NDP5 okwa hala okuhulitha po oluhepo nokwaathike pamwe

0
69

Eyokomeho lyomahupilo

Omathaneko omatitano gependulopo [NDP5] ngoka ga tulwa miilonga petameko lyaJuni kOmuperesidente Hage Geingob oge na elalakano lyoku adha ondjodhi yaNamibia yokukala oshilongo shoofabulika okuya momumvo 2030. NDP5 oyo oplana ontitatu yomooplana dhomimvo ntano kehe, ndjoka yi li oshitopolwa shondjila oku adha ondjodhi yaNamibia yomomumvo 2030. Ndjika oya tameke iilonga momumvo gwiimaliwa 2017/2018 na otayi kala miilonga sigo omumvo 2021/2022.

Oplan ndjika oya ngongwa po ya kankamekwa koongudhi dhili ne dha kwatathana dho odha thikama komanenedhiladhilo geyokomeho tali ende nawa. Ngaka ogo eyokomeho momahupilo, elunduluko monkalathano, okukaleka omudhingoloko gu li nawa osho wo ewiliko lili nawa.
Oongudhi ndhika otadhi longele pamwe neitulemo lyaNamibia okuhulitha po oluhepo nokwaathike pamwe ngaashi shu ulikwa mOndjodhi yo2030, moPlan yuuwanawa wa ayehe yoHarambee 2016, nomoManifesto yongundu yoSwapo yomumvo 2014.

Oshikwawo oongudhi ndhika otadhi yambidhidha omathaneko gependulopo gomuuyuni ngoka Namibia a zimina okuyambidhidha. Ngaka oga kwatela mo iinyangadhalwa yomo 2030, yi na sha nOmapendulopo taga tsikile nawa, Euvathano lyaParis [COP 21] li na sha nonkalo yombepo, omalalakano gaAfrican Union gedhina Agenda 2063 nOplana yeyambuke po moshitopolwa shoSADC.

Okushitalela mu ayihe mbika Namibia okwa ti okwa tokola okutsikila nokuhwepopeka ekoko lyomahupilo osho wo oku ga mbwalangandjeka. Shika otashi endele pamwe noku opaleka onkalo yi li pombanda unene yomautho gopapangelo osho wo omuthika guunongo ngoka itaagu tsu kumwe nokuziminathana kumwe naaniilonga mboka ya pumbiwa momahupilo.

Omathaneko ngaka oga tothamo iinima itano mbyoka tayi ke eta elunduluko okukutha Namibia moshitopolwa shomahupilo gi ikwatelela kiilongwamo yopetameko noku ga lundululila komahupilo ngoka taga eta po oshindji. Iilundululi itano mbika oyo: omapungulo miiyalo[oondjila, omatungo, oompungulilo dhomeya, iikwamalusheno, iikwangodhi nosho tuu] , enenepeko lyokulonga noku eta po oshindji moshikondo shuunamapya, unene tuu iilonga yaanafaalama mboka aashona, okuyambula po uunongo wopaungomba, okuhwepopeka omikalo dhokungushupaleka oonzo dhopaushitwe dhoshilongo osho wo oku adha eyokomeho miikwafabulika tashi pitile moku landa iinima mbyoka ya longwa/ndulukwa moshilongo.

Eyo komeho momahupilo
Elunduluko momutungilo tashi pitile mokutunga po oofabilika dhoku tula ongushu kiilongomwa.

Oshitopolwa shoofabilika osha thikama peni?
Oshitopolwa shoofabilika nuunduluki wiilongomwa moNamibia natango oshi ikankamekela kokulongitha iinima mbyoka hayi zi miilonga yopetameko. Yo iilonga yopetameko mbika ngaashi oomina osho wo uunamapya ohayi gandja ashike ooperesenda omulongo 11 kiilongomwa ayihe momahupilo goshilongo.Oshitopolwa shoofabilika osha li sha shuna pevi konyala noperesenda yimwe oshinkwanu ne pethimbo lyomathaneko omatine gehumokomeho[NDP4] shika osha fala sigo omehunyamo lyooperesenda mbali dhiinima mbyoka ya tuminwa pondje okuza moofabilika dhoshilongo methimbo lyopokati komimvo 2012-2015.

