Omalusheno nOmeya iinima ya simana moplana ontintano: Eyokomeho lyomahupilo oshitopolwa oshitine

0
35

Komutoolinkundana

Windhoek- Omathaneko omatitano gependulopo [NDP5] ngoka ga tulwa miilonga omasiku ga zi ko, kOmuperesidente Hage Geingob oge na elalakano lyoku adha ondjodhi yaNamibia yokukala oshilongo shoofabulika okuya momumvo 2030. NDP5 oyo oplana ontitatu yomooplana dhomimvo ntano kehe ndjoka yi li oshitopolwa shondjila oku adha ondjodhi yaNamibia yomomumvo 2030. Ndjika oya tameke iilonga momumvo gwiimaliwa 2017/2018 na otayi kala miilonga sigo omumvo 2021/2022.

Oplan ndjika oya ngongwa po ya kankamekwa koongudhi ne dha kwatathana dho odha thikama komanenedhiladhilo geyokomeho tali ende nawa. Ngaka ogo eyokomeho momahupilo, elunduluko monkalathano, okukaleka omudhingoloko gu li nawa osho wo ewiliko lili nawa.
Oongudhi ndhika otadhi longele pamwe neitulemo lyaNamibia okuhulitha po oluhepo nokwaathike pamwe ngaashi shu ulikwa mOndjodhi yo 2030, moPlan yuuwanawa wa ayehe yoHarambee 2016, nomoManifesto yongundu yoSwapo yomumvo 2014.

Oshikwawo oongudhi ndhika otadhi yambidhidha omathaneko gependulopo gomuuyuni ngoka Namibia a zimina okuyambidhidha. Ngaka oga kwatela mo iinyangadhalwa yomo 2030, yi na sha nOmapendulopo taga tsikile nawa, Euvathano lya Paris [COP 21] li na sha nonkalo yombepo, omalalakano gaAfrican Union gedhina Agenda 2063,nOplana yeyambukepo moshitopolwa shoSADC.

Okushitalela mu ayihe mbika Namibia okwa ti okwa tokola okutsikila nokuhwepopeka ekoko lyomahupilo osho wo oku ga mbwalangandjeka. Shika otashi endele pamwe noku opaleka onkalo yi li pombanda unene yomautho gopapangelo osho wo omuthika guunongo ngoka itaagu ziminathana pamwe naaniilonga mboka ya pumbiwa momahupilo.

Omathaneko ngaka oga tothamo iinima itano mbyoka tayi ke eta elunduluko okukutha Namibia moshitopolwa shomahupilo gi ikwatelela kiilongwa mo yopetameko noku ga lundululila komahupilo ngoka taga eta po oshindji. Iilundululi itano mbika oyo: omapungulo miiyalo[oondjila, omatungo, oompungulilo dhomeya, iikwamalusheno, iikwangodhi nosho tuu] , enenepeko lyokulonga noku eta po oshindji moshikondo shuunamapya, unene tuu iilonga yaanafaalama mboka aashona, okuyambula po uunongo wopaungomba, okuhwepopeka omikalo dhokungushupaleka oonzo dhopaushitwe dhoshilongo osho wo oku adha eyokomeho miikwafabulika tashi pitile moku landa iinima mbyoka ya longwa/ndulukwa moshilongo.

Eyo komeho momahupilo
Elunduluko momutungilo tashi pitile mokutunga po oofabilika dhoku tula ongushu kiilongomwa.
Okunenepeka osho wo okuhuepopeka iiyalo nenge iitungomwa. Mbika ohayi etapo ekoko momahupilo na oyo omukanka hoka haku tungilwa onkalamwenyo ohwepo.Iikwamalusheno, omeya iiyenditho, omakwatathano gopashinanena, omapekapeko nokunduluka po iinima iipe.
Oyo oonkondo ndhoka tadhi kwatha noku yambidhidha elunduluko lyomutungilo osho wo lyokungushupaleka mokutunga po oofabilika.

Pethimbo Omathaneko omatitano geli miilonga iimaliwa otayi ka longithwa miimpungulonga yokutunga oshilongo oku shi tula iiyalo ya pumbiwa opo mbika yi kwathele ethikameke po lyoofabilika ndhoka tadhi kwatha opo Namibia a ninge oshilongo hashi tumine iinima pondje.

