NDP5 okwa hala okuhulitha po oluhepo nokwaathike pamwe

0
38

Eyokomeho lyomahupilo

Omathaneko omatitano gependulopo [NDP5] ngoka ga tulwa miilonga petameko lyomwedhi nguka kOmuperesidente Hage Geingob oge na elalakano lyoku adha ondjodhi yaNamibia yokukala oshilongo shoofabulika okuya momumvo 2030. NDP5 oyo oplana ontitatu yomooplana dhomimvo ntano kehe ndjoka yi li oshitopolwa shondjila oku adha ondjodhi yaNamibia yomomumvo 2030. Ndjika oya tameke iilonga momumvo gwiimaliwa 2017/2018 na otayi kala miilonga sigo omumvo 2021/2022.

Oplan ndjika oya ngongwa po ya kankamekwa koongudhi dhili ne dha kwatathana dho odha thikama komanenedhiladhilo geyokomeho tali ende nawa. Ngaka ogo eyokomeho momahupilo, elunduluko monkalathano, okukaleka omudhingoloko gu li nawa osho wo ewiliko lili nawa. Oongudhi ndhika otadhi longele pamwe neitulemo lyaNamibia okuhulitha po oluhepo nokwaathike pamwe ngaashi shu ulikwa mOndjodhi yo2030, moPlan yuuwanawa wa ayehe yoHarambee 2016, nomoManifesto yoSwapo Party yomumvo 2014.

Oshikwawo oongudhi ndhika otadhi yambidhidha omathaneko gependulopo gomuuyuni ngoka Namibia a zimina okuyambidhidha. Ngaka oga kwatelamo iinyangadhalwa yomo 2030, yi na sha nOmapendulopo taga tsikile nawa, Euvathano lya Paris [COP 21] li na sha nonkalo yombepo, omalalakano gaAfrican Union gedhina Agenda 2063,nOplana yeyambukepo moshitopolwa shoSADC.

Okushitalela mu ayihe mbika Namibia okwa ti okwa tokola okutsikila nokuhwepopeka ekoko lyomahupilo osho wo okuga mbwalangandjeka. Shika otashi endele pamwe noku opaleka onkalo yi li pombanda unene yomautho gopapangelo osho wo omuthika guunongo ngoka itaagu ziminathana pamwe naaniilonga mboka ya pumbiwa momahupilo.

Omathaneko ngaka oga tothamo iinima itano mbyoka tayi ke eta elunduluko oku kutha Namibia moshitopolwa shomahupilo gi ikwatelela kiilongwamo yopetameko noku ga lundululila komahupilo ngoka taga eta po oshindji. Iilundululi itano mbika oyo: omapungulo miiyalo[oondjila, omatungo, oompungulilo dhomeya, iikwamalusheno, iikwangodhi nosho tuu] , enenepeko lyokulonga noku eta po oshindji moshikondo shuunamapya, unene tuu iilonga yaanafaalama mboka aashona, okuyambula po uunongo wopaungomba, okuhwepopeka omikalo dhokungushupaleka oonzo dhopaushitwe dhoshilongo osho wo oku adha eyokomeho miikwafabulika tashi pitile moku landa iinima mbyoka ya longwa/ndulukwa moshilongo.

Eyokomeho momahupilo; elunduluko momutungilo tashi pitile miilonga yoofabulika. Pethimbo oplan ndjika, yi li miilonga omahupilo gaNamibia okwa tegelelwa gi inyenge okuza kwaangoka gi ikwatelela unene kiilongomwa noku ya kwaangoka ga kankamekelwa kontseyo nuunongo. Otapu ka ningwa omapungulo moshimpungu shokupekapeka nosho mapendulopo, eyambule po lyuunongo mokati kaantu ye, enenepaleko lyiilonga yomahupilo nosho wo okungushupaleka iilongomwa oyindji yaNamibia.