Opo Namibia a ze mo moshitenda shoku ithanwa oshilongo shiiyemo yopokati okwa pumbwa okumbwalangandjeka omahupilo ge tashi endele pamwe nokuhambula nokunduluka iilongomwa yomaludhi gi ili no gi ili mbyoka ya longeka noyo pashinanena.

Onkene iinima itatu ya simana mokulundulula omutungilo gwomahupilo unene tuu oshitopolwa shuunduluki nenge shiikwafabilika oyo: embwalangandjeko lyomahupilo kokutya okutunga po oofabilika tadhi longo iinima ya yooloka ngaashi tu tye iitenda yiihauto, iikwamalusheno, okutula onyama, oohi , iiyimati , nomakunde mondooha, okulonga omalyenge goshingoli, okulonga ominino dhongopolo, okutula okawe kuulinga nokomalyenge gondilo nosho tuu. Okulonga iinima yongushu yili pombanda mokugwedha ongushu kiilongomwa yoshilongo nosho wo ewiliko lili nawa ndyoka tali gamene onkalo ombwaanawa yuunangeshefa moshilongo.

Iizemo yi ni ya tegelelwa
Okuya pomumvo 2022 okwa tegelelwa iikwafabilika nuunduluki wu etemo iiyemo yoobiliona dhoodola 20,6 okuyeleka noodola oobilliona 17,8 ndhoka uuhambudhi we etele mo momahupilo omumvo 2015.

Omashongo
Oshitopolwa oshinene shiinyangadhalwa moshimpungu shomahupilo shika[uunamapya, iikwahi, omatalelo po, uunduluki osho wo omayakulo] oge li natango konima, kage li pamuthika gwopambelewa na ogangambekwa. Iilonga yokunduluka nuungomba wokushininga muunamapya owo we eta opo okutula ongushu kiilongomwa yuunamapya kukale okuhupi nenge kwa nkundipala. Oshikwawo okwaana iilongitho yopashinanena oko wo kwa fala mpoka kutya uunduluki moshimpungu shika itawu pe aapunguli iiyemo yili nawa. Oshikondo shoomina nasho itashi vulu okumanitha iilonga yasho kokutya itashi vulu okumina, tashi hambula iilongomwa miikwamina mbyoka andola. Ihe shika pethimbo ndika ohashi mina ashike nokuhengumuna iitenda nenge iikwamina mbyoka sha longo , noku tumina mbika palwe. Oshoka okulonga mbika opo yi ninge iilongomwa ya pwa okwa fa itaa ku etele omahangano ngoka oshimaliwa shotaathaa.Oshitopolwa shokulanditha moNamibia oshi li miikaha yaakwiilongo mboka haya landa iilandithomwa yawo pondje yaNamibia, onkene aanduluki yiinima meni lyoshilongo aluhe oyena eshongo opo ya vule okumonena iindulukwa yawo ehala moosikopa dhiilandithomwa moositola ndhoka dha za pondje. Oshikwawo opena wo ontseyo oshona kombinga yomuthika mpoka iilongomwa yi na okukala yili.

Uunamapya Nonkalo yiikulya ya gwanena
Nonando Uunamapya ohawu etamo konyala ooperesenda ndatu oshinkwanu hetatu dhiilongomwa momahupilo agehe goshilongo, shika osho oshitopolwa sha simana noonkondo molwashoka ohashi yambidhidha konyala ooperesenda 70 dhoshigwana shaNamibia na osha gandja iilonga konyala koshititatu shaaniilonga ayehe moshilongo. Esimano lyoshitopolwa shika mokugandja oondya osho wo uuhupilo oshi shiwike na osha simanekwa noku yalulwa lela. Ihe omaupyakadhi gopaushitwe ngaashi oluteni , efundja nuuvu wiimuna mboka hawu holoka omalupita owa gumu ekoko moshikondo shika nayi pethimbo lyoNDP4 yili miilonga. Ihe nando ongaaka oonkambadhala ndhoka dha ningwa odha eta opo oshilongo shi inyenge okuza moshilongo hashi tumu iimuna yasho pondje yi na omwenyo noku ninga oshilongo hashi gwedha ko kongushu yiilongomwa yasho yuunamapaya noyuuniimuna.

