NorthCote oye kapyoko mokweeta po iitya

0
599

MARIA NAMUPALA

ONIIPA – Osikola yopaumwene yoNorthCote omasiku ngaka oyali ya hiya oosikola dhomOniipa Cluster, opo dhi ka kuthe ombinga methigathano lyokuspela noku eta po iitya yi li mondjila.

Konyala oosikola ndhoka dha kutha ombinga methigathano odha li 10, mono aanona yatatu yaza kosikola kehe ya yi methigathano kutalike ndjoka yi shi kunduluka noku shanga iitya yili mondjila ngaashi naanaa hayi shangwa. Omukwateli komeho gwethigathano ndika nokuli omulongi posikola mpoka Livision Mpofu okwa yelitha kutya shika hasho oshikando shotango taya longekidha ethigathano ndika. Ethigathano ndika otweli tameke moomvula dha piti konima sho osikola yetu ya totwa po, otwa mono shoopala opo tu kale tatu hanganitha aalongwa yaza koosikola dha yooloka, yo taya tulilathanamo nokwiilonga pamwe,” Mpofu ta ti.

Okwa yelitha kutya okuyelekanitha noomvula dha zi ko ethigathano lyonuumvo olyali lya dhenga mbanda, molwaashoka konyala oosikola adhihe odhali dha holoka, naanona oyu ulike eitule mo lyawo ewanawa, sha zi mekumiko ewanawa lyaalongi naavali.

Omumvo gwa zi ko osikola yopaumwene yoLano oyo ya dhengele mo oosikola adhihe sho inaayi ndopitha mo nenge oshitya shimwe, noya yi kedhingoloko lyahugunina, hono ya sindi adhihe noku ya pehala lyotango. Oyali ya pewa ekopi noshindji.

Nuumvo osikola yomegumbo ano yoNorthCote nayo oya kuthako oongaku naalongwa mboka ya kutha ombinga methigathano oya ti ita ya dhengelwa megumbo, noya longo nuudhiginini, noku adha esindano lyawo. NorthCote okwa kangele omanongelo agehe nokwa sindana ekopi, onzapo, oombandi na yilwe oyindji. Oosikola odha yi momathigathano gatatu, ngono ga gandja ompito kwaandhoka dhingi dhi ye ke dhingoloko lyahugunina. Okutula melandulathano ndjoka ye ya puutiyali oLano, puutitatu opwe ya oWendy, puutine Onampadhi nopuutitano pwe ya osikola yoHeroes.

Omukuluntuskola posikola mpaka Robi Masuku okwa pandula aalongi sho yiitula mo miinyangadhalwa yaanona yawo, nokwa ti ethigathano ndika ota li kala tali ningwa omumvo kehe nelalakano lyokweeta aanona pamwe, nokuya longekidhila onkalamwenyo dhi li nawa.

Okwa ti pehulilo lyesiku oya mono kutya omathigathano nga ngaka otaga humithakomeho elongo lyaanona, naanona oyendji ohaya likola mo sha. Okwa tsikile ko ta ti ethigathano lyawo ohali ningwa omumvo kehe, naaluhe ohaya kala yena iitya iipe niikukutu ashike aalongwa oha ye shi pondola molwa eitulemo lyawo.

Iitya mbyoka hayi longithwa oya za mOshiingilisa, naalongwa oha ya tsuwa omukumo ya kale ha ya tala momambwiitya moka omo ha mu zi iitya oyindji ya yooloka. Okwa ti ethigathano olyeenda nawa, nokwa uvaneke taya kala taya longele kumwe noosikola dhopuushiinda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here