Aatoolinkundana ya gandja omagano kOhamba

0
236

Loide Jason

OMHEDI- Omukuluntu gwoNew Era Publication Corporation muumbangalantu nokuli Omudhindi gwopevi gwaKundana okwa gandja omakumbatha kOhamba yUukwanyama pehala lyehangano ndika ehulilo shiwike lya piti.

Helvy Shaanika okwa gandja omulongelo nguka pethimbo lyoshiithanene kUuwa pOmhedi shoka sha li shi ithana aalongisikola, aapangi, aatoolinkundana osho wo aagandjimayele opo ya ye kiitelekela yowina ye yi longekidhilwa kOmukwaniilwa gUukwanyama
Mokugandja iikumbatha mbyoka Shaanika okwa ti mbika oya nuninwa okulongithwa kuunona mboka hau falwa kombala kwaamboka itaa ye wu vulu.Opo mbuka waa se kuutalala pethimbo ndika.

Omukwaniilwa Kuku Mwandinomho Martha Kristian Nelumbu okwa kumikile aakiintu mboka itaa ya vulu uuhanona wawo yaa wu ekelehi ihe ye wu fale kUuwa kOmhedi opo wu vule okutekulwa. Iitendele mbyoka ya li ya longekidhilwa aanamaithano ngoka gane nuumvo, ohayi kala ko aluhe kehe omumvo. Nuumvo aanamaithano ngaka oyo ya ithanwa okukala aayenda yOmukwaniilwa. Sho a taamba aayenda mbaka okwe ya lombwele kutya okwe ya ithana owina opo ya ye kUuwa ya ka nyanyukilwe pamwe omanga taya li iitelekela nokunwa shoka ya longekidhilwa.

Aaniilonga yomayithano geli gane kehe yamwe oya pewa ongombe yondumetana ya kokoloka. Omayithano ngoka ga li gi ithanwa kombala oongashi aatoolinkundana, aalongisikola , aapangi nosho wo aagandjimayele .

Omukwaniilwa okwa lombwele aayenda ye kutya shika osha za komutima gwe okuya hiya opo a tale nkene haya nyanyukilwa pamwe. “Ngame onda hala ashike okunyanyukilwa pamwe nane opo omitima dhetu dhiye mumwe oomwenyo dhetu dhi lumbakane,” Ohamba ya ti ngaaka.
Okwa ti esiku okwe li nunina aaniilonga naanashilonga opo ya nyanyukilwe pamwe nokuhangana ihe kali shi lyiipopiwa.
Aaniilonga mbaka mokuthika kwawo pUuwa oya li ya totomona kutya oshi li sha pumba ohamba yi hiye aantu ya ye kombala opo ya vule okunyanyukilwa pamwe.

Oyendji yomwaamboka ya hiwa oshali oshikando shawo shotango okulyata mUuwa na oyati kutya kaya li ye shi ngele kombala hoka oha ku yiwa ku kehe gumwe.

“ Oshi li etumba enene Kuku sho we tu hiya kombala huka, twa nyanyukwa noonkondo na otwa hala wu tsikile nokushininga woo,” mbyoka oyali iitya ya yamwe mboka ya thika.

Ohamba oyali ya nyanyukwa noonkondo oshoka aniwa aaniilonga mbaka oya holoka momwaalu omunene na oya taamba ko ehiyo lye. Aaniilonga oyu uhala taya li onyama yo taya nu oshoka oongombe ndhoka ya pewa odha kokoloka. Ashike Omukwaniilwa okwa ti shika kashishi oshikando shotango okushininga ohashi kala ko kehe omumvo no nuumvo mboka yi ithanwa yalye oongombe ndhoka oombaka yomaithano ga tothwamo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here