Aalimimapya ya nyanyukilwa eteyo lyawo

0
117

Maria Namupala

OSHIKONDAILWA-Aakalimo yomomikunda odhindji moshitopolwa Oshikoto oya holola enyanyu lyawo nolupandu lwawo, omolwa eteyo ya mona tali shambula. Oyendji oya holola kutya eteyo ndyoka ya mona nuumvo inaye li mona nale moomvula dha piti.

Shika osha landula woo sho aakalimo yokomikunda dha yooloka ya kala inaaya mona omuloka omwaanawa shoka sheeta wo ya kale taya mono eteyo lya nkundipala. Oshiwike sha ziko sho twa talelepo dhimwe dhomomikunda dhili muuzilo wOndonga otwali twa kundwa kaalimimapya ya nyanyukwa. Gideon Kambonde omukalimo gomomukunda Oshikondailwa, okwa holola kutya iilikolwamo mbyoka a mona mepya lye omumvo nguka itayi vulika, naashike osheeta a kale inaa mana okuyungula pethimbo ndika molwaashoka oyindji unene.

“ Otatu pandula unene komuloka ngoka twa pewa nuumvo, notwa hala okushi yeleka kutya otwa mona iilikolomwa oyindji okuyelekanitha noomvula dha piti, ngaashi ngame mepya lyandje onda likolamo omatanga, iilya mbyoka yili polupale sigo ongaashingeyi, omakunde naayihe mbyoka handi longo no kandi wete kutya otandi yi pungula peni megumbo lyandje muka,” Kambonde ta ti ngaaka nenyanyu.
Ta ti okwa hala okukumika aalimimapya oyendji mboka inaaya hala okulonga, noya tega owala epangelo li ya pe iikulya yoshikukuta ethimbo alihe ya ethepo omukalo gokukala pomahala gomanwino, yo ya longe iipalutha manga pena ethimbo.

“Otwa longa iilya oyindji noonkondo no tatu ningi oonkambadhala uuna yapwa okuyungula tuyi landithe po, tse ta twi ihupithilepo yokulya naanegumbo, opo woo tu vule okulanda iikulya niipumbiwa yimwe yaanona megumbo, otwa pandula lela sho twa dhimbulukiwa notwa mona eteyo tali shambula,” ta gwedhapo ngaaka.

Oyendji mboka twa mono ya nyanyukilwa eteyo lyonuumvo ongaashi omikunda Otanaha, Otatashe na dhilwe woo, yalwe oya popi kutya iilikolomwa yomomapya oyina ongushu moshigwana, uuna aantu ya mona eteyo ewanawa ohaya vulu okulanditha po yimwe yomiilikolomwa yawo yo taya imonene iiyemo komukalo ngoka, taya popi kutya otagu kandula po woo onkalo yoluhepo kombinga yimwe, nokukwatha mboka inaaya mona eteyo tali shambula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here