A dipaa ‘molwa ongalo yoshiDamara’

0
1310

Omutoolinghundana

Ongwediva – Omulumenhu omunamido 47 omukwashiwana waAngola, okwafya efyo loipundjamenye, eshi a tuwa nombele efimbo a li ta amene kaume kaye kopaihole.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa poundingosho veli pOumbangalanhu wOshivelo oufiku wEtivali loshivike eshi.
Omushangwa wopolifi yaShikoto otau hokolola omukainhu wedina Selma Thomas oo eli kaume komoihole kaTheofelus Hangula, omukwashiwana wAngola a ya mokandingosho konhumba lwopotundi 22h00, ta tameke ta ndanisa ongalo oyo yali tai shikwa koraadio efimbo olo. Omulumenhu wedina Mathias Tsam, omuNamibia vati okwa fikama noku kokololela Thomas pondje vati te mu pula kutya omolwashike ta ndaanisa ongalo yoshiDamara.

Hangula oo a li meni londingosho okwa dja mo nokushikula Thomas na Tsam pondje nelalakano ngeno a amene omukainhu waye. Ashike Tsam okwa nana mo ombele noku twa Hangula.

Hangula opo ashike a xulifila opo. Tsam okwa kwatwa po nokwa holoka nale momhangululilo yaMangestalata moTsumeb.
Molwa oshiningwanima shililile shaningwa poumbuwanhu wOshivelo opo tuu opo, omulumenhu womido 25 wedina Eliaser Shikesho naye okwa holoka momhangulilo yaMangestalata moTsumeb, ta pangulilwa oshibofa shekwatonghonga. Otaku hokololwa Shikesho eli nyowela monduda yomukainhu omunamido 33 oo vati a li eli koshi yodungo ndele te mu dula oikutu nokumulongela oilonga yoikulumuna omanga ali a kofa.
Omukainhu ou okwa ka lopota kopolifi na Shikesho okwa tulwa moipandeko. Okwa holoka nale nokuli komesho yomhangu mOmaandaxa oshivike eshi.
Chief Inspector Edna Nawa wopolifi yaShikoto okwa koleka ouyelele ou.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here