Heroes’ Acre ehala inaali talelwa po sha gwana

0
179

Emmency Nuukala

Mekondeka lyoondundu dhaKhomas High, Aus naEros omo tamu adhika ehala lyondhimbulutho lyoHeroes Acre, lili ookilometa dhaashi unene odhindji muumbugantu woVenduka. Uuna omutalelipo ta piti tango posheelo okuya mehala ndika ota kundwa kaakwiita aanambili.

Helena Nengola ngoka oye omuwiliki gwokuli po nosho wo omukwatheli moku ulikila aatalelipo ehala ndika oye a taamba New Era sho a thiki pehala mpoka. Ehala lyondhimbulutho ndika li na uunene wohectara 174 olya gandjwa omagano kuMuni gwaVenduka, na olya li lye egululwa pambelewa mo 26 Auguste 2002. Mewiliko lyOlutu lwopashigwana oluwiliki lUuthiga wopashigwana ndika olya tulwa po okukaleka po ombepo yeiyuvo lyuukwashigwana osho wo ndjoka yuupatriote , oshikwawo ndika olya simana mokutaambathana uuthigwa wopashigwana okuza kepipi limwe okuya kepipi ekwawo.

Oyendji mboka haya talele po ehala ndika oya thikama maanasikola osho wo maa ilongi ya za ko univesiti dhaNamibia.Omanga omwaalu gwaamboka haya talele po ehala ndika olundji omutenya kehe oyo aateleli po yaza pondje yoshilongo unene tuu koSouth Africa,koNdowishi nokoAsia.

Etalelopo lya longekidhwa ohali gandjwa uuna omutaleli po eshi indile nenge omutalelipo ota vulu oku inyenga kuye mwene mehala ndyoka.Omatalelo po ogendji ohaga monika muMai konyala omumvo kehe. Okuya mehala ndika ohaku futilwa ooN$15 adhike. “Ihe otashi uvitha nayi okumona kutya aaNamibia owala aashona mboka haya talele po ehala ndika” osho Nengola a ulike.Sho twa tameke etalelo po lyetu otwa piti tango pokathima puna ethano lyemanya lyomulumentu nomukiintu, mboka taya tondokwa komeya momitse dhawo, shika otashi ulike nenge osha kalela po “ombinzi ndjoka tayi tekele emanguluko lyetu’. Opena wo ehala lyoku kuutumba aantu omayovi gatano, lya tungwa nomamanya ngoka ga kuthwa moondundu dhopopepi nehala ndika. Pehala mpoka opuna okatopolwa komulilo gwaaluhe kaana nando okapethili.Go omulilo nguka ogwa temenwe okuza esiku ehala ndika lye egululwa omumvo 2002 na ogwa tsikila okutema sigo onena ndjika.

Heroes Acre opena omayendo 174 , omayendo 26 gomwaangaka oombila dha fumvikwa omapenda omanga oombila omugoyi dhomwaandhika odha tulwa omamanya ndele mudho inamu fumvikwa omuntu. Ndhika oombila ndhoka komamanya gadho kwa nyolwa ashike omadhina nefano lyomapendafule ngoka omalutu gawo inaaga vula okufumvikwa moka, oshiholelwa aakondjithi yuukoloni yokuyele nenge yopetameko ngaashi Hendrik Witbooi, Samuel Maharero, Kahimemua Nguvauva, Iipumbu yaTshilongo nooyakwawo yalwe. Pethimbo lyetalelo po omutaleli po okwa pitikwa okuthaneka omathano oolimwe omanga okuninga ofilima yehala ihashi pandika naanaa.

Aakwanezimo lyaamboka ya fumvikwa pehala mpoka oya pitikwa okuya okutalelapo oombila dhaakwawo na ohaya piti pomweelo inaaya futa sha. Koombinga okwa zalekwa oongala.Pokati kehala ndika otapa adhika ehongwafano lyegongamwele lya ningwa momamanya omatokele , popepi naandika opena etha lyoshikushu lyomukwiita kee shiwike nokonima yomathano ngaka okuna ekuma hoka kuna omathano taga ulike ondjokonona yolweendo lwokuya kemanguluko lya Namibia.

Molwashoka aantu ha yendji haya talele po ehala ndika, opena omawalyaeko kombinga yiitungitho yehala ndika osho wo onkalo moka ndika lili ngashingeyi. Oshikwawo ope na omafafaeko kutya omukwiita kee shiwike nguka a thikama komeho gegongamwele a humbata omboma yopeke oye olye.

Omamanya ngoka ga longithwa okutunga ehala ndika oga landwa okuza koKaribib. Oshinakugwanithwa shokukaleka ehala ndika lili nawa no itaali kumuka po, oshi li miikaha yUuministeli wIilonga. Ehala ndika inali mona eyonagulo nando molwaashoka olili metonatelo lyopakwiita uule wootundi 24 esiku kehe.

Oyendji oyi itaala kutya omukwiita kee shiwike okwa fa Omukokoli Peresident Sam Nujoma, ndele Nengola okwa fatulula kutya omukwiita
nguka okwa kalela po aakwiita omapenda yo ihaa ya tila mboka ya kondja miita yekondjelomanguluko ndele inaya vula okutongononwa. Omafano ngoka geli moshikololo gamwe oga za kiilongo ngashi Angola na Zambia hoka oko kwa li omalugodhi omanene giita yekondjelomanguluko. Nguka ogo guli omukalo gwepangelo noshigwana okusimaneka mboka ya kanithile oomwenyo dhawo miita ndele inaya vula okudhimbulukiwa.

Ependafule lyotango ndyoka lya fumvikwa pomaendo ngaka oye Leitenanda Ndjayi Dimo Hamaambo ngoka a li omukuluntu gwomatanga gegameno gaNamibia osho wo a li omugandjimalombwelo omutiyali gwetanga lyoPLAN.

Pehala mpaka otapa adhika ehala lyokulongekidha iikulya nenge tu tye orestauranta ndjoka hayi teleke oshuumbululwa, omwiha nuulalelo, yo iikulya mbyoka hayi telekwa oya kwatelamo iikulya yomoshilongo nosho wo mbyoka yokiilongo yilwe. Orestauranta ndjika uuna wa kuutumba mo oto vulu okutala nawa oondundu osho wo ehala ndhimbulutho alihe. “Ndjika oyo onzo yiiyemo yetu okufutila omafutilo gamuni’.

Ehala ndika nando ohali longekidha iikulya lili kohi yomunangeshefa gopaumwene itali longo naanaa nawa molwashoka iha li mono naanaa aatalelipo oyendji mboka andola haya kalya iikulya mpoka. Otashi yemateke okumona aateleli po aakwiilongo taya zithwa omahodhi kondjokonona yetu ihe aantu yetu ihaya monika oyendji okutalela po ehala ndika noku pandula eopalo lyalyo.

Nengola okwa indile aaNamibia opo ya kale noku talela po ehala ndika momiyalu ominene, oku ilonga osho wo oku ka lya iikulya iitye porestauranta ndjoka. Ootundi dhokutalela po odho 8h00 sigo 16h30 Omaandaha sigo Olyomakaaya omanga orestauranta oye eguluka esiku kehe okuza po08h00 sigo omokati kuusiku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here