Esimbapalo lyaanona pOnampira lya gandja omaipulo

0
655

Loide Jason

ONAMPIRA-Omukuluntusikola gwOnampira Combined School, moshikandjohololo Elim moshitopolwa Omusati okuna omaipulo unene, molwa esimbapalo li li pombanda maanasikola penongelo lye nuumvo.

Gebhard Amunyela okwa ti nuumvo sigo oompaka aanasikola yane oyi ihumbata nale, okuyeleka naanasikola yane mboka ya ningile omategelelo omumvo gwayi aguhe, Amunyela oku uvite nayi okutala aanasikola taya ningi omategelelo omanga ye li menongelo poondondo dhopevi. Shika okwe popi molwashoka aanasikola mboka ya tegelela oku ka mona aanona oye li mondondo ontihetatu, ontimugoyi, ontimulongo nosho wo ontimulongo nambali. Yaali yomaanona mboka aasimba oye li mondondo 10 omanga ngoka omushuushuka mokati kawo pamimvo okuli mondondo ontihetatu. Enongelo Onampira olya tameka pondondo 0 -12 noyendji yomaalongwa mpoka oye li kohi yomimvo 16 ngele mbaka inaya endulula ongundu nenge ondondo.

Uuyelele mbuka omukuluntusikola okwe wu tseyithile Kundana, moonkundathana pethimbo lyoshituthi shomimvo 86 dhe kale po lyenongelo ndika osho wo oshituthi shetsakaneno ishewe lyaalongwa naalongi mboka ya sikola pOnampira monakuziwa.

“Nale aalongwa mboka ya ningi omategelelo okwa li haya geelwa lela, mokutidhwa mo menongelo. Ihe monena omulandu gwosikola ogu na ohenda oshoka omunasikola iihumbata okwa pitikwa okutsikila nootundi dhe, naashika osho she eta kutya omunasikola omusimba iha kala uuvite po sha oshoka ota tsikile ashike neilongo lye,” Amunyela a ulike. Okwa dhimbulukwa kutya monale aalongwa yaakadhona osho wo aamati oyi ilongo oshiholelwa kuyakwawo mboka ya tidhwa momanongelo omolwa uusimba nenge molwa shoka ya mitika, naashika okwa li sha shonopeke onkalo yaanasikola taya ningi omategelelo nenge taya gandja omategelelo, ethimbo inaa li adha okushi ninga.

“ Ihe ngashingeyi , omunasikola ohe ya kosikola a manguluka omanga iihumbata nosho wo ngoka ena omunona omushona. Onkalo ndjika aanasikola oye yi tala ko ya fa ashike ndjoka yesiku kehe monkalamwenyo molwashoka mbaka kayena shoka yu uvite okukala yeli momategelelo nenge taya yamutha manga ye li menongelo,” osho a ndjandjukununa.

Nando ope na eshongo ndika, Amunyela oku uvite etumba kombinga yenongelo lye ndyoka li li limwe lyomwaangoka haga longo nawa moshikandjolongo shawo nomoshitopolwa.

Osikola ndjika oya li ya longo nawa mekonakono lyondondo ontihetatu sho ya pititha aalongwa yooperesenda 78 omumvo gwayi, na oya pititha ooperesenda 40 dhaalongwa yomondondo 12 mboka ye na epitiko lyoku ka tsikila komanongelo gopombanda moNamibia nenge palwe muuyuni.

Onampira, oye edhilila aalongwa omathele 500 taya nongekwa kaanongeki 30 omukuluntusikola a kwatelwa mo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here