Desoran Chem ota nduluka eefewa mOranjemund

0
104

TUULIKKI ABRAHAM

Oranjemund – Ovanyasha veli unganeka nokutula oshimaliwa kumwe mOranjemund moshitopolwa sha //Karas otava nduluka efewa dokuwapaleka domaludi mahapu.

Ovanyasha veli 12 ava, ova landa eshina nomambo eeformula dokunduluka eefewa dokuwapaleka nokutota po oprojeka yedina Desoran Chem Pty( LTD) oyo ya hovelele oilonga yayo muKotoba odula yaya, neefewa odo ehangano la nduluka ohadi landifwa nale moodoolopa yaOranjemund.

Hilaria Kafita ou oye omukwateli komesho woporojeka Desoran Chem Pty(LTD), okwa tumbula kutya oporojeka oyovanyasha ya totwa po kovanyasha voovene, nove li tulamo, tava longele kumwe, mokulonga oilonga yavo yokunduluka eefewa.

Ta ti oilonga otai ende nawa, novakalimo mOranjemund, otava yambidida lela oporojeka ei mokulanda eefewa odo tadi longwa mo. Kafita okwa holola nghene a hafela oilonga ei tai longwa moporojeka yokulonga eefewa ta ti, oporojeka Desoran Chem ohaidulu okunduluka eefewa dili 5000 mefiku, she likolelela komhumbwe yovalandi. Okwa tumbula kutya, oporojeka Desoran Chem, otai dulu okulonga eefewa tadi dulu okulandifwa moshilongo ashishe, ndele hamOranjemund amuke.

Ta fatulula kutya, elalakano loporojeka Desoran Chem, okunduluka eefewa di, dule okulongifwa moshilongo ashishe.
“Inatu hala nande okumona eefikola depangelo dakaka, oipangelo yepangelo, neembelewa depangelo dakaka. Ohatu indile epangelo li tu yambidide, pamukalo wokulanda eefewa odo hatu nduluka dina ongushu , nedimba linyikanawa lela, opo eefewa edi dikale tadi longifwa moku wapaleka, ngee omeembelewa, omoundjuo vokulivatelelela, ile okukosha kekuma loovene.
Ohatu indile ovanangeshefa moshilongo va kale tava mbestele eefewa okudja koporojeka Desoran Chem kOranjemund. Kafita osho a tumbula.

Kafita ota hokolola kutya, ovakalimo mOranjemund ovahokwa neenghono eefewa odo tadi ndulukwa koporojeka ei, nokwa tofa mo unene nokuli, kutya ovo hava kosho oihauto, ovapanda eefewa doludi eli.

Okwa tofamo imwe yomeefewa odo hava nduluka oyo ina omaukwatya opatanho, ofewa haidulu okukoshifwa eehauto, yoo ohaidulu okukoshifwa komakuma, taikosho omamhate, yoo otai dulu yoo okukoshifwa oiyaxa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here