Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Iikulwa, omakumbu nomadhipagathano

0
235

Pomathimbo getu okwa li haku popiwa kutya Aakwambi yaAshipala shaNakwedhi, yaNegonga lya ts’omuntu mela, oya li haya monitha Aambalantu iihuna, sho ya li haya yi kOmbalantu oku ka lwa ko oongombe omakumbu. Aambalantu oya li nduno haya holama komitutu dhomikwa yo Aakwambi taye ya fikile ko ihe. Iita mbyoka oya li iiwinayi, iita yonyanya, mbyoka tatu vulu oku yi yelekanitha niita yopashigwana mbyoka ya li yi itila moshishiindalongo shetu Angola. Aakwashigwana oya yugwa oongombe dhawo, osho wo oya dhipagwa. Okulikola oongombe dhamukweni we dhi lwa ekumbu, kashi shi iipindi, ihe iilonga yomuyonena, nokashi shi eliko lyokutunga. Nakuninga ngaaka okwa talika ko omuyugi, omukolokoshi nomulunde.

Oku na omupopyo hagu ti kutya Aaeuropa sho ye ya muAfrika, oya kwathele okukutha po iita yomakumbu mokati kaavalelwamo. Osho hasho. Ngame ondi wete kutya yo, Aaeuropa, oye eta muuyuni, iita yuuyuni. Shika kashi shi oshiwanawa. Sigo oompaka pethimbo lyongashingeyi kaku na nando oshilongo muuyuni tashi fuula sha ninga oshiyamba molwashoka osha kala tashi yugu iilongo yilwe, kakele kaambi hai yugu nomakengelela. Pethimbo lyuukoloni woombulu dhaSouth Afrika, otwa kala nokukengelelwa kaatiligane, mboka ya tseya nale okulanditha ye tu vule.

Olwindji nopendji, iilongo yawo oye yi tungu naashoka ya yugu miilongo yooyakwawo. Haashihe shawo ye shi tungu naashoka ya longa meukililo ano pauyuki. Ngele otatu popi nokukonakona iipindi mbyoka ya kala yi shiwike kookuku, yo iipindi mbyoka oko ngaa twa yama, otashi ti kutya tse otwa valwa kaantu aashingithi. Otandi popi iipindi yuuyuki niipindi yu ukilila, itandi popi iinima mbyoka yuumbotsotso. Ngame iita yomakumbu ohandi yi tala ko ya fa naanaa iilonga yuumbotsotso, ano yuulunga.

Ondi na euveko ndika kutya, otashi vulika iipindi yokomutenge oyo hayi kala omukalo gwopetameko gwokutameka ongeshefa. Shampa nduno iipindi mbyoka yi indjipala, opo nduno omuntu ta tungu, shaashi komutenge itayi gwana ko we, nomolwashoka oku na oku yi kongela ehala. Kaku na okayupa inaka za kombukuku, etameko lyongeshefa momukalo gwa tya ngaaka gwiipindi kontu, ewanawa li na uuyuki nonde li simaneka.

Oshimbu yuunangeshefa wandje
Okuka iiti noku yi landitha
Pethimbo lyetu okukomangela omiti, osha li oshinakugwanithwa shaasamane naamati. Omiti pethimbo ndiyaka sigo omimvo dhimwedhimwe konima yemanguluko lyoshilongo shetu, odha li dha simana okudhikitha omagumbo getu. Namibia sho lya manguluka, oveta yokukeelela embugaleko, ndyoka li li lya nika oshiponga , oya tulwa miilonga mbala. Ngame pethimbo lyandje, onda li handi undula ekuya. Ekuya lyandje kalya li hali tila omuti gwa thikama, olya li hali gu pundulile po. Otwa li hatu komangele iiti naamati yopomidhingoloko dhetu.Ngame ohandi longitha ondunge ndji; Shampa tuu twa thiki mokuti onda li handi yaleke omiti dhandje ndhoka tandi ke. Yakwetu sho taya ka kongakonga ngame otandi undula nale ekuya. Ngame shampa nda mana okuka ohandi gongele iiti yandje nokuyi manga, nokuza mpoka ondu ukilila kaandjiIndongo yeEnkono. Olwindji yakwetu oko nda li handi ya thigi kokuti inaya gwanitha iiti yawo.

Uupenda wa tya ngaaka owa kundanwa kaasamane momudhingoloko gwetu. Oohandimwe noohandimwe oya li haye ya kungame, opo ndi ya kele iiti, ngame ndi yi landithe kuyo. Iiti yimwe onda li nde yi landitha po iikutu iikulu nayimwe onde yi landitha po iikombo.Omusamane Leevi Iipinge, omukokoli gwegongalo lyaMpundja, sho eshi kundana okwa li eya kungame, opo ndi ya kele omitenge dhokutungitha ongeleka yoshinaagoga shaMpundja, shoka sha li shi li mewiliko lye pethimbo ndiyaka. Omitenge onda li nde dhi ke miiti yomuhongo, mbyoka yi na olute. Onda li nda futwa iikutu iikulu nosha li sha nyanyudha ndje, ngame mwene osho wo aakuluntu yandje, oshoka onkayi pungame mwene nopegumbo onda li nde yi tidha po.

Kakele, kokupingakanitha iiti niizalomwa moshigunda wo shatate onda li nda gwedha mo oonewewe lyAmukomona, oohamutsemutoye ngombuku, onkene tate okwa li eshi pandula noonkondo. Onda li ndi i uvitile uunambano mokupondola oshilonga sha tya ngaaka, moka nda ngeshefa pakupindikathana, nondi ilikolele sha sha zi moonkondo nomuupenda wandje mwene.Omukulugwonale ngu a tumbulile ta ti: “kuziwa nani ku shunwa”, nani oku li mondjila. Konena uupondoli wandje mboka sho tandi wu tala lwanima, owa nyanyudha ndje, oshoka nani onda li nda longa shomupondo, shoka kongashingeyi tandi vulu oku shi imonena noku shi kogeka kuupondoli wandje womonkalamwenyo yandje, nde shi longela oshinaagoga shoka shi li ngashingeyi limwe lyomomagongalo gaELCIN. Komukalo gwa tya ngaaka ondunge yokungeshefa oya li ya tameke okutsapuka mungame kashona nakashona.

Okulanditha oondhingu noohi
Omukulugwonale okwa tile: Onyeka yepumba ye ku fala kuyomuhongo” nenge “ Ohaka yala noluhozi lumwe”. Shoka osho wo shi li etameko lyuunangeshefa wandje. Etameko lyokungeshefa kwandje kalya li oshinima oshinene nenge ndi tye shi shambula, ihe oshinima she endele ko kashona nakashona. Nandi shi hokolole ano ngeyi.

Sho twa li hatu yi kuukongo woompugulu, nowiiyamakuti ayihe mbyoka ya li hayi monika pethimbo ndiyaka, otwa li hatu dhipaga iiyamakuti mbyoka, ndele tatu dhingula nduno oondhingu. Otwa li hatu yungu oontanda komadhiya gooPonona, goohUupeke, gooNtako, gooNeeke nogooYinakuyomadhiya, tatu kwata ngaa noohi moku dhi tsa nomakupa. Okuza mpono oohi ndhoka dha kukuta pamwe noondhingu dhiiyamakuti, otwa li hatu kedhi landitha kOndjondjo mOndonga na kositola yedhina Amunyela Metunda, ndjoka konima ya ka ninga Endola Store mUukwanyama. Ethimbo ndiyaka aantu oyendji oya li haya yi, ya ka lande kOndjondjo, nenge kositola ndjoka Amunyela Metunda, onkene otwa longitha nduno ompito ndjoka opo , tu landithe hoka iipindi yetu yoohi oonkunkutu noondhingu. Oondhingu noohi otwa li hatu dhi humbata komitenge. Mokulanditha ngaaka, otwa ka mona mo ngaa uumaliwa wetu. Ngame, ongeshefa yandje oko naanaa ya tamekela ho.

Otwa li hatu ka shingitha naamati aakwetu mboka twa li hatu ende nayo, yo oyo ngaa ishewe hatu yi nayo kuukongo: Asser ya Kakola omutekulu gwatate, ngashingeyi onakusa, na Timo yaSimeon yaTshilongo naye okwa mana oondjenda. Shampa twa landitha, iimaliwa kegumbo ihatu yi ko nayo, ohatu landa owala iikutu yetu nuuleke wokulya nosuuka.Iikutu pethimbo ndiyaka oya li yi na ombiliha. Shampa twa landa iinima yetu , tse otatu yi nduno komagumbo. Okuza mpono opo nda za ndi uvite ko kutya ngele owa likola shontumba nenge shongandi, e to shi landitha po, oto vulu okwiimonena sha.

Uutoye wokwiilikolela sha mokulanditha, owa kolekwa wo molwaasho mokuputuka kwandje inandi kala ndi na omumwameme omumati omukuluntu, ha yi andola kuushimba, e etele ndje ko uuhema. Oondunge dhandje dhokudhiginina, onkene odha zi owala moluhepo. Ngaashi omukulogwonale a tile : ‘Omukaga gwe ku longo ohoma, oluhepo lwe ku longo oondunge” osho naanaa. Onda li nda tameke okwiisila oshimpwiyu ngame mwene.

Okuhondja iihondjomwa koonyala noku yi landitha
Sho nda tameke osikola, onda li nda kwatwa kuutsini. Meme natate oya li haye tu pe omalapi ngoka haga ithanwa oombwaka, ogo tu zale.Sho nda tala yakwetu haya zala uumbulukweya, ngame nangame omalapi kanda li we nde ga hala. Omalapi ngano ogo owala nda tete po, e tandi ga ningi okambulukweya, nde ka hondja koonyala, kashi shi nomashina. Pethimbo ndiyaka okwa li ku na omalapi goondjila, ga li ga simana, haga ithanwa “ovambolapi”. Kongashingeyi esimano lyiiyata yomalapi ngoka olya pendulwa po ishewe, no ha ga hondjwa oondhelela noohema dhoshitate nodhoshimeme dhopoohango nodhopiituthi yopamuthigululwakalo. Shampa wa adha ndele omalapi ngono govambolapi nde ga konda, ndele uundjila mbwiyaka wago tawu kala wa tsaathana, wo lwokonima hono tawu kala wafa wa pingathana, aamati aakwetu oya li haya fuuka. Kehe gumwe ote etele ndje elapi lye ndi mu hondjele ombulukweya.

Petameko onda li handi ya hondjele oshali, ihe sho ya ka kala taye ya oyendji, onda tameke okuya pula ya fute ndje osipenitha, sigo tandi ya pula othilinga. Pethimbo nda ka tameka okupula othilinga, okuhondja nde kuleyana, ano nde ku tseya nduno nawa lela. Ethimbo ndiyaka kakwa li ku na oometa. Shampa wala oshinima sha hondjwa shu ukila kombulukweya, lyo shampa owala elapi lya gwana opuwo. Kutya nduno ombulukweya oya fa onene, inga e yi manga nomuya, nongele onshona, ohandi yi tatununa mo owala, e tandi yi tula elapi limwe, opo a gwane mo.

Onyeka yepumba ye ku fala koyomuhongo.Etameko lyokungeshefa kwandje osho lya tamekele ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here