Ontengeneko yErongo oya tala unene ke opaleko lyolutenda niitungomwa moodoolopa

0
59

Desie Heita

Windhoek- Ontengenekothaneko yeputuko ne yo komeho moshitopolwa Erongo oya tala unene ke opaleko lyolutenda, oondjila osho wo oku tunga po oompe, ongo iilonga mbyoka oyo yi na okulongwa tango. Kakele kaa mbika ontengeneko yehumo komeho ndjika oya nuninwa wo oku opaleka omahala moodoolopa dhomErongo opo pu go pu tungwe omagumbo.

Oshitopolwa shika osha pewa oodola oomilliona 622, 4 okulongitha meputuko neyambuke po lyasho. Konyala etata nenge omwaalu omunene gwiimaliwa mbika kokutya oodola oomilliona N$376.8 otayi longithwa miilonga yokutunga ya pamba oondjila nolutenda.

Oodola oomilliona N$217 dhomiimaliwa mbika otadhi ka longithwa oku opaleka olutenda, dho oodola oomilliona N$70 tadhi longithwa oku opaleka ondjila yuule wookilometa 44 pokati koSwakopmund nOmbaye. Oodola oomilliona 40 odha nuninwa okutsikila netungo lyopate yookilometa 412 ndjoka tayi ka kwatakanitha Oshiwakopo noKamanjab uuna ya manithwa okutungwa.

Ondjila ndjika otayi piti moHenties Bay, Uis, Khorixas opo ihe otayi kwatathana naandjoka yopokati kOutjo naKamanjab. Etungo lyoshungo yokukondolola omatuko goondhila mewangandjo lyomErongo okwa tegelelwa li kuthe po oodola oomilliona 30. Dho omiyalu adhihe ndhika dhi na sha noondjila nomalutenda ,otadhi longithwa moshitopolwa shika mewiliko lyuuministeli Wiilonga nIiyenditho.

Oshikondo shElundululo lyevi nasho inashi thigala monima sho tashi longitha oodola oomilliona N$30 mu ndhoka oodola oomilliona N$25 tadhi longithwa okulanda evi lyokutululula mboka ya pumbwa etulululo.Oshikondo Shoohi nIikwafuta osha tula po oodola oomilliona konyala ndatu okutamununa mo oombelewa dha sho moHenties Bay.

Omanga iilonga yoku opaleka evi opo pu tungwe moshitopolwa otayi ka kotha oodola oomilliona N$40 ndhoka tadhi ka topolelwa oodoolopa Omaruru, Usakos na Arandis kehe yimwe tayi mono oomilliona ne molwiilonga mbyoka.Omanga Walvis Bay na Henties Bay tayi pewa oomilliona ntano kehe shimwe, go Omatjete noUis otaa pewa oodola oomilliona mbali kehe.

Ombundu ya Kiiyala otayi pewa omwaalu omunene koondoolopa adhihe dhomErongo sho tayi taamba oomilliona 10, yo iimaliwa ayihe mbika otayi ziilile kOshikondo shEyambule po lyiilando nOmikunda. Oshikondo shOmidhingoloko otashi longitha oomilliona 17 okutunga omahala goku edhilila aaniilonga yasho moshitopolwa shika.

Oshikondo shUunamapya otashi longitha oodola oomilliona 18 miilonga yokukokola i ihwa, miitopolwa yaayehe osho wo okuhwepopeka uundjolowele wiimuna niimeno moshitopolwa shoka.

Uuministeli wIikwafabulika, Iipindi neyambukepo lyoongeshefa ooshona no dho pokati otashi longitha oodola oomilliona 35,3 miilonga yokutunga omahala gokungeshefela nokundulukila iinima, nelalakano okuhumitha komeho iikwafabulika. Mbika otayi longithwa wo okutunga endiki lyokututsa iilongomwa okutala kutya oyi na tuu ongushu yokolela omanga inaa yi landithwa meni no pondje yoshilongo. Endiki ndika otali tungwa mOmbaye.

Oshikondo shUundjolowele otashi opaleke iipangelo mOmbaye, Oshiwakopo noUsakos osho wo okunenepeka omandiki guundjolowele moshitopolwa, tashi longitha oodola oomilliona 20. Oshikondo shEgameno otashi tsikile iilonga yetungo lyontanda yaakwiita yomomeya nokapale kaakwiita yomombepo pOmbaye noKaribib mokulongitha oodola oomilliona N$43.2.

Oshikondo shElongo otashi longitha konyala oodola oomilliona N$20 oku opaleka nokuyambula po omanongelo nomihandjo osho wo okutunga oprimasikola ompe moShiwakopo nuumvo.

Omanga enawapaleko lyomahala gezulonkalo moSwakopmund nomoWalvis Bay otali kutha po oshipandi shoodola konyala oomilliona hamano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here