Ya tyapula esiku lyokanona kaAfrika

0
75

MARIA NAMUPALA

ONIIHWA – Kansela nale gwoshikandjohogololo Onayena Max Nekongo, okwa kumike aanona yosikola ya simaneke elongo lyawo yo yi itule miinyangadhalwa yelongo esiku kehe.

Ekumagidho ndika Nekongo okwe li ningi pethimbo a popitha aanasikola posikola yaNiihwa oshiwike shayi manga mbaka ya li taya dhimbulukwa esiku lyomunona omuAfrika mEtitano lya piti.

“Kaleni mushi kutya one onakuyiwa yoshilongo shetu, uuna mwi itula melongo nena nonakuyiwa yoshilongo shetu otayi kala tayi hokitha.
Onda hala opo mu kale mwa simaneka aavali yeni, moku simaneka iipango omulongo ayihe,” Nekongo ta ti ngaaka. Okwa ti aalongi naavali naya longele kumwe mokukwashilipaleka kutya aanona ayehe ya adha oomvula dhokuya komanongelo oya shangithwa nokutamekithwa omanongelo, opo ya kale yena oonkalamwenyo dhili nawa. “Onda hala ndi pule aavali ya tume aanona koosikola oshoka epangelo olya katuka onkatu onene opo elongo li kale itaali futwa sho ngaashingeyi elongo, itaali futwa ina tu tegelela aavali taya gandja omatompelo ga sha oshoka aanona otaya longwa owala oshali, otwa hala opo okanona kehe ka kale ka mona elongo oshoka aanona oyo aaleli yokomongula,” Nekongo ta dhimbulutha.

Okwa kumike aanona ya tsikile neilongo lyawo, yo taya kala aluhe haya simaneke aakuluntu yo taya gwanithapo iilonga yawo yosikola. Yo taya kala yeshi kutya otaya lalakanene shike moonkalamwenyo dhawo.

Okwe ya pula wo opo ya yande omashongo ngoka geya taalela osho wo ookuume ya puka, yo ya tseye kutya onkalamwenyo oyi li momake gawo yene onkene naya itule melongo.

Pethimbo lyedhimbuluko eti 26 lyesiku lyomunona omuAfrika moNamibia aavali naanona oyali ya gongala mengathithi enene opo ya pulakene etumwalaka noshipopiwa shaNekongo ngoka a kumike aavali ya kumike oyana naatekulwa opo yi ilonge yaa na uudhano.
Okwa galikana wo aavali opo ya sile oyana mboka oshimpwiyu nawa.

Yo taya kala ishewe ye na ekwatathano li li nawa naanona yawo momagumbo.
Okwa kumagidha aakuluntu naatekuli yaanona opo ya kambadhale ngaashi tashi vulika opo aanona momagumbo yaa kale itaa ya hepekwa ngaashi oonkundana dholudhi nduka tadhi uvika pomahala ga yooloka moshilongo.

Aanona yoondondo dha yooloka posikola mpoka oyali yena iinyangadhalwa ya yooloka, taya imbi omaimbilo, iinyandwa nuuteyo tawu tangumuna esiku lyokanona okaAfrica.

Esiku ndika ohali dhanwa aluhe momasiku 16 Juni, mono aanona yomenenevi Africa haya gongala pamwe nokutyapula esiku ndika okuza tuu nkene ndika lya tamekelwe okudhimbulukiwa ngaaka omumvo 1991.

Esiku ndika olya tameke okudhimbulukwa molwa oshiningwanima shomomumvo 1976 sho aanasikola yaaluudhe moSouth Afrika yali ya thikama noku tinda okulongwa iilongwa yimwe Omoshimbulu niikwawo omoshIingilisa omo amuke, osho wo ya tindi okukala nokulongwa elongo lyokakombo noludhi pethimbo ndiyaka lyali hali ithanwa Bantu Education.

Esiku ndyoka aanasikola oyendji oya monithwa oshiponga sho yu umbwa nooholoholo kaakwiita yuukoloni, nomo kuumbwa hoka omunasikola gwotango ngoka a ningi omuhokololambinzi oHector Pieterson.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here