Shoka sha pumbiwa okuningwa , ooshika kutya okuya pomumvo 2022 omwaalu gwaantu mboka yaana oondya dha gwana oguna okukala gwa shuna pevi okuza pooperesenda 25 momumvo 2016 nokuya pooperesenda 12 osho wo enenepalo mokulonga iikulya li li pooperesenda 30 uule wethimbo omathaneko ngaka Omatitano ge li miilonga.

Okulonga iikulya ya gwana otaku ngambekwa konkalo yoluhepo. Okukala niikulya ya gwana okwi ikwatelela ishewe kokulandwa kwayo molandithilo ga yo.Okulanda huka, uuna kwa mangelwa kumwe noku etamo oondya okuza pondje ohaku tula oondando dhiikulya pombanda unene kaaNamibia.Oshikwawo aalongimapya aashona ihaya longo oshindji okuza momapya gawo molwashoka olundji mbaka ka ye na iipumbiwa ayihe yuunamapya ya gwana ngaashi tu tye uuhoho, oombuto, iipululitho nosho tuu. Oshinima oshikwawo shoka tashi nkundipike eteyo lyaanafaalama aashona osha kwatelamo evi lya kwisha kokutya lyaana uuhoho wa gwana osho wo onkalo yokwaana ehala lyevi lya gwana mpoka tapa longwa noku kunwa iilya. Omashongo omakwawo ngoka ga taalela aanafaalama aashona ogo onkalo yombepo ndjoka hayi eta oluteni nosho wo eyelu omathimbo nomathimbo. Okwaa na iilongitho yopashinanena mbyoka tayi kwathele mokulonga omapya osho ishewe shimwe shomiinima mbyoka tayi nkundipaleke eteyo lyaanafaalama aashona.

Ehumokomeho lyomahupilo momikunda
Ehumokomeho pamahupilo momikunda olya simana unene tuu sho omaipyakidhilo guunafaalama osho wo omatalelo po haga ningwa olundji miitopolwa yokomikunda, ishewe ooperesenda konyala 57,9 dhoshigwana otadhi adhika komahala gokomikunda. Omaipyakidhilo gopamahupilo momikunda sigo oompaka kage shi naanaa omanene nenge tu tye ogendji. Noongeshefa ndhoka tadhi adhika momikunda odho ooshona, dhimwe inadhi yalulwa pambelewa nosho wo inadhi shangithwa ongo oongeshefa nuuministeli wIipindi.Ishewe oongeshefa ndhika dhili komahala gokomikunda odhindji odho kulanditha paholosaila, okulanditha iinima ooshimwe kaalandi oohandimwe, oohotela nosho wo ookefe. Oongeshefa molupe lwoofabilika momikunda ooshona, ne kale mo lya dho olya ngambekwa kompumbwe yaaniilonga ya pyokoka, osho wo omaalaka hoka iilongomwa mbika tayi vulu oku ka landithwa. Omolwashika oongeshefa ndhoka tadhi adhika momikunda oondhoka dhaa shi unene oondhigu okutota po. Onkene osha pumbiwa opo iilonga yomathaneko gopashigwana yi kale hayi kwatele mo wo omathaneko giitopolwa yokomikunda opo iinyangadhalwa yoko mahala ngoka yi vule oku yambuka po mbala.

Nando opena omashongo ngaka okwa tegelelwa ongushu yonkalamwenyo yaa kalimo komikunda yi hwepopale pankalathano nopamahupilo okuya pomumvo 2022 okushunitha pevi onkalo yoluhepo okuza mpoka ya thikama pooperesenda 37 noku yi eta pooperesenda 25.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here