Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Omaludhi giipindi mokati kAawambo, muNamibia

0
52

Aawambo oya li haya landakanithathana wo iilya, iikombo noongombe. Omuntu oha kala e na iilya a hala oongombe, nenge e na ongombe a hala iilya. Omulandithi e na ongombe a hala iilya, oha mono iilya, naangoka ta landitha iilya oha gwedha ko kiilya mbyoka ya gwana ongombe, okambale kokatenteko, hoka haku tiwa: okambale komakondo nenge koshoshela.

Omuntu ngele oto shi yelekanitha nongashingeyi, nena okambale komakondo oke li pehala lyofelefenda, ngaashi tu shi shi ngashingeyi. Nandi shi tule natango omuthindo kutya ngele otatu popi iipindi kasha li oshinima oshipe mokati kAawambo muNamibia nenge mokati kAayafrika. Tse Aayafrika otwa kala nale hatu pindikathana, omanga nokuli aatiligane inaaye ya, ngaashi nde shi popi metetekelo.
MuNamibia, oompumbwe niinima kaya li hayi monika pehala limwe. Shika osha li shi ikwatelela mpoka tapu monika iilongithomwa, nenge aanongo miinima yontumba.

Osha li ngeyi, kutya omuntu ngele okwa hala oombiga dheloya etiligane, odha li hadhi zi mUukwambi, nongele okwa hala dheloya eluudhe, odha li hadhi zi kOmbalantu nokOndonga.

Osha kala wo sha tseyika kutya, Aakwambi ohaya landitha shike nohaya landithile peni, nenge Aandonga ohaya shingitha shike, nohaye shi shingithile peni.

Oombiga dhAambalantu ohadhi yothwa nuuti wuukelo womusati, omanga dhAakwambi ohadhi yothwa nomapumba goongombe omakukutu.
Osha konekiwa wo kutya oombiga dhAakwambi aniwa ohadhi pitha omalovu mbala, omanga dhAambalantu hadhi pula ethimbo ele. Aantu oyi ilongo uukwatya wiishingithomwa, opo ya vule oku yi landa pahokwe nopampumbwe ndjoka ye na.

Okuza konalenale, sigo okeluwa ndika, okwa kala iitopolwa mbyoka oyo owala yi na omakango gomongwa. Iitopolwa mbyoka oya kwatelamo, Ongandjera, Ondonga nUukwambi. Aantu yomiitopolwa mbyoka itatu oyo nduno ya kala aalandithi yomongwa kamana kandongo, ya li haye gu landitha gu li molupe lwondjuwe [omwiishongwa/osheegele], nenge gwa tsuwa e tagu umbwa ompalo.
Omongwa gwondjuwe nenge oompalo odha landithwa iilya, iikombo nenge oongombe.

Onda koneke kutya meshito omu na aantu ya pewa omagano gi ili nogi ili gopaungomba kuNgulungulu. Aantu yamwe aanongo mokuhonga omatiti/omatemba, iitenga, yokunwina nomatenga gokukandela omahini. Aantu mboka oya kala wo nokwiimonena iiyemo yawo moku yi landitha. Iikwatelwa nda zi nokutumbula, oya li ya talika ko kutya oyo omulilo gwopamuthigululwakalo miitopolwa moka hayi monika.
Tse monale sho twa li hatu kanda oongombe, odha li hadhi kandelwa momaholo/momatenga ga hongwa momiti dhomikanga nenge dhomipopo hamomayemele nando, ngashi hashi ningwa monena.Iitenga yokunwina omalovu, osho wo omatiti/ omatemba gokweelelela, ayihe oya li hayi hongwa momikanga nenge momipopo.

Aantu yamwe ishewe oya li haya landitha oondjupa nenge oompamba, ndhoka ya kuna yo yene, ano ye na uunongo moku dhi kuna noku dhi tonatela, sigo dha koko, e tadhi gandja eteyo ewanawa.

Oombiga noondjupa dhokuhangela, oombiga dhokutelekela, uuyuli, omaluyo, omasingulilo, omatiti nenge omatemba gokulila niikwawo ya fa mbyoka, oya kala yimwe yomiipindi kontu ya simana mUukwambi wetu.

Nando Aakwambi oya kala oonkulungu mokuhonga iiyuma, haayehe ya li ye na uunongo mbuka. Uunkulungu nuunyakwa wAakwambi wokuhonga iiyuma, owa kala wi iwetikile, sho iiyuma yawo yakala nokuhila aantu molwolwaala lwayo ndoka olutiligane halu kala lwa tsa nawa.
Sho shene, uutiligane wiiyuma yawo, owu na sha neloya ndyoka haya umbitha nalyo oombiga dhawo, naunene tuu shampa dha zi momulilo, e tadhi gwayekwa oonzingamukelo, nena odho owala wa hala wa tala.

