Oshikalimo shondungethaneko ye yo komeho ontintano (NDP 5)

0
56

Omutoolinkundana

Windhoek- Ondungethaneko yOpashigwana ye yokomeho ontintano ndjoka ya tseyithwa oshiwike shayi otayi lalakanene okulelepeka onkalamwenyo yaaNamibia. Elalakano ndika otali endele pamwe nelongitho lyoshimaliwa mokunkondopeka omuthika gwoshilongo okukala shi ilongekidhila elunduluko muukwatya nomutungilo goshigwana.

Omathaneko ngaka ga tseyithwa nokutulwa miilonga kOmuperesidente Hage Geingob oshiwike shayi otaga ka longitha iimaliwa oyindji omimvo ntano tu uka unene tuu miimpungu mbyoka tayi pe aagundjuka oompito okukala nuunongo osho wo ontseyo yili nawa, sho taya mwenya moshilongo shi na omahupilo ge na iiyemo yili pombanda mbyoka tayi etwa mo kokulanditha iilongomwa ya Namibia pondje yoshilongo osho wo okutula ongushu kiinima yomoshilongo. Omathaneko ngaka oga yooloka komakwawo ngoka ge ga tetekele molwashoka ngaka oga kutha oshilongwa kwaa ngoka go nale.

Pamathaneko ngaka oshikondo kehe shepangelo, oombelewa nomahangano gopapangelo oga tegelelwa ga kale nokugandja omishangwahokololo
dhaashoka sha adhika po moshikako kehe, unene tuu ngele ota shi ya pokutula miilonga iilalakanenwa ya go ngaashi ya ndjandjukununwa mu go.

Eeno omathimbo gokwaatula miilonga omathaneko ngaashi ngaka olya hula po. Onkene omathaneko gaana omikalo dhokutala nokulola nkene ngaka ga tulwa miilonga oshinima tashi kala ta shi dhengele. Oolopota kombinga yetulo miilonga lyomathaneko ngaka oshi li oshinakugwanithwa shaanambelewa aakuluntu miikondo ayihe yepangelo osho wo momahangano gepangelo. Naambaka oye na okugandja ndhika kOkommissi yEhumokomeho yOpashigwana pethimbo.

Yo Okommissi ndjika tayi gandja oolopota ndhika dhokoshikako kehe koKabinete opo ka tseye kutya iinyangadhalwa ayihe mbyoka yi na okuningwa oya adhika ngaashi sha thanekwa.

‘Ondina etegameno lyakola kutya NDP5 ota ka fala oshilongo shetu mondjila yeputuko lyopombanda, ndyoka tali shi nkondopeke opo shi vule okushita po nokuhambula uuteknologi wa dhenga mbanda” Omuperesidente Hage Geingob osho a ti pethimbo a tseyitha omathaneko ngaka moVenduka oshiwike shayi.

Uule womimvo ntano tu uka NDP5 ota lalakanene okulelepeka onkalamwenyo yomuNamibia kehe sho ta thaneke kutya okulamwenyo kwa kehe gumwe kukale lwopomimvo 67, 5 okuya pomumvo 2022. Mongashingeyi ondjele yopokati yonkalamwenyo moNamibia oyo omimvo 58.
Omathaneko ngaka oga hala wo okushonopeka omwaalu gwaaNamibia mboka yena omagumbo haago naanaa okuya sigo opooperesenda 12. Sigo omomumvo 2016 omwaalu gwaaNamibia yeli momagumbo inaaga tungika, ano ga tungwa kutya oniipeleki, omapakete nakehe tuu shoka omuntu a vulu okulongitha ngaashi onkalo tayi mu pe oga li ooperesenda 19.

Oplana ndjika oya hala wo okunkondopeka oshitopolwa shuuhambudhi nuunduluki wiinima shi kale tashi eta momahupilo goshilongo agehe iimaliwa yoodola oobilliona N$21 nosho wo okuhwepopeka omuthika gwokuthigathanapo pamahupilo okuthikama piitsa ine oshinkwanu mbali.

Omathaneko ngaka oga hala oku indjipaleka iilongomwa yaNamibia mbyoka tayi landithwa pondje yoshilongo yi ye pombanda nokupitilila konyala oodola oobilliona N$116 komumvo.

Oshikwawo, NDP5 okwa hala okushonopeka omwaalu gwaaNamibia mboka yaana oondya dha gwana oku gu kutha pooperesenda 25 mpoka gwa thikama nena noku gu fala pooperesenda 12 okuya momumvo 2022. Ishewe omwaalu gwiimuna mbyoka tayi kala nokulandithwa okuya pomumvo 2022 oguna okuyeluthwa sigo opooperesenda 10 okuza pooperesenda ne mpoka gwa thikama ngashingeyi. Ongushu yonkalamwenyo yaantu momikunda nayo oyi na oku ukithwa pevi okuza pooperesenda 37 nokuya pooperesenda 25 methimbo lyoplana ndjika yili miilonga.Shika otashi ka endela wo pamwe negwopevi lyokwaana iilonga mokati kaakali mo momikunda okuya pooperesenda 20 dhaakalimo mboka.

NDP 5 okwa hala wo okunenepeka epungulo lyoshimaliwa oshindji melongo, uundjolowele, omagumbo osho wo ekuthombinga momahupilo lyaamboka ya kala konima yesiga monakuziwa.Shika osha tegelelwa shi kale ngaaka molwashoka oshigwana shaNamibia otashi ka adhika shaya pomwaalu gwaantu oomilliona ndatu netata okuya pomumvo 2030, sha hala okutya aakwashigwana oyendji otaya kala aagundjuka.
“Omathaneko naathaneki oya koneke kutya oshigwana oshigundjuka otashi gandja oompito osho wo omashongo. Onkene elongitho lyoshimaliwa otali kala lye endekela kiikondo yopankalathano kokutya elongo, uundjolowele netungo lyomagumbo” Geingob a ti.

“Otuna okwi ilongekidhila omalunduluko ngaka moshigwana shetu nena. Opo tu pe aanona yetu etameko ewanawa kuyele, Namibia ota ka longitha oshindji meputudho lyopetameko lyaanona pethimbo ondungethaneko ndjika yili miilonga omimvo ntano tu uka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here