Iikwankondo:
Sigo oompaka konyala ooperesenda 75 dhaaNamibia mboka yakala miilando ohaya longitha olusheno okuya pomumvo 2015 omanga oopersenda ashike 24 dhaakali mo komikunda odho dhina olusheno momagumbo gawo. Ngele omiyalu ndhika odha tulwa kumwe otapa monika ondjele yopokati yaamboka ye na olusheno yi thike ashike pooperesenda 50.4 dhomagumbo moshilongo ashihe ogo ageke gena olusheno.

Onkene okwaahena olusheno osho eiyinda limwe ndyoka tali kateke ekuthe po lyoluhepo osho wo edhiko po lyoofabilika moshilongo.Eshongo ndika olina ondilo okupotokonona. Unene tuu ngele owe shi talele monkalo ndjika kutya omumvo 2015, ooperesenda 63 dhompumbwe yolusheno lwaNamibia olwa zi pondje yoshilongo ano lwa landwa okuza kiilongo yopuushiinda.Opo aalongithi yolusheno ayehe moNamibia ya kale ya mbilipalelwa, oshilongo ohashi longitha oomegawatts 656, oomegawatts 484 dhomwaandhika ohadhi longwa meni lyoshilongo. Eshongo ndyoka Namibia a taalela nokwa li ena omathimbo ga piti oondika kutya olusheno lwomegumbo inalu vula okulongwa lwa gwana omolwa onkalo yombepo osho wo ndjoka yopamahupilo kokutya oluteni ndoka lwe eta opo omeya momulonga gwaKunene ga kale omashona noku tanauna omashina, oshikwawo okuovolola,omashina gokudhiga olusheno nako okwa pula ethimbo noshimaliwa okumanitha, na hugunina olusheno lwetango ohalu longo ashike uuna kuna etango unene tuu ndoka lwa kupikwa kelyenge lyopashigwana lyoku andjaganeka olusheno ano kaa luna oopatilii moka nduka halu pungulwa okulongithwa nopethimbo etango lya ningina. Elongitho lyoonkondo hadhi pepalekwa natango olili pevi na ohali gandja ashike konyala oomegawatts dhili 19.5MW (unene tuu dholusheno lwetango) oku tumina melyenge andjakaneko lyolusheno moshilongo. Ompumbwe yokulongitha olusheno oya tegelelwa yi ka uke pombanda okuya po 2022 sho tayi ka londa sigo opoomegawatts dhili 755MW. Mboka taya pumbwa okulongitha olusheno lwondondo ndjika oyo oomina, epombo lyomeya, uunamapya noshikondo shomatungo, opamwe nekoko momwaalu gwaantu taya ningi aakalimo miilando. Namibia pamathaneko goplan ontintano okwa hala sho taku thikwa komumvo 2022 okuna oonkondo okulonga olusheno ye mwene okuza moonzo dha yooloka opo a gwanithe po ompumbwe yolusheno ndjoka ya tengenekwa tayi kala poomegawatts 755 dha pumbiwa kaakalimo osho wo keyambuke po lyoofabilika.

Ihe ondjila yoku gwanitha po ompumbwe ndjika kayi shi ompu oyi na omashongo. Ngaka oga kwatela mo uunene woshilongo okuyelekanitha nuuushona woshimpungu shiikwamalusheno, oshikwawo ondjundo yolusheno oyili pevi na ishewe oku enditha olusheno nduka okulu fala kehala limwe okuza ke kwa wo ohashi kwata oshinano oshile.Aakalimo yokomikunda hoka olundji oko inaaku thika olusheno natango oondjato dhawo itadhi vulu okulanda olusheno ndoka ngele oye lu faalelwe pwaana ekwathelo lyepangelo, onkene aapunguli yopaumwene mboka haya longo shina sha noku imonena iihohela, hayendji yi ilongekidha okupungula moshitopolwa shika ngele iimaliwa yawo itayi ya etele iihohela yi shi ku pulakenwa.

