Ontanda yetumo lyaagundjuka moshikandjongerki shokUuzilo

0
265

MARIA NAMUPALA

OMUTHIYA – Aagundjuka yomomagongalo agehe moshikandjongerki shUuzilo mongerki ya ELCIN, oya dhana oshituthitumo sha wo petameko lyomwedhi nguka megongalo Omuthiya.

Shika oshikando oshitiyali sho aagundjuka taya dhana oshituthitumo, konima sho sha tulilwe miilonga omumvo gwa zi ko. Moomvula dha piti okwa kala owala haku dhanwa oshituthitumo shimwe, ashike ewilikongundu lyongerki yaELCIN olya pititha ontokolwa opo aagundjuka nayo ya kale haya longekidha ontandatumo, nonande haya kutha ombinga moshituthitumo shomumvo kehe.

Etumo lyaagundjuka lyonuumvo olya dhanwa kohi yoshipalanyolo “ Oshoka omwa hupithwa kesilohenda lyaKalunga keitaalo,” Aagundjuka aakiintu naalumentu ya hangana muukumwe mOshikandjongerki shUuzilo oyo ya longekidha ontanda yawo yokomumvo. Omuwilikimbiisofi mongerki ya ELCIN Omundohotola Shekutamba V.V.Nambala oye a egulula ontanda ndjika nokupopitha aagundjuka.

Omumbisofi okwa pandula aagundjuka mboka haya kutha aluhe ombinga miinyangadhalwa yongerki, nokwe ya kumike ya tsikile nokushininga. Yo taya gandja iiholelwa iiwanawa kwaamboka ihaaya holoka piinyangadhalwa yongerka. Aakwantanda oyali ya tungathana nokwiimba oondjimbo tadhi tungu nokwiikumika nkene yena okukala nelago moonkalamwenyo dhawo. Aapopi ya yooloka oya kala noku kumika aagundjuka opo ya landule ondjila ndjoka ombwanawa no tayi tungu.

Mepopitho lye Amushanga-tumo moshikandjo shoka Christian Iitope okwa pandula aagundjuka, sho ya kutha ombinga, no kwe ya indile ya tsikile nokulonga oshilongatumo, yo taya uvitha evangeli li ye noshiolongo nonuuyuni auhe. Ta ti oshituthi shika shaagundjuka otashi kala hashi dhanwa omumvo kehe. Omumvo gwa yi shika osha dhanenwe lwotango ongomalolelo. Omusita eli moshipundi shevululuko Johannes Mvula okwa pe aagundjuka omagano gekopi opo ya tale kutya otaye li longitha shike.

Iitope okwa yelitha wo kutya ekopi ndyoka otali kala tali longithwa momathigathano, oshitayi shoka shuumbu oshimaliwa sha kola osho tashi li sindana po. Okwa holola enyanyu lye sho ontanda yonuumvo ye enda nawa lela. Okwa ti shika otashi etitha omukumo okumona kutya aagundjuka otaya kala aluhe haya kutha ombinga miinyangadhalwa yongeleka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here