga. Onkene otwi indile kuKalunga opo etu koleke tu taambeko uudhigu mbuka ngaashi wuli, oshoka oye mwene ha gandja noye ha kutha onkene edhina lye nali simanekwe” ta ti ngaaka nomukumo nonande a yemata.
Opolisi yaNayena oya koleke oshiningwanima shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here