Omeya
Namibia oshilongo shuukukutu shinene shomiilongo kohi yOmbuga yaSahara. Onkalo yombepo yuukukutu ndjika ohayi endele ishewe pamwe nepwino lili pombanda naandika ohali gumu unene ekale po lyomeya osho wo okwi inekelwa kwago. Omolwonkalo ndjika yomeya ga pumba oonkambadhala dheyokomeho pamahupilo, pamudhingoloko osho wo pankalathano olundji odha yiwa moshipala. Molwashoka omuloka moshilongo muka ihagu inekelwa naanaa, oshilalakanenwa shotango megandjo lyomeya ngoka ge li po olyo okugandja ngaka ga longithwe kaantu osho wo kiinamwenyo yawo, oshitiyali okugandja ngaka ga longithwe miinyangadhalwa yopamahupilo ngaashi shoka shoomina, oofabilika noku tekela iikunwa yomomapya haga tekelwa. Ompumbwe yomeya momumvo 2015 okwa li ya tengenekwa ya li okubikemeta oomilliona 334.1 komumvo, na oya tegelelwa yi ye pombanda sigo opookubikemeta oomilliona 583.4 noomilliona 771.7 omumvo kehe okuya pomumvo 2025 nomumvo 2030. Iilonga yokutekela omapya oyo hayi longitha omeya gooperesenda 60 ngoka haga longithwa moshilongo naambika oya tegelelwa yi tsikile mokulongitha omeya ogendji omimvo omulongo tadhi landula. Sho aantu oyendji taya tembukile kiilando ompumbwe yomeya okulongitha momagumbo mwa kwatelwa wo ndjoka yiikwafabulika, epulo lyomeya olya tegelelwa li uke pombanda.

Namibia okwa thaneka nokwa tegelela okukala ta vulu okulonga omeya taga gwanene oompumbwe dhaantu osho wo dhoofabulika okuya pomumvo 2022. Sho ta longo wo omeya gena uundjolowele ngoka taga adhika nuupu kwaayehe mboka ye ga pumbwa.Pethimbo olyo tuu ndyoka oshilongo ashihe unene tuu miikandjohogololo ayihe aakalimo otaya kala taya vulu oku adha omeya nomwaalu guli pombanda yooperesenda 50.

Mokulonga omeya okugwanithila oshilongo oompumbwe dhasho epangelo naayehe mboka haya longo moshikondo shika oya taalelwa komashongo nga, iilongitho ya kulupa kokutya ominino, ookanala, omahala gokupomba, oodama nosho tuu. Eshongo ndika olya pumbwa okulongwa nalyo pwaana eongaongo. Eshongo ekwawo oondyoka lyenyateko lyoonzo dhomeya kohi yevi, oshinima shika osha pumbwa okuyandwa. Eshongo enene mokati kaangaka oondyoka lyoku eta po elunduluko melongitho lyomeya osho wo okuhumitha komeho omikalo dhokugamenena po omeya ngoka tuna,unene tu mokunwetha mo omaihumbato gaalongithi yomeya. Opena wo ompito okushonopeka ekanitho lyomeya mominino, pomahala gokudhindila omeya osho wo mominino ndhoka dha fala fala omeya kiitopolwa ya yooloka moshilongo ashihe. Omilonga ndhoka hadhi kala nomeya omumvo aguhe moNamibia odhi li ashike koongamba dhevi lyOmapenda onkene ndhika oshilongo ohashi topola omeya gamo niishindalongo mbyoka sha topola nayo omilonga ndhika. Onkene shika osha dhigupalela Namibia opo a longithe omeya okuza momilonga ndhoka ngaashi uuvite.

Omuloka ngoka ihaagu inekelwa nawa ogwa fala mpoka kutya omilonga dhomeni lyoshilongo ndhoka hadhi tondoka noku udha omeya pethimbo lyomvula itadhi vulu we oku inekelwa oku udhitha oodama ndhoka dha tungwa komilonga hoka.Monakuziwa uuna omvula ya loko nawa omilonga ndhika odha vulu oku udhitha oodama nawa. Ihe uuna inaaku lokwa nawa nena ndhika olundji ihadhi tondoka nando olyo eta limwe lyomeya oku kwathela momudhingoloko gwoshilongo nokugandja omeya kuushitwe woshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here