Aanyaanya ya pewa oonzapo dhuunangeshefa

0
88

Maria Namupala

ONYAAYA – Onkalo yokwaahena iilonga mokati kaagundjuka moshilongo, otayi kondjithwa neitulemo enene koombinga odhindji dhoshilongo.
Olugodhi okukondjitha onkalo ndjika moshikandjohogololo Onyaanya nando inalu sindanwa natango, nduka onkene talu tsikile sho oshiwike shayi aagundjuka 23 ya pewa oonzapo konima yokukala momadheulo ga nkene yena okukondjitha okwaahena iilonga noluhepo.

Omuwiliki gwaagundjuka mOnyaanya Hilya Nakanyala okwa ti omadheulo ngaka ohaga gandjwa omumvo kehe, naagundjuka ohaya pewa oonzapo konima yago. Ta ti nonande ohaga ningwa uule womasiku gatatu oyena omukumo kutya aagundjuka ohaya likola mo sha, molwaashoka kehulilo ohaya shanga ekonakono.

“Omadheulo ngaka ohaga ningwa nelalakano okudheula aagundjuka yi imonene uuyelele wopetameko nkene yena oku tota po oongeshefa dhawo, nokukwathela mboka yena oongeshefa noopoloyeka dhi hume komeho,” Nakanyala ta ti. Okwa ti onkalo yokwaahena iilonga oya thiminike aawiliki yaagundjuka moshitopolwa Oshikoto, ya kale taya dheula aagundjuka, opo ya kale nokwiimonena iiyemo yawo yene, yo taya gandja iilonga kooyakwawo mboka yeli momagumbo yaana shoka taya ningi.

Yamwe yomaagundjuka mboka yena oopoloyeka oya kumikwa opo ya gandje iilonga kwaamboka ye yi pumbwa, nokutota po woo oompito dhiilonga momidhingoloko nomomikunda dhawo.

Omadheulo ngaka ohaga gandjwa mekwatelokomeho lyewiliko lyaagundjuka lyopashitopolwa. Nakanyala ta ti omadheulo gaagundjuka ohaga gandjwa omumvo kehe kwaa mboka yeli mepipi lyomimvo okutameka po 16-35, naamboka ye na ehalo nohokwe yokumona omadheulo ngaka.
Gumwe gomwaamboka ya mono oonzapo esiku ndyoka nomuwiliki gosenda yOntunda, Johannes Uunona, okwa kumike aagundjuka ya shangithe oongeshefa dhawo yo ya vule okumona omakwatho opo ya humithe komeho oongeshefa dhawo. Uunona oye gumwe gomwaamboka ya mwene omakwatho giilongitho oku za koNamsov, okupitila mombelewa ya Ngoloneya goshitopolwa Oshikoto. Okwa ti omadheulo oge mu kwatha nongashingeyi okushi oondjila ndhoka ena okweenda, opo a yambulep o opoloyeka ye.

Ta ti ota lalakanene oku eta po oompito dhiilonga, nokwiimonena iilonga kuye mwene pehala lyokukala a tegelela epangelo li mu etele iilonga. Ta ti epangelo otali yambidhidha mboka taya longo kuyo yene.

“Nena otwa nyanyukwa moku taamba ko oonzapo dhetu ndhoka twi ilongela, ka shali oshipu ashike otwe shi pondola, oondjodhi dhetu oyendji odha tsa no tatu pandula elelo lyoshitopolwa sho hali tu dhimbulukwa, nongashingeyi otatu ka kambadhala noonkondo, opo oluhepo nondjala tuyi kaleke kohi yoompadhi dhetu,” Uunona a uvaneke.

Aagundjuka oya pandula Hilya Angula mwene gosalona tayi ithanwa Agur osho wo omunangeshefa Jekonia Iifo, mboka ya kwathele pethimbo lyomadheulo sho ya gandja omeya gokwiitalaleka nuushike pendje wo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here