Opo ku endelelekwe ekoko lya kwatelamo ayehe, ota pa ka landulwa omikalo dhili ne, ngaashi elundululo momutungilo gwomahupilo moku nenepeka oshikondo shoofabulika, mokunenepeka nokutula pomuthika iiyalo moshilongo, okunkondopeka oshitopolwa shoku tumina iinima pondje osho wo okutala komukalo gwehengumukilo mumwe pashitopolwa tali kwathele oshitopolwa shiimaliwa opo kehe gumwe a kale a kwatelwamo.Elalakano oku adha ekoko lyooperesenda ntano momahupilo pethimbo oplana ndjika yi li miilonga. Opo omahupilo ga ye nawa komeho osha pumbiwa omahupilo okutameka ngaa noohandimwe ga kale ge li nawa. Opo shika shi adhike, oplan ndjika otayi kaleke po elongitho lyoshimaliwa lili nawa .Otayi si wo oshimpwiyu kutya iifendela oya gongelwa nawa nopwaana ngoka a thigala po unene tuu okukutha iifendela oku za kaafendeli oohandimwe. Ishewe oplana oya dhiladhila okunenepeka oonzo dhiifendela mbika moku kumika oofabulika dhi kale ta dhi longo iinima moshilongo.Oshikwawo elundululo lyomukalo gwoku gongela iifendela osho wo oku konga mo iifendela yaamboka ye li konima oshimwe shomiilalakanenwa.

Omumvo 2016 oshitopolwa shomayakulo moshilongo osho natango sha li she eta mo ooperesenda 59 dhiiyemo omanga oofabulika dhoku hambula iinima odha eta mo ashike iilongwa mo yooperesenda 17 momahupilo goshilongo ashihe. Onkalo yomahupilo ndjika oya faathana ashike naandjoka yo pethimbo lyoplana yotango yeyokomeho sho oshikondo shomayakulo osho natango sha li she etamo iiniwe oyindji ya thikama pooperesenda 60 yo iikondo yilwe mbyoka oyo ya li yi na okulonga oshindji ya eta mo ashike iiyemo yooperesenda 17, 6 osho wo ooperesenda14 kehe shimwe.

Pethimbo NDP 4 a li miilonga oshikondo shomatalelopo niiyenditho mokati kiikondo ine mbyoka oyo ya li ookadhenga mokuhinga omahupilo osho sha longo nawa omanga uunamapya noofabulika inayi longa nawa molwa onkalo yombepo osho wo onkalo yomahupilo gomuuyuni.Pethimbo NDP4 e li miilonga oompito dhiilonga ndhoka dha holoka po oondhoka ashike dhaamboka ye na uunongo ngaa, shampa eshi okulesha noku shanga. Omolwonkalo ndjika aaniilonga mbaka kaya li taya longo iilonga yongushu. Onkene elunduluko momutungilo gwomahupilo nogwiilongitho ya pumbiwa momahupilo inagu vula okulunduluka nuupu molwashoka oshikondo shoofabulika osha koko noonkatu oofupi, ishewe oshitopolwa oshinene shomahupilo ooshoka inaashi talika ko sho pambelewa. Opo ku etwe elunduluko momutungilo gwiipumbiwa yomahupilo oplana ndjika oya thaneka omikalo dha yooloka oku eta po elunduluko li iwetikile.

Omashongo ga taalela omahupilo.

Oongeshefa dho SME odhindji ihadhi dhiladhila moku eta po iinima iipe dho dhimwe kadhi nondunge yuunangeshefa osho wo oohedhi dhongeshefa. SME dhimwe nenge odhindji odhina uumbanda oku tokola shoka dha hala okulonga kutya nee shika otashi ye etele shike pashimaliwa nenge pamwe otashi ya etele ekanitho. Iiyimbi yilwe mondjila yo SME oombyoka kutya ndhika otadhi longo natango nuudhigu oku mona omakwatho pashimaliwa okuza koombaanga adhihe, mwa kwatelwa ndjoka ye ya nuninwa, ndjoka yomapendulopo oshowo ndhoka dhopaumwene. Oshikati oshinene mondjila yo SME okupewa omikuli dhokukoka oongeshefa dhawo, osho euvaneko lyokugamena oongunga ndhoka.[collateral].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here