Va pewa eembidja poPrimafikola Ndilokelwa

0
97

Tuulikki Abraham

WINDHOEK – Ongudulwiimbo Eta Lomaadi Eenyiki ola yandja omaano, eembindja efele limwe kovanafikola vopoPrima fikola Ndilokelwa moshitukulwa shaHangwena.

Omuwiliki wongudulwiimbo Eta Lomaadi Eenyiki Teopolina Nghifindaka, oye a findikila omaano eembidja kovanafikola ovo, veli momhumbwe poPrima fikola Ndilokelwa, mEtitatu loshivike sha ya.

Nghifindaka, okwa lombwele Kundana kutya, ongudulwiimbo Eta Lomaadi Eenyiki, hai ongalele moWindhoek, oyali ya lesha moifokundaneki odula ya ya, noku tala omafano ovanafikola po Primafikola Ndilokelwa vali va djala omidjalo dakulupa neenghono. Ta tumbula kutya ongudulwiimbo opo yadja nomadilaadilo okuvatela ovanafikola ava.Okudja opo ongudulwiimbo ei oya ninga ekwatafano nOmukulunhufikola poPrima fikola Ndilokelwa, nove mu lombwela kutya ovena, ehalo okukwafela, mokuyandja omaano omidjalo dofikola kovalongwa vopofikola opo tuu opo. Omukulunhufikola okwa nyamukula kutya, konyala eshi onghundana ya holoka moifokundaneki, ovanhu vahapu ovakendambala oku yambidida, nokuyandja omaano omidjalo dofikola kovalongwa ava veli momhumbwe pofikola opo.Onghene omukulunhufikola okwa yandja omayele kEta Lomaadi Eenyiki, ngeenge oye li longekida okukwafela va tale keembidja doutalala.

Ongudulwiimbo osho ya ninga noya landa eembidja dofikola doutalala difike pefele limwe, di vatele ovahongwa ovo veli momhumbwe poPrima fikola Ndilokelwa.

PoPrima fikola po Ndilokelwa opena okudja oPre- Primary fiyo ondondo onhiheyali. Opena ovalongwa ve li 276.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here