Onzingamukelo ohayi tiliganeke nawa iiyuma. Iiyuma mbika otayi ku fuula, oshoka ihayi kala yi na nando okamusa nenge okapopo, oshoka monzimbogo moka hayi hongelwa, ohayi kala ya takamithwa nawa, opo mwaa ye ombepo yi yi tendeke. Aahongi yiiyuma inaya hala iipindi yawo yi yonuke, yo yi kale inayi ya pa iiyemo yokomupondo
Ngame onzimbogo ohandi yi yeleke nofabulika.

Onzimbogo kayi shi ositola, ihe ofabulika yo yeneyene, oshoka ohayi tholoma shoka kasha li po, tashi kuthwa miilongithomwa, nokutya meloya, ndele tayi nduluka po sha oshipe. Aanduluki aanene yiiyuma moonzimbogo, oyo oomeme.Otandi kumagidha epipi egundjuka li kale nohamu yokuhumitha komeho ondunge yookuku yonzimbogo, opo ya wape okweeta po iilandithomwa oyindji, oompito dhiilonga, okumangulula oshilongo paliko nomapendulopo, opo kaashi kale sha endjelela koofabulika dhopondje yoshilongo.
Mokuninga ngeyi, osho nduno lela okuhumitha komeho oshilongo noshigwana.

Iilonga osho wo ya kala ya topoka ngaaka, yaalumentu oyaalumentu ngaa, yo yaakiintu oyaakiintu. Oomeme oyo wo ye li kokutunga iishongo yokukwata oohi, kokutata iimpako yokumpakekelwa omalovu nokokutunga iimbale.
Ayihe mbyoka ohayi vulu okutulwa momalandithilo, unene tuu monena.

Tse ootate otwa kala twiipyakidhila nokutunga omashisha/iigandhi, omaluhaka noondunda dhilwe momagumbo, okuhonga omaholo/ omatenga gokukandela niitenga yokunwina, omatiti/ omatemba gokweelelela, okuhonga omipini dhomatemo, iini nomihi. Ayihe mbyoka nda zi nokutumbula oyo yimwe yomiipindi kontu.

Kakele kokupindikathana muNamibia , otwa li wo hatu pindikathana niilongo yopuushiinda. Huka kUumbangalantu waNamibia, otwa kala hatu pindikathana nAayangola. KuAngola, kOnkumbi ,oko kwa li haku zi oonyoka noomba.

Opwa li wo ethimbo limwe haku tu zile iinguma yokwiisiikila , omakumbatha gonkoshi, gali ga kola. Omalapi gamwe ga li haga zalwa kaakwaniilwa yetu, ge li po omatiligane goondjandja, ga fa ga dhitikwa koondungu, nago oga li haga zi kuAngola.
Omalapi ngoka oga li wo ga simana okuzalwa koongundja. Pethimbo ndiyaka ngele otaku popiwa oongundja, nena okwa dhiladhilwa aakwaniilwa nomalenga. Aakwaniilwa nomalenga oyo ya li ye na sha shokulanda ngaashi omalapi ngoka, noga li ga simana moshitopolwa shetu. KuAngola, okwa li wo haku zi iilandithomwa oyindji. Kokuma hoka oko wo kwa li haku zi uukambe mboka uufupi, wa yooloka komakambe getu ngoka omaleeleka.

Osha konekiwa nawa kutya oonkambe dhokuAngola odha li hadhi kalele omuntu, mokuyelekanitha nomakambe ngoka omale, ga li ga zi kUushimba. Omakambe ngoka omale ihaga lwedha okusa.

KuAngola, kEwale, oko wo kwa li haku ka talwa omvula. Aantu oya li haya ka konga omvula noongombe oonduudhe, dhaa na nando iiyala. Ngame, oshinima sha tya ngawo nasho ondeshi talela ngaa molupe lwiipindi.

Osha fa kutya omvula oya li hayi ka landwa kEwale tayi futwa oongombe oonduudhe. Osha li nduno hashi ningi kutya, shampa naku konga omvula a galuka, sho tuu ta lyata ompadhi ye moshilongo, nena omvula nayo otayi panuka ko.Walyewo nduno kutya osha li hashi ende ngiini.

Aamwameme Aaherero otwa li hatu pindikathana nayo omakaya goluma, gombandu, goondhingola, golula nogofakata,okuziilila kOkaoko, omamanya gokuupika nago oko ga li haga zi hoka, oshoka oko kuna oondundu dhi ya li popepi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here