Kavango Uzilo ta longitha oshindji meyambule po lyuunamapya

0
37

Desie Heita

Nonando omutengenekothaneko gwehumokomeho moshitopolwa shika gwonuumvo ogwa shuna pevi kashona, oshitopolwa otashi kala shi uvite nawa moku tseya kutya omwaalu ngoka sha pewa otagu longithwa okushiyambula po ongo oshitopolwa oshipaluthi shaNamibia molwokulonga iikulya.

Omwaalu omunene gwoodola oomilliona N$241, 9, ndhoka dha nuninwa ehumokomeho moKavango Uzilo otagu ka longithwa moopoloyeka dhuunamapya okupitila moshikondo shUunamapaya , Omeya nOmakuti. Oshikondo shika osha pewa oodola oomilliona N$112,5 okulongitha mewiliko lyiilonga yomakuti nomaluhwa osho wo okutula miilonga ewiliko lyoompungulilo dhiikulya miikaha yoshigwana. Oshikwawo iimaliwa mbika otayi longithwa oku opaleka omitungilo dhiimuna nuundjolowele wa yo moshitopolwa shika.

Iilonga yomapya taga tekelwa mbyoka ya tseyika nawa Green Scheme oya tulilwa po omwaalu gwoodola oomilliona N$33 omanga iilonga yokukuna iihape niingumutulu oya pewa oodola oomilliona N$30.Omiyalu ndhika odho ekwathelo enene unene tuu kopoloyeka yedhina Werengendje ndjoka ya kwatelwa komeho ku Ngolonyea gwoshitopolwa shoka Omundohotola Samuel Mbambo.

Elalakano lya Werengendje olyo okukumika aakalimo yomoshitopolwa shika opo ya longe iikulya nokulundululila oshitopolwa mehala lyopashigwana lyokulonga iikulya nenge ehala ndyoka li li onzo yoondya ya Namibia. Oshitopolwa oshishiwike nawa kutya osho shimwe hashi longo nawa iikulya naNgoloneya Mbambo okwa hala elongo lyiikulya ndika li ningwe nomukalo gwopombanda ano nomukalo gwopangeshefa. Okukumika aakalimo ya longe iikulya unene tuu mboka yeli miilando. Sho mbaka taya kumikwa opo ya kale ye na iikunino yiihape konima yomagumbo gawo momalukanda moka ye li.

Oshikondo sheElongo osha pewa oomilliona dhoodolaN$ 22,5 okulongitha moku opaleka omatungo goosikola ngoka ga nyaika, okutunga osikola yoprima ompe moshikandjohogololo sha Rundu lyokomikunda kuuninginimno nosho wo omagumbo gaalongi.Osikola ya Rukonga Vision oya pewa ishewe oodola oomilliona mbali molwiilonga yehumokomeho lyayo.

Uundjolowele Nonkalonawa owa taamba oodola oomilliona N$22,8 tayi longithwa okuopaleka oshipangelo sha Rundu osho wo okugwedha mo omatungo gamwe musho. Iilonga iikwawo tayi futilwa niimaliwa mbika oombyoka yokutunga uukilinika uupe osho wo okundjeka mboka wu li po nale okuwu tula pomuthika gwomandiki guundjolowele, noku yelutha po endiki lyelongo lyuundjolowele lya Rundu.

Oshipangelo shaAndara nasho osha pewa oodola oomilliona ntano molwiilonga yomaopaleko nokushininga nawa. Oshikondo shEhumokomeho miilando noKomikunda osha pewa oodola oomilliona N$10 okutunga po omayakulo gopamuni poRundu, Divundu naNdiyona.Uuministeli Wiilonga Niiyenditho otawu longitha oodola oomillionaN$11 okutula oopanela dholusheno lwetango koombelewa dhepangelo osho wo okundjeka po iilonga yomakwatathano guungomba woshinanena poombelewa dhopashitopolwa dhoshikondo shika.

Ndele nee omwaalu omunene kokutya oodola oomilliona N$10 dhomwaalu nguka otadhi longithwa okukalekapo oondjila dhongalama nodhomamanya moshitopolwa shika.Uuministeli wOmaudhano, Aagundjuka nIilonga yOpashigwana owa pewa oodola oomilliona N$14 okutunga Endiki lyomapendule po lyaagundjuka komikunda lyedhina Fran Dimbare. Omanga Uuministeli wElundululo lyevi owa pewa oodola oomilliona heyali molwiilonga yeyokomeho miitopolwa yaayehe .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here