Etondo lya tseyitha nokuulika oalbuma yalyo

0
47

PINEHAS NAKAZIKO

Oyali ongulohi ombwaanawa yu udha omainyanyudho sho omwiimbi gwoongalo dho reggae osho wo oKwasa kwasa, Etondo, a li a tseyitha oalbuma ye yotango yedhina Ambush, po Palm Tree Park moVenduka Olyomakaya ya yi.

Nonando omainyanyudho ngaka kaga li naana gu udha ngaashi sha li sha tegelelwa, mboka yali ya holoka oyali ya nyanyukwa noonkondo, noondigolo odhali ta dhi uvikila kokule.

Ngaashi naana sha kala, oshiindingili shika osha li sha tameke naahikingalo mboka yali yu ulike uunongo wawo tango manga Etondo inaa li yako. Promise oye gwotango mokuya kokastage, noku mwenyeka noonkondo nuungalo we Dogo Dogo, Kumangoma, naamboka wuli moalbuma ye yotango yedhina Lioness. Hishishi Papa naye oye omuhikingalo ngoka a li i imbi omaimbilo ge gOshiwambo nokwa nyanyudha oyendji.
Omwiimbi onkulungu gwoongalo dho reggae, Ras Sheehama ngoka a kala a tseyika koyendji omvula odhindji naye okwali a holoka poshituthi shika, noku imba ongalo ngaashi Shohela Oshayile Shaya naNekwa Lyatsima.

The Dogg naye osho ali a gandja mo momukonda gwe sho a imbi omaimbilo ge omakulu, ngoka gali taga mwenyeke nokunyanyudha noonkondo.
Etondo naye osho a holokele kostage, sho iimbi omaimbilo ge ogendji, mwakwatelwa Ouyelele, Inotila osho wo Ambush. Uusiku owa endele nawa, nonando okwali kuna uutalala, oyendji oya zileko yu uvite nawa.

Oalbuma ndjika Ambush oyi na etumwalaka tali longo aagundjuka kombinga yomuthigululwakalo noohedhi.

Moalbuma otamu adhika omaimbilo ngaashi Ouyelele, moka ta kwathelwa kuDion , Kanangula ta kwathelwa kuThe Dogg, Dear Mama naAmbush ndjoka yalukilwa oalbum. Okwa ti oalbuma nomusiki ye ka yi na kutya otayi pulakenwa kepipi lini oshoka oya nuninwa kehe gumwe moshigwana e hole omusiki ya hikwa kaaNamibia. Etondo oha nduluka nokwiimba oondjimbo dhe mewiliko lyehangano ekwati lyoongalo lyedhina Castro Production.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here