Elemotho ote shi enditha nawa moongalo

0
31

PINEHAS NAKAZIKO

Omwiimbi a simana meni nopondje yaNamibia, Elemotho, ote shi enditha nawa moongalo dhe dhoAfro-fusion noJazz.
Elemotho oye omuhikingalo gwotango moNamibia a sindana ekopi lyoRFI-France 24 Discoveries Awards mo-2012, ndyoka lya li lye mu pe ompito ombwaanawa yoku enda noku talela po iilongo oyindji moAfrica no moEuropa, okutseyitha oongalo dhe naandhoka dho shiNamibia.

Kakele kaashika, Elemotho oye ishewe a nyanyudha oyendji sho ali a pititha oalbuma ye ndjoka yi na ehwata lyoongalo 11 yedhina Beautiful World shoka tashi ti uuyuni uuwanawa. Oalbuma ndjika otayi inyenge nawa meni nopondje yoshilongo. Beautiful World okwali ya tseyithwa noku ulikwa pehala lyuunkulungu lyo Franco.

Elemotho okwa ti ndjika oyo oalbuma ndjoka yi li pomuthika gwopombanda, nomu yo okwa imba noonkondo shi vulithe moalbuma ye onkulu Ke Nako. “Moalbuma muka okwali ndi imbi noonkondo, opo ndi vule okugandja etumwalaka lyandje oshoka omaimbilo gandje ogeli kombinga yokukumagidha no ku londodha oshigwana,” Elemotho a ti ngaaka.

Okwa gwedha po ta ti moalbuma muka okwa ninga ethimbo ti ilongekidha nokutula omadhiladhilo pamwe, opo a mone nkene ena okugandja etumwalaka lye koshigwana.

Moalbuma muka otamu adhika omaimbilo ngoka omawanawa ngaashi Beautiful World na Don’t be Late, taga hokitha okupulakenwa. Elemotho nuumvo oti ilongekidha okutseyitha oalbuma ye meni no pondje yoshilongo. Okwa ti ote ki imba piituthi ya yoolokathana, opo a tseyithe oongalo dhe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here