Selma nondjodhi onene methigathano lyoMiss Namibia

0
156

PINEHAS NAKAZIKO

Ondjanga moku enda nomunongo ngele tashiya miinyangadhalwa yoludhi nduka, Selma Mulunga okuna ondjodhi onene ngele tashiya methigathano lyaMiss Namibia. Pethimbo ndika oku na elalakano opo a ka kale a kutha ombinga methigathano ndika monakuyiwa.
Selma ngoka ha kala moVenduka nando a kokela muumbugantu woshilongo moKeetmanshoop, okwa kala noku sindana iikoloni oyindji momathigathano ga yooloka, nongashingeyi okwa hala okuhumitha onakuyiwa ye komeho, nuunongo we opo a kale a kutha ombinga methigathano lyaMiss Namibia.

“Onda kokela modoolopa oshona, ashike onda kala ndina ondjodhi onene, okuza kuunona wandje. Ngele nda tula omadhiladhilo gandje moshinima, ohandi shi pondola,” Selma ta ti ngaaka, eta gwedha po ishewe kutya okwa koko ena ohokwe yoku enda, nokwa kala ena einekelo kutya konakuyiwa onakasindana ngaa nando oshikoloni shimwe.

Okwa holola ta ti ohokwe yoku enda okwali eyi etelwa metsakaneno lye nomusindani gwa Miss Namibia gwomomumvo 2003, Petrina Thomas, oomwedhi ooshona sho a li a sindana oshikoloni she, nokwali a mono ompito ombwaanawa yoku kala okathimbo naye mpoka yakala nokupopya kombinga yoku katuka kwaakadhona dhingi.

“Okwali ishewe a enditha ndje moshitukutuku she shoka a li a sindana, methigathano ndika. Moku enda noku popya naye ngaaka, okwa li nda hokwa ondjodhi ndjika yoku katuka nokwali nde yi tula miilonga,” Selma ta ti ngaaka.

Mo2013 omo Selma a tameke oku enda, methigathano lyokakadhona dhingi ka //Kharas FM. “Okwali oshidhigu okukutha ombinga methigathano ndika, ashike onda kala ndina omukumo, nondali nda sindana onga okakadhona dhingi okatiyali,” Selma ta gwedha po ngaaka.
Okwa ti okuza mpoka okwa kala ena oonkondo nomukumo, nokwa kala nokukutha ombinga miinyangadhalwa yatya ngeyika.

Selma okwa sindana momathigathano ngaashi, Miss Diamond 2014 (2nd Princess) Miss Keetmanshoop 2015 (1st Princess) Okakadhona dhingi Miss Energy 100 Fm 2015, Miss IUM 2015 (1ST Princess), Okakadhona dhingi Miss Independence 2016, naMiss IUM Walvis Bay 2016.
Ngashingeyi Selma ota longo i itulamo, opo a ka kale a ya methigathano ndika lya Miss Namibia omvula tayi ya, nokutsikila uunongo we.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here