Ombaanga yoStandard ya gandja oshindji kuKayec

0
52

Maria Namupala

ONDANGWA – Ombaanga yoStandard oya gandja omagano kaalongwa mboka ya kala taya longwa nokundungikwa poshiputudhilo shuungomba sha Kayec mondoolopa yOndangwa.

Iilongitho mbyoka ya gandjwa esiku ndyoka oyongushu yooN$240 000, ya kwatelamo iiketha yili 75 moka muna iilongitho shi ikwatelela kokoosa ndjoka omulongwa gontumba a li ti ilongele.

Aalongwa ayehe yeli 75 oya pewa iiketha mbika moka omo muna iilongitho yawo ayihe, aalongwa mboka oya kala taya ilongo uule woomwedhi ndatu, na yalwe oomwedhi 6 omanga yamwe yiilongo uule womvula ayihe.

Pethimbo ta gandja iilongitho mbyoka omukuluntu gOmbaanga ndjoka monooli yoshilongo Ismael Hakajee, okwa ti shika hasho oshikando shotango taya gandja iilongitho kaalongwa posikola mpoka. “Otatu lalakanene okugandja nokupungula maalongwa, mboka oyo aaleli yokomongula, otwa hala wo aalongwa ayehe konima yeilongo lyawo ya kale ya mona iilonga, yo taya yambula po oonkalamwenyo dhawo nokukandula po onkalo nomukundu gokwaahena iilonga mokati kaagundjuka,” Hakajee a ti.

Hakajee okwa gwedha po kutya oya mona eshongo enene lili mokati kaalongwa moshiputudhilo shoka, noyendji ohaya kala yeli mompumbwe yiilongitho, noya pumbwa okutota po oongeshefa dhawo konima yomadheulo ngoka.

Ta gwedha po kutya oya hala aanaskola ya kwashilipaleke kutya iilongitho mbyoka ya pewa oyili mondjila, notayi ya kwathele moonkalamwenyo dhawo ya vule okudhi yambula po, yo taya kwathele moshigwana mokukwathela neliko lyoshilongo li ye pombanda.
Esiku ndyoka yamwe yomaalongwa mboka ya kala taya nongekwa oya dhana oshituthipito shawo, sho ya pewa oonzapo mokoosa ndhoka yi ilongela, oyendji oyali yetelela aavali yawo nokunyanyukilwa pamwe.

Omukuluntuwiliki gomandiki goKAYEC moshilongo Nelson Prada okwa ti Kayec oshiputudhilo hashi nongeke aalongwa mboka ya hala okwi imonena ontseyo mookoosa dho paungomba, noku humitha komeho ontseyo yawo, yiigwedhele kwaa ndjoka yena.
Ohaya kwathele woo aanona mboka yeli moondondo ngaashi 7-12, konima yootundi, nokulonga ookoosa dhuungomba ngaashi okufikila, okuhonga nokulonga niipilangi, okutunga, omalusheno na dhilwe odhindji.

Prada ta ti oya pandula komakwatho ngoka oshiputudhilo sha pewa okuza koStandard Bank, nokwa uvaneke taya ka longela kumwe nombaanga ndjoka mokugandja omakwatho nelongo kaagundjuka moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here