Ya gandja omagano kaanona aayambidhidhwa

0
294

Maria Namupala

GROOTFONTEIN – Teamlizo melongelokumwe noMesha Investment oshiwike shika oya gandja omagano kaanona mboka yeli monkalo tayi nyengathana, osho wo aanona aayambidhidhwa moGrootfontein.

Gumwe gwomaakwateli komeho yosheendo shika Fillemon Angombe a tseyika mokwiimba noku tota oongalo nedhina Filly-zo okwa ti oyali yu unganeke oshituthi shOkapana, mono ya gongele iimaliwa nelalakano lyokuyambidhidha aanona mboka yeli moluhepo.

“Oshituthi shoka otwali twe shi unganeke pamwe na kuume kandje Mekondjo Shaambeni goMesha Iinvestment, no twe shi ningile komudhingoloko gwoGrotfontein petameko lyomwedhi nguka,” Filly-zo ta ti ngaaka.

Omagano ngoka ya gandja kuunona ongaashi omakumbatha, oombindja niikutu yuutalala, oongaku na yilwe mbyoka tayi vulu okulongithwa kaanona mboka yokomalukalwa ga yooloka mondoolopa ndjoka.

“Moshigwana shetu omuna aanona taya mono iihuna, naavali oyendji oya nyengwa oku ya kongela omakwatho unene pethimbo ndika lyuutalala, otwa mono shoopala okuyambidhidha mpoka tatu vulu, yo aanona ya vule kukala ta ya yi komanongelo ya gamenwa kuutalala,”ta ti ngaanga.

Okwa ti moshituthi shawo oyeshi pondola okugongela oshimaliwa sha kola, mono yi iyadha ya longitha oshimaliwa shooN$ 13 833.00 mokulanda omizalo na yilwe mbyoka ya gandja kaanona mboka. Filly-zo ta gwedha po kutya moshimaliwa shoka ya gongele oya longitha mo ooperesenda omi-65 mokuyambidhidha aanona mbaka.

Omagano ngoka oga gandjwa kaanona aayelele yeli 23, mbono oyendji anuwa haya kala aluhe petoto lyiiyagaya, noya holola kutya iikulya yawo yesiku kehe oha ye yi mono uuna yeli petoto mpoka nuuna tapu ekelelwahi iikulya ya ninga nayi ohaya gongala nokuyi lya po.

Aanona yalwe yeli 11 yaza moSoweto oya pewa oothewa dhokwiiyoga no dho ku yoga, omagadhi iikulya, uudhanitho oongaku nomizalo dhosikola. Tati oya gandja woo iikutu mbyoka ya mono okuza kokuume kawo mboka yeli koondoolopa dhilwe.
okuume mbaka oya tsikileko kutya otaya kala aluhe noku yambidhidha aanona mpoka sha pumbiwa, molwaashoka nayo monkalo ngandjoka omo yali, noyeshi kutya ihashi kala oshipu uuna aanona ta ya yi komanongelo yo yena oompumbwe odhindji moonkalamwenyo dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here