AaNdangwa ya geyithwa kuHaufiku

0
825

Maria Namupala

ONDANGWA – Aakalimo yomOndangwa inaya panda eyamukulo ndyoka lya gandjwa kuMinista gUundjolowele nOnkalonawa, kombinga yaa mpoka tapa tungwa oshipangelo oshinenene kiikwawo muumbangalantu.

Okwaa pandula huka okwa landula sho Omundohotola Bernard Haufiku a ulike kutya Ondangwa hayo ehala lili nawa mu tungwe oshipangelo oshinene muumbangalantu. Oshipangelo shika shuunene woombete eyovi limwe otashi kala hashi taamba aavu mboka taya tuminwa kusho okuza kiipangelo yopadistrika nenge tutye yokomahala galwe , mbyoka yaa na iilongitho ya gwana okuyakula aavu yontumba.
Omolwa oshikumungu shoshipangelo shopadistrik shoka sha li sha thaanekelwa okutungwa mOndangwa, aakalimo ya mo, unene tuu aagundjuka oya holola oku uva nayi kwawo omolwa eyamukulo ndyoka lyazi kuminista, Haufiku.

Montumwafo yawo ndjoka ya nyola oya holola kutya minista Haufiku ita longo muuwanawa woshigwana, noye wete ya yugwa oshipangelo shoka ya ti oyali ye wete ya likola. AaNdangwa omasiku ga ziko oyali ya gandja omukanda nyenyeto gwawo kombelewa ya Ngoloneya goshitopolwa shaShana, opo gu thikithwe kOmupresidente goshilongo omundohotola Hage Geingob.

Ontumwafo ndjoka oya shayinwa kaagundjuka yatatu mboka ya kalela po aagundjuka naakwashigwana ayehe yaza mondoolopa oyo tuu ndjoka.
“Tse katu liwe konima kongundu yontumba, ashike onga aagundjuka otwa hala okushi yeleka kutya otwa thikama kutse yene nokugandja omaiyuvo nomakemo getu yene, otwa hala omauwanawa kehe taga longwa ga tyapulwe kwaayehe go ga thike koombinga hoka inaaga thika natango,” aagundjuka taya popi ngaaka.

Taya gwedha po kutya omathaneko goshipangelo oga kala po manga Minista Haufiku inaa ganithilwa moshilonga, noye wete kutya nguka okwa fa oye ti imbi nenge ta kateke ondoolopa kaa yi mone omauwanawa gatya ngaaka, nopoloyeka yoshipangelo oyili onga shimwe shomiilalakanenwa yoNDP4.

Paulus Nuuyoma gumwe gomaagundjuka mboka okwa yelitha kutya Minista okwa hala oshipangelo shi tungwe kOngwediva, molwaashoka otaya ka monamo omauwanawa ogendji. Aagundjuka mbaka oya holola kutya otaya ka longa ngaashi tashi vulika mokukwashilipaleka kutya Ondangwa oya tungilwa oshipangelo shoka.

Taya holola kutya gamwe gomomatompelo ngoka Haufiku ta gandja ka gena uuyuuki nuukwashili, taya popi kutya Minista na tseye kutya oonkondo odhili kaakwashigwana mboka haya hogolola, ihe hakoohandimwe.
Nuuyoma ta ti oyu uvithwa woo nayi kaaleli yamwe mboka ya hala kwi iyula omalaka omawinayi, omolwa oshikumungu shika.

Oya uvaneke kutya itaya ka thuwa manga inaa ya mona oshipangelo shoka sha tungwa mondoolopa yawo ndjoka.
Oye wete kutya manga elelo lyondoolopa lya gandja nale iipambu yevi, oshipangelo nashi tungwe owala mondoolopa, inapu ningwa omalunduluko. Okwa thanekwa oshipangelo shika shopashitopolwa tashi kala tashi yakula aavu yaza miitopolwa ngaashi Oshana, Oshikoto,Omusati,Ohangwena, iitopolwa iyali yaKavango osho wo Zambezi.

Ethaneko lyoshipangelo shomOndangwa olya li lyoshipangelo shopomuthika gwiikwawo ngaashi Onandjokwe , Engela, Outapi nenge Eenhana, ihe ndika olya pungulwa opo pehala lyasho pu tungwe oshipangelo oshinene hoka taku kala haku tuminwa aavu ya pumbwa epango lya gwedhwa po ihaa li gandjwa kiipangelo yomiitopolwa.

Minista Haufiku okwa ulike wo kutya oshipangelo shika otashi ka tungwa melongelokumwe naapunguli yopaumwene mboka ya ulike ya hala okupungula moshipangelo shika sho shi tungwe mOngwediva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here