Okalumbu ka dhana oshituthi shomithigululwakalo

0
315

Maria Namupala

OKALUMBU – Osikola Okalumbu moshikandjohogololo Onyaanya, oya dhana oshituthi shomithigululwakalo oshitine, konima sho yali ya tokola shi kale hashi dhanwa omumvo kehe penongelo ndyoka.

Omukuluntuskola penongelo mpoka Martin Namutenya okwa yelitha kutya oshituthi shonuumvo oshe enda nawa okuyelekanitha noomvula dha piti, “otwali twi ithana oosikola dhopuushiinda osho wo ndhoka dhili moshikandjolongo shetu opo dhi kuthe ombinga nokuulika eitulemo lyadho,” ta ti ngaaka.

Okwa ti elalakano lyoshiithanene oku eta aalongwa osho wo aantu yopomudhingoloko pamwe, yo ya topolelathane iinima ya pamba omithigululwakalo, uuthiga noohedhi dhaakulu yonale.

“Nuumvo oosikola omulongo dha za moshitopolwa Oshikoto odha kutha ombinga moshituthi, moka dhali dha thigathana po miidhano yopamuthigululwakalo, nokuulika wo iilikolomwa yopamuthigululwakalo, dho tadhi nyanda iinyandwa. Aanaskola oyali woo ya pewa ondjokonona yomithigululwakalo, nonkene dhina okukalekwa po,” Namutenya ta hokolola ngaaka. Oongundu dhiidhano odhali tadhi dhana oshidhano shoka shi holike koyendji hashi ithanwa etenda lyAandonga yaNangolo, oongundu dhaagundjuka yomomudhingoloko nadho odha mwene ompito okumwenyeka poshiindingili osho tuu shoka.

Namutenya ta ti oya hala opo aalongwa ya longwe kombinga yomithigululwakalo manga yeli petameko, yo yedhi kaleke po, ngaashi aakulu yonale yeshi ningi. Okwa ti okwi itaala kutya aalongwa ohaya likola mo oshindji shoka yamwe yali yaana ontseyo mu sho.
Methigathano lyiidhano yopamuthigululwakalo osikola yEngoyi Combined oye ya ponkatu yotango noya sindana ekopi, omanga Uukuma we ya puutiyali, Onyaanya nOkalumbu ye ya puutitatu

“Omithigululwakalo olyo etumba lyetu nuuthiga wetu mboka twa thigilwa kookuku onkene otuna okuwu kaleka po tse tuwu simaneke, otwa hala woo aanona yetu ya tseye oohedhi dhomihoko adhihe moshilongo yo ye dhi simaneke noku dhi kaleka po, dhi adhike komapipi ta ge ya,” Namutenya ta ti.

Okwa kumike aanona ya simaneke oodhedhi ndhika ndele haku dhi dhina ngaashi yamwe ha ye shi ningi. Okwa pula woo aavali ya longe aanona momagumbo ya tseye omithigululwakalo dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here