Oyendji mOkankolo ya mono omauthemba

0
37

MARIA NAMUPALA

OKANKOLO – Kansela gwoshikandjohogololo Okankolo natango ota ningi oonkambadhala dhokuthikitha aakwashigwana ye, mboka yaana oodokumende dhopashigwana, koombelewa dhIikwagumbo opo ya mone oodokumende ndhoka.

Hans Nambondi oshinima shika okwe shi tamekele sho tuu a yi koshipundi shewiliko lyoshikandjohogololo shika nelalakano okukwashilipaleka kutya aakalimo yomOkankolo kehe gumwe okuna oodokumende dhopashigwana dha pumbiwa.

Moonkundathana ndhoka Kundana a ningi na kansela, Nambondi okwa yelitha kutya oshikandjohogololo she osho shimwe shomwaambyoka moshitopolwa Oshikoto, shi na omwaalu gwaantu oyendji yaana oodokumende dhopashigwana, naashika oshe mu thiminike opo a mone kutya mbaka oya mona uuthemba woshilongo, yo ya kale itaaya talika ko onga aakwiilongo mevi lyaandjawo.

Kansela Nambondi ta ti omumvo gwa zi ko okwali a tokola a talele po oosenda nomahala ga yooloka moshikandjohogololo, nokwa mono kutya omukundu neshongo enene e na oondyoka lyaakwashigwana yaa na oodokumende dhoshilongo.

“Eshongo ndika olya taalela unene aanona osho wo aakulupe, aanona oyendji kayena oonzapo dhomavalo, yo aakulupe kayena uumutse noyendji ihaya kwata openzela yopashigwana nonande ya adha oomvula dhokushangithwa openzela, oyendji natango itaya tyapula oshikwiila shepangelo notashi yemateke unene,” Nambondi ta ti ngaaka.

Omolwashika okwa ningi wo omakwatathano nombelewa yIikwameni moshilongo, ye kehe omwedhi oha kongo esiku a manguluka opo a fale aakwashigwana ye, ya ka mone uuthemba woshilongo. Sigo oompaka okwa fala ko aawilikwa ye koombelewa dhIikwagumbo kOmuthiya iikando yili omulongo.

Oshiwike sha yi kansela okwali a kutha ongundu yaantu taya ihilile po 20, nokuya fala kombelewa hoka kOmuthiya, oyendji oya mono ompito yokupewa oonzapo dhomavalo, na yamwe mboka yaana uumutse oya thanekwa wo esiku ndyoka.

Ayehe mboka ya pulwa kutya omolwashike yaana uuthemba oya holola kutya omolwiinano iile, yo yamwe ka yena iimaliwa yokuya koombelewa ya ka konge uuthemba. Aanona oyendji oyi iyadha momagumbo ihaa ya yi komanongelo molwaashoka kayena uuthemba, yo oyendji yomaavali yuunona mboka kayena euveko lya nkene sha simana okukala nuuthemba. “Omolwompumbwe yiiyenditho ohandi kutha omwaalu ngu tagu gwana mohauto ngame tandi ya fala mwene kOmuthiya etandi ya galulako ishewe ngele ya mono uuthemba wawo, ohandi kala nda ninga omalongekidho nombelewa yuuthemba, yo mba yaana omikanda ohaya kala ya kutha oombapila yepopilo komagongalo gawo osho wo kooyene yomikunda,” Nambondi ta gwedha po ngaaka. Aakalimo oyendji mboka ya kwathelwa kukansela okumona uuthemba oya holola enyanyu lyawo noye mu pandula sho a pupaleke ondjila yawo yoku mona uuthemba woshilongo. Nambondi ta ti shino ote shi longo opo a kwathele mboka ya pumbwa omakwatho, nelalakano opo kwaa kale nando omuntu gumwe keehena uuthemba woshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here