Oshigongi shaasita naadiakoni moshikandjongeleki shUuzilo

0
89

Maria Namupala

ONIIPA – Aasita, aadiakoni osho wo aakriste oohandimwe yomomagongalo gongerki Onkwaevangeli paLuther moNamibia ELCIN oya li ya kundathana iinyangadhalwa ya yooloka moshigongi sha wo pOniipa.

Oshigongi shika shopamautho oshali ko mo shiwike shahugunina sha Juni, nokupopithwa kOmuwilikimbisofi mongerki ndjoka Omundohotola Shekutamba V.V Nambala,ngoka a pandula aasita naadiakoni sho aluhe yi itula miilonga yawo, noya tsikila oku uvitha evangeli lyomwenyo.

“Otandi indile opo mu uvithe nuuladhi evangeli lyehupitho lya yela momagongalo naapehe mpoka ompito tayi holoka, aagundjuka naanona naya pewe etumwalaka tali opalele notali yamukula koonkalo dhawo,” Omumbisofi ta ti. Okwa dhimbulutha aasita kutya pashitokolitho 80 oshilonga shuusitagongalo osho okukwatha omuntu gwaKalunga pambepo, naadiakoni (aayakuli) pashitokolitho 98, oshilonga shawo shuudiakoni osho kuyakula nokukwatha omuntu gwaKalunga palutu.

Nambala te ya dhimbulutha kutya ngoka a hala oshilonga shuusita wegongalo okwa hala oshilonga oshiwanawalela, ihe na kale ena elandulathano. Onkene edhiginino lyiilonga olya tegelelwa li gwanithwe po kaanashilonga mboka, yo aayakulwa ya yakulwe nehalo ewanawa no nombili.

“Okwa konekwa iilyo yOngeleki yetu naakwanegongalo nooitaali oohandimwe, taya kwatha nemanguluko Ongeleki nomagongalo gawo pamikalo dha yoolokathana, mokulongitha omaliko gawo noku yi yakula pamagano gawo. Ndika olyo endhindhiliko ewanawa lyonakuyiwa yOngeleki ELCIN,” Nambala ta gwedha po.

Aanashilongangeleki mbaka aasita naadiakoni, moshigongi shawo oya koneke wo kutya oshigwana oshi li momashongo ogendji. Gamwe gomugo ongaashi: oluhepo mokati kaakwashigwana, oluhepo lwiiyenditho yo 4 x 4 kaanashilonga ye li momahala giilonga omadhigu, iinano iile, omafululu, omikithi, iiponga yiihauto, olufuko, uufuthi, uunganga, uunkolwi, okwaa na iilonga kwaakwanegongalo nomalongoitaalo gopombambo.

Omolwomashongo ge li po ogendji, aakriste niilyo yomagongalo, otaya kumagidhwa ya kale ya kotoka noya tonata, opo kaaya falafalwe koombepo tadhi pepe mewangandjo. Naya kale ya dhama muJesus Kristus, ngoka e li omutse gwOngeleki nOye Omuhupithi guuyuni.
Aakriste otaa tsuwa wo omukumo ya dhiginine oowandaha momagumbo, osho wo okulonga aanona uukriste momagumbo. Uuna pe na omaudhigu nompumbwe yomayakulo gopaukriste nogopambepo, aakriste naa konge ekwatho nomayakulo kaantu mboka ye shiwike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here