AaNdangwa inaya panda aalandithi aa Angola

0
368

Maria Namupala

ONDANGWA-Elelo lyondoolopa yaNdangwa olya uvaneke tali ka tunga omatala nenge omahala mpoka tapu ka kala hapu landithilwa kaalandithi ya za koAngola. Meya gwaNdangwa Paavo Amwele okwa ningi euvaneko ndika pethimbo lyoshigongi naalandithi yomomatala gaNdangwa omasiku gapiti.

Oshigongi osha li sha kalwa konyala aalandithi ayehe haya ngeshefa nokulanditha momatala gomOndangwa, mboka ya holola okwa uvite ombili kwawo kombinga yaalandithi aakwashigwana yaAngola. Paavo Amwele okwa ti elelo lyondoolopa olyu uvako ekemo lyaalandithi, nota ya ka kundathana ya tale kutya otaya ningi po shike.

Moshigongi shika aalandithi oyendji oya li ya holola okwaa uvite kwawo ombili omolwa aaAngola mboka yaza koshilongo shawo nokuya ya landithe iinima yawo unene tuu koondando dhili pevi noonkondo mOndangwa.

“Otwa hala okutseyithila elelo lyondoolopa yetu kutya katu na ombili, molwaashoka aantu mboka oye ya taya landithile momahala getu yo taya landitha iinima yawo unene kombiliha no ngashingeyi tse ihatu landitha we nawa,” ta ya nyenyeta ngaaka.

Gumwe gomokakomitiye kaalandithi mboka Liina Adolf okwa ti oshinima shika oya kala ta ye shi kugu ethimbo ele, ashike elelo lyondoolopa ihali katuka nande onkatu, ta ti oondando dhiilandithomwa yaantu mboka odhili unene pevi nongashingeyi yo kaye na we aalandi, yo ohaya ende omahala nomahala yo itaaya futu iimaliwa mbyoka hayi futwa moshilongo. “Elelo lyondoolopa olundji ohali nyenyeta kutya aalandithi mondoolopa otaya kakeke unene, ashike aantu mbono yaana omahala gokulandithila oyo taya eta ekako mondoolopa, ohatu kala nuudhigu ngashingeyi, nongele owala tala pomatala Aangola mboka ohaya landithile pondje yago pehala lyokwiimonena uutala meni nokulanditha iinima yawo ya manguluka,” Adolf ta ti.

Oya holola kutya yo kayena uutondwe naalandithi ooyakwawo mbaka ihe shoka ya hala osho ashike ando oondando dhiinima yawo dhi kale oohwepo opo wo ya endele pamwe mokungeshefa naaNamibia. Oya indile elelo lyondoolopa li tule po oompango nooveta ndhoka tadhi keelele aakwashigwana ya Angola ya kale itaaya enda endawe nondoolopa ayihe, yo ya shendje oondando dhawo opo ayehe ya kale taya landitha ye li pomuthika inaa gu endekela kombinga ngele tashi ya koondando dhiilandithomwa.

Taya pula elelo lyondoolopa li tunge po nokukonga po ehala mono tamu kala tamu landithilwa kaaAngola, yo mboka ya hala okuteka iinima yawo taya kala taya teke hoka, nokulanditha nawa, shino taye shi popi molwaashoka anuwa pethimbo ndika ihaya landitha we nawa, niinima yawo ohaya shuna nayo komagumbo.

Mboka haya yi ko Angola oya thamuna kutya uuna ya ya hoka ihaya ungaungwa nayo nawa, nolundji ohaya futithwa iimaliwa oyindji ashike aaAngola mboka taya landithile muka ihaya pulwa ya fute nande odola yasha, nohaya ende omahala nomahala.

Aakwashigwana yaAngola pethimbo ndika otaya monika taya landithile pomahala naampoka ihaapu landithilwa, nohaya kala taya ende nomahala mondoolopa ayihe, taya landitha oongaku, iikutu, omagadhi gokulya, oothewa, na yilwe oyindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here