Omunangeshefa gwotangotango mOmbalantu a hulitha

0
1433

Nakusa Samuel Kaume Ketu Paulus ya Heita ya Aluuli

Tate Samuel Andjai Kaume Ketu ya Paulus ya Heita ya Aluuli, omukalimo gwomOnawa, Ombalantu moshikandjohogololo shAnamulenge moshitopolwa Omusati okwa hulitha mepipi lyooomvula 87.

Tatekulu Aluuli, oye ali omunangeshefa gwotango mOmbalantu.
Omwana-mati Shiwa-Omwenyo ngoka e mu hokolola okwa ti, pamahokololo okonyala Aluuli a ninge Omusitagongalo ihe ina shika pita we ashike okwa kala omukriste ena eitaalo lyakola, nokwa kala nokulonga oondjimbo kehe tuu mpoka a longele osho wo mOngerki ya Elcin. Tate Samuel okwa putudhila oyaana muuKriste. Okwali oshilyo shegongalo Nakayale omanga ndyoka lyaNawa inaali totwa po. Shiwa-Omwenyo ta tsikile nokuhokolola kutya he, kali ehole onyalo nenge uuhethi, ihe okwali ehole iilonga tayi longwa neitulomo. Tate sho a thiki momimvo 80 iilonga yuunangeshefa okwe yi gandja momake goyana, no kwa kala noku tu kumagidha tulonge nuudhiginini noku tu pa omayele nkene tuna okuhumitha komeho ongeshefa yofamili. Okwa hokololwa kutya Tate Samel Kaume Ketu okwadhana onkandangala mekondjelomanguluko lyoshilongo, mokukwathela aakondjelimanguluko, nge okuya pa iikulya, oombasikela nenge okuhumbata oondjembo dhawo nokudhifala keengamba dhoshilongo nOhauto ye. Pethimbo ndyoka oye awike ali ena ohauto pOmukunda aguhe, onkene okwali omukwathi gwaayehe. Omolwekutho-mbinga lye mekondjelomanguluko okwali a monithwa iihuna kaatondi (Etanga lya SWATF). Nongeshefa ye oyakala nokuhanagulwa po kaatondi. Ihe ina shuna monima okwa tsikile nomukumo. Nonando ongawo Tate Samuel Kaume Ketu kali a yalulwa ongomukondjelimanguluko. Okwa longa wo mOshivanda, Outjo, Omaruru, Ovenduka, Mariental, osho wo Ombaye.

Shiwa-Omwenyo okwa holola kutya he kali omuehami na kali ehole iipangelo nande. “Ashike oku uka pehulilo lyomvo gwa yi, otwa ndhindhilike a tameke takanitha uukolele nokwa kala hayi moshipangelo ye ta zi mo ngaa, nopetameko lyomumvo nguka okwa tameke hayi koshipangelo shaKamhaku.” Mu Maalitsa nuumvo okwa taambelwa moshipangelo shaNandjokwe Lutheran Medical Hospital. MuApiilili uuwehame owa yi pombanda nokwa lundululilwa koWindhoek Central Hospital moka a manene oondjenda dhe momasiku 27 Apiilili mepipi lyomimvo 87,” Shiwa-Omwenyo ta ti ngaaka. Okwa thiga ko omukulukadhi gwe Albertina Kuushiwike Tshapumba-Heita, aanona 7 aamati yane, aakadhona yatatu, naatekulu.

Aluuli okwa valwa mo 14 Februali 1930. Nokwamana oondjenda dhe mo 27 Apiilili 2017 moshipangelo shaCentral mOvenduka. Okwa fumbikilwe momasiku 06 Mai 2017 okuzililila mongerki okwaLutheri yOnawa mOmbalantu. Oshituthi-dhimbulutho she osha ningilwe pegumbo lye pOnawa momasiku 05 Mai 2017.

Oshituthihupulutho osho wo efumbiko lye olya li mewiliko lya Meme Lusia Kanyenye, Tate Simon Kashuupulwa Heita na Tate Gervasius Kashindi. Oshali sha kalwa nokupopithwa, kaasitagongalo ngaashi Omubishofi Josephat Shanghala, Omusita Meme Helena Nakaande, Omulongwasita Martin Kashihakumwa, Pata Johannes Shalongo, Amushanga nale gwoshifo shOmukwetu Omusita Seblon Ekandjo osho wo Omusita Meme Selma Sheya-Angombe ngono oye a ningi eyapulo lyomudhimba. Otaku hokololwa kutya tate Samuel Kaume Ketu okwali gumwe gwomaanangeshefa yotango moshitopolwa shaMbalantu osho wo omunafaalama gwiimuna mOmbuga yUukwambi nomoAngola pomahala ngashi Olutula, Omenye nOdila. Aapopi yali po oya hokolola kutya Tate Samuel Kaume Ketu okwali ependa miilonga, omuholi-mbili, omunyanyukwi, nomugandjimayele omwaanawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here