Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Onkalo yaaniilonga yokondhalate nomalukalwa gawo

0
137

Aaniilonga yepipi okutameka pomimvo 19 nokuuka pombanda mboka ya li haa ka longa koondoolopa oonene, omalukalwa gawo oga li omahwepo, moku ga yelekanitha nogaamatyona mboka ya li haya ka longa koofaalama. Aalumentu mboka ya koka noya li haa ka longa koondoolopa oonene ngaashi koomina nokoofabulika, oya li haya lala mookomboni, dha lukwa omadhina. Okomboni ehala enene lya tungwa li na oombete dhokulala aaniilonga, lya faathana nomihandjo dhaakwiita. Okomboni kehe oya li hayi tulwa metonatelo lyomuwiliki hi ithanwa, Kamukomboni. Aaniilonga mboka oya li ya gamenwa kuutalala nokomvula.

Epipi ndyoka eshona lyaamatyona yomimvo 15-19, olya li, li na omahala gokulala moofaalama omawinayi noonkondo.
Omahala ngoka oya li haye gi itungile yo yene niipakete nenge niipapi yoondoloma dha tetwa pokati. Iitungithi mbyoka ohayi vulu okutalala, okulokelwa nenge okupupyala noonkondo. Moofaalama ngaashi ndhoka dhokUumbugantu woshilongo, oku na omahokololo gaaniilonga ya hulitha, ano ya mana oondjenda dhawo molwuutalala, oshoka omahala gokulala kaga li omawanawa.

Oshitopolwa shoka shokUumbugantu woshilongo ngaashi oshitopolwa shaHardap na//Karas moka tamu adhika oondoolopa ndhika: Aus, Omalinda, Okaiti, Okaras noonkwawo dhilwe, ohaku kala ku na uupyu wamemaakukwee pethimbo lyokwenye, nonkene uupyu mboka owa hepeke aaniilonga nayi.

Pethimbo wo lyokufu oondoolopa ndhoka ohadhi kala dhi na uutalala wombambi, onkene pethimbo lyokufu, aaniilonga oya li ya hepekwa kuutalala noonkondo, nenge nokuli we ya dhipaga, ngaashi nda zi noku shi tumbula. Pethimbo lyothinge, aaniilonga oya lokwa , nopethimbo lyokwenye etokopya lyomutenya olye ya hepeke, nolye ya etele eziyo lyomikota.

Aagandji yiilonga oya hokolola yo yene nenge ya hokololwa kuyalwe kutya, oya li haa hepeke aaniilonga noonkondo. Oku na wo omahokololo ge shiwike, nohaga hokololwa, haga ikwatitha omuntu komulungu noku mu tulitha omutse kepepe moku ga uva. Aahokololi oyendji mboka ya li haya longo moofaalama , ohaa hokolola omahokololo gaaniilonga ya sa iipundjamenye yowala, ya za koshakapalu, nayamwe oya kana ondjongwelaholo, nenge ya si kondjala nokenota, sho ya fadhuka po nelalakano lyoku ka holeka oomwenyo dhawo andola.

Oshinima shika shaantu ya kana omudhimbaholeka, oshi shiwike nawa momazimo ogendji gAawambo nAakavango, mboka oyo unene ya longo momulandu gwondhalate.Aaniilonga yamwe oya fulithwa iilambo iile noya ningi oombila dhawo, sho ya yahelwa mo nokusa, e taku filwa. Aaniilonga yamwe oya dhipagelwa nokupakelwa po iingulu.

Aaniilonga yamwe wo oya li ya thondolele muushimba nokumbwitika, sigo ya kanitha omadhina nomihoko dhawo.
Ngame sho nda ka konga iilonga muushimba lwotango, omahokololo ogendji omawinayi ngoka nda zi nokuhokolola, gankene ooyene yoofaalama ya li haya hepeke aaniilonga yawo, oga adhika ga thika mo nale momakutsi gandje.

Omahokololo ngoka ogo ga ningi limwe lyomomatompelo gandje gokutinditha ndje okuya ndi ka longe koofaalama.
Kakele komahepeko ngoka ga li haga ningilwa aaniilonga yokondhalate, oondjambi dhawo odha li wo oonshona noonkondo, mokuyelekanitha naashoka ya li haa longo . Aaniilonga yamwe pehala lyokupewa oondjambi dhawo, oya li haya pewa owala iikulya. Shika osha vulu okuningwa, oshoka kapwa li pu na ooveta tadhi popile uuthemba waaniilonga aaluudhe. Mokatendo taka landula omwa tumbulwa nokufatululwa oongundu ndatu dhaaniilonga nomwa ndjandjukununwa wo iiholelwa yankene aaniilonga yokondhalate ya li haya kutwa nokukwata oondjambi dhawo. Iiholelwa mbyoka yi konakona noku yi simonona, wu ze oombata.

Oondjambi dhaaniilonga
Ehangano lya-SWANLA sho lya towa po , e tali tameke niilonga yalyo momumvo 1930, olyo nduno lya kala omuuthi gwoondjambi dhopevi dhaaniilonga aaluudhe.
Uuyelele wi ihwa po waaniilonga yokondhalate wi ileshela membo lya nyolwa kuRauha Voipio[1974] Kontrak Soos Ovambo Dit Sien, lya pitithwa kOongeleki Oonkwaluther dhomuSuidwes Afrika[Rynse Sending Kerk].Ngaashi sha tumbulwa metetekelo, aaniilonga pethimbo ndiyaka oya li haya kutwa okupitila mo-SWANLA, noya li ya topolwa moongundu ndatu, ngaashi tadhi landula.

Ongundu A:Omulumentu ngoka e na olutu lwa kola nota vulu iilonga iidhigu, okwa li ha vulu okukutwa a ka longe kehe mpoka.
Ongundu B:Omulumentu e na olutu lwa kola ihe ita vulu iilonga iidhigu, okwa li ha kutilwa iilonga yomonkombitha
Ongundu C: Omulumentu ngoka omushona e li kohi yomimvo 16 nenge omulumentu omukuluntu, ihe okwa talika e na uunkundi olwindji okwa kutilwa iilonga yokoofaalama. .

Tala kiiholelwa yendjandjukununo lyoondjambi dhaaniilonga yokondhalate, ngaashi tandi shi dhimbulukwa pomumvo 1950.:
[i] Momumvo 1950, ondjambi yopevi lela yomulumentu omugundjuka inaa yeleka iilonga ‘onbekwame” ta longo megumbo uule woomwedhi 12, okwa li ha kwata ooR3,75[ ano ooN$3,75] komwedhi. Muule woomwedhi 12 okwa li ha shuna kegumbo nokapandi kooR45[ano ooN$45.00], nongele okwa nohola e ta shuna kegumbo konima yoomwedhi 18, okwa li ha shuna nokapandi kooR67,50[ano ooN$67,50]

[ii] Aaniilonga yomoofaalama yamwe oya li haa kwata ooR1,50 [ano N$1,50]omanga yamwe ooR2,00 [ano ooN$2,00.Muule woomwedhi 12, omuniilonga ngoka okwa li ha shuna nokapandi kooR18.00[ano ooN$18.00] nenge ooR24[ano ooN$24.00]. Omuniilonga oye tuu ngoka ngele okwa nohola, e ta longo oomwedhi 18, okwa li ha shuna kegumbo nokapandi kooR27[ano ooN$27] nenge ooR36,00[ano ooN36,00].
Omusita gwiimuna ha lala pondje, okwa li ha kwata ooR5,25[ ano ooN$5,25] komwedhi. Muule woomwedhi 12 , okwa li ha shuna kegumbo nokapandi kooR63,00[ano ooN$63,00] nongele okwa nohola e ta shuna kegumbo konima yoomwedhi 18, okwa li ha yi nokapandi kooR94,50[ano ooN$94,50].

[iii] Ondjambi yomulumentu ngoka a yeleka iilonga, okwa li ha kwata ooR6,00[ano ooN$6,00] komwedhi. Muule woomwedhi 12 okwa li ha longele okapandi kooR72,00[ano ooN$72] nongele koomwedhi 12 okwa gwedha ko oomwedhi hamano dhokunohola, okwa li ha shuna kegumbo nokapandi kooR108,00[ano ooN$108,00]. Ngele okwa galukile komuhona gwe , ota kala ta kwata ooR7,50[ano ooN$7,50] komwedhi. Konima yoomwedhi 12, kegumbo ota ka shuna ko nokapandi kooR90,00[ano ooN$90,00], nokonima yoomwedhi 18, ooR 135,00[ano ooN$ 135,00].

[iv] Moomina aaniilonga oya li haya futwa oosenda 30 moshikando[shift] komutameki kehe, omanga ngoka a kala mo ethimbo ele miilonga pehulilo okwa li ha futwa oosenda omilongo[40c]. Ano tashi ti ondjambi oya li ooR8,69[ano ooN$8,69] komwedhi. Konima yoomwedhi12 omuniilonga oha shuna kegumbo nokapandi kooR104,28[ano ooN$104,28], nongele okonima yoomwedhi 18, oha shuna kegumbo nokapandi kooR156,42[ano ooN$156,42. Kakele, opwa li ngaa aahona yamwe haya futu shi vule